ເຕັກນິກການລ້ຽງກຸ້ງຝອຍ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 25/01/2022

ກຸ້ງເປັນສັດເສດຖະກິດທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງຢ່າງດີແບບຕໍ່ເນື່ອງມາຕະຫລອດ. ກຸ້ງມີຫລາຍສາຍພັນ ແລະ ທຸກໆສາຍພັນລ້ວນແຕ່ສ້າງລາຍໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ກຸ້ງຝອຍເປັນກຸ້ງທີ່ລ້ຽງງ່າຍທີ່ສຸດໃນບັນດາກຸ້ງໃນແຕ່ລະສາຍພັນ ຕົ້ນທຶນໃນການລ້ຽງກໍຖືກກວ່າກຸ້ງຊະນິດອື່ນ ແຕ່ລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບບໍ່ໜ້ອຍກວ່າບັນດາກຸ້ງຊະນິດອື່ນ ແລະ ຍັງລ້ຽງງ່າຍ ຂະຫຍາຍພັນໄວນຳອີກ ແລະ ສຳຄັນເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ. ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີການລ້ຽງກຸ້ງຝອຍສຳລັບມືໃໝ່ທີ່ຕ້ອງການຫາລາຍໄດ້ເສີມ ຫລື ຕ້ອງການເຮັດເປັນອາຊີບຫລັກ.

ກຸ້ງຝອຍໂດຍປົກກະຕິທຳມະຊາດຈະມີຕາມແມ່ນ້ຳ ຫລື ຫ້ວຍຮ່ອງໜອງບຶງຕ່າງໆ ແຕ່ປັດຈຸບັນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີໃຫ້ເຫັນເທົ່າໃດ. ກຸ້ງຝອຍເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະນຳມາເຮັດເປັນອາຫານ ຫລື ນຳໄປເປັນອາຫານຂອງສັດຊະນິດອື່ນ ເພາະສະນັ້ນ ຊາວກະສິກອນຈຶ່ງຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ລ້ຽງກັນເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນຂອງກຸ້ງຝອຍນັ້ນຂະຫຍາຍພັນງ່າຍ ໃຊ້ໄລຍະເວລາໃນການລ້ຽງບໍ່ດົນ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ບັນຫາໃນການລ້ຽງກໍມີແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ, ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນກໍມີຂໍ້ມູນ ແລະ ເຕັກນິກໃນການລ້ຽງກຸ້ງຝອຍມາຝາກທ່ານຜູ້ອ່ານມືໃໝ່ທີ່ກຳລັງສົນໃຈໃນການລ້ຽງກຸ້ງຝອຍ.

ການກຽມອ່າງຊີມັງກ່ອນລົງກຸ້ງຝອຍ ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ໃຊ້: ຕົ້ນກ້ວຍ, ເກືອທະເລ 1-2 ກຳມື, ພືດນ້ຳເຊັ່ນຈອກແໜຕ່າງໆ, ທໍ່ອົກຊີ, ໃບກ້າມປູແຫ້ງ.

ວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນກນກຽມອ່າງກ່ອນລົງກຸ້ງຝອຍສຳລັບອ່າງຊີມັງ: ໃສ່ນ້ຳໃຫ້ເຕັມອ່າງຊີມັງແລ້ວຕັດຕົ້ນກ້ວຍໃສ່ລົງໄປແຊໃນອ່າງ ແຊ່ໄວ້ປະມານ 7-14 ມື້ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ. ເມື່ອແຊ່ຕົ້ນກ້ວຍໃນອ່າງໄດ້ຕາມມື້ເວລາທີ່ກຳນົດແລ້ວ ໃຫ້ເອົານ້ຳອອກຈາກອ່າງໃຫ້ໝົດໃສ່ນ້ຳລົງໄປໃຫ້ເຕັມອ່າງ ແລະ ໃສ່ເກືອທະເລລົງໄປໃນອ່າງປະມານ 1-2 ກຳມື ປະນ້ຳໄວ້ 1 ມື້ ນ້ຳທີ່ໃຊ້ຖ້າເປັນນ້ຳປະປາຈະມີດີກວ່ານ້ຳບາດານ ແຕ່ຈະມີຂໍ້ເສຍຄືມີຄລໍຣິນ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງແຊ່ອ່າງເພື່ອໃຫ້ຄລໍຣິນເຈືອຈາງ ແລະ ເປີດອົກຊີເພື່ອເພີ່ມອາກາດໃຫ້ນ້ຳໃນອ່າງ. ສຳລັບກຸ້ງຝອຍທີ່ຈະນຳມາລົງລ້ຽງນັ້ນ ຫາໄດ້ງ່າຍໆຕາມແຫລ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ຫລື ເລືອກຊື້ຕາມຕະຫລາດທີ່ແມ່ຄ້າພໍ່ຄ້ານຳມາຂາຍ ເລືອກເອົາໂຕທີ່ທ້ອງມີໄຂ່ມາລ້ຽງບໍ່ເກີນ 1 ອາທິດ ລູກກຸ້ງຈະອອກມາຍ່າງເຕັມອ່າງ ແຕ່ກ່ອນຈະເອົາກຸ້ງຝອຍລົງອ່າງ ຕ້ອງມີການຈັດການໃຫ້ດີກ່ອນການນຳໄປລົງໃນອ່າງ.

ເຕັກນິກກ່ອນເອົາພັນກຸ້ງມາລົງອ່າງຊີມັງທີ່ກຽມໄວ້ ເອົາກຸ້ງມາໃສ່ໄວ້ໃນຂຸ ຫລື ຖັງປລາສຕິກ ແລ້ວເອົານ້ຳທີ່ເຮົາກຽມໄວ້ໃນອ່າງມາໃສ່ພໍໃຫ້ຖ້ວມໂຕກຸ້ງ ໃສ່ອົກຊີເປີດເບົາສຸດ ປະໄວ້ປະມານ 10 ນາທີ ແລ້ວໃຫ້ເລືອກກຸ້ງຝອຍໂຕທີ່ຕາຍອອກ ປະໃຫ້ກຸ້ງປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບນ້ຳໄດ້ແລ້ວຈຶ່ງເອົາໄປໃສ່ອ່າງຊີມັງທີ່ກຽມໄວ້ ເຮັດໃຫ້ເບົາມືທີ່ສຸດ.

ສຳລັບອາຫານຊ່ວງມື້ທຳອິດບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ອາຫານ ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງວ່າກຸ້ງຈະປັບສະພາບເຂົ້າກັບອ່າງ ແລະ ນ້ຳທີ່ເຮົາກຽມໄວ້ໄດ້ຫລາຍສໍ່າໃດ. ໄລຍະເວລາໃນການໃຫ້ອາຫານກຸ້ງນັ້ນ ຄວນເປັນວັນທີ 2 ຫລື 3 ຫລັງຈາກໄດ້ເອົາລົງໄປອ່າງແລ້ວ ສຳລັບອາຫານກຸ້ງຈະມີຫລາຍຢ່າງ ເພາະກຸ້ງຝອຍເປັນສັດປະເພດລ້ຽງງ່າຍ ກິນອາຫານໄດ້ເກືອບທຸກຢ່າງເຊັ່ນ: ອາຫານຂອງກຸ້ງຝອຍ, ອາຫານປາດຸກບົດລະອຽດ, ຮຳປະສົມກັບໄຂ່ແດງຕົ້ມສຸມ, ອາຫານສຳເລັດຮູບສຳລັບກຸ້ງ, ເຕົ້າຫູ້ຫລອດ. ການໃຫ້ອາຫານກຸ້ງບໍ່ຄວນໃຫ້ຫລາຍໃຫ້ພຽງມື້ລະເທື່ອຕອນແລງກໍພໍ ອາຫານເສີມກໍຈະເປັນປະເພດຂີ້ກະເດືອນກັບໄຮແດງ.

ການແຍກແມ່ພັນກຸງນັ້ນກໍເບິ່ງບໍ່ຍາກ ເມື່ອລ້ຽງໄປໄດ້ປະມານ 2 ອາທິດ ໃຫ້ຕັກຂຶ້ນມາເລືອກໂຕກຸ້ງທີ່ທ້ອງເລີ່ມມີໄຂ່ໃຫ້ຄັດແຍກອອກ ເພື່ອຈະໄດ້ຂະຫຍາຍພັນຕໍ່ໄປ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດການແອອັດຂອງຈຳນວນກຸ້ງ. ກຸ້ງຝອຍນັ້ນຈະປະສົມພັນກັນຕະຫລອດປີ ແລະ ກຸ້ງຝອຍ 1 ແມ່ຈະສາມາດອອກໄຂ່ໄດ້ປະມານ 60-80 ໜ່ວຍ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງແຍກແມ່ກຸ້ງທີ່ທ້ອງມີໄຂ່ອອກຈາກອ່າງເກົ່າ ແລະ ເມື່ອແມ່ກຸ້ງໄດ້ສະລັດໄຂ່ອອກລົງອ່າງແລ້ວ ຕ້ອງຈັບແຍກແມ່ກຸ້ງອອກຈາກອ່າງທັນທີ ເພາະແມ່ກຸ້ງຈະກິນໂຕອ່ອນຂອງຕົນເອງ.

ສຳລັບການລ້ຽງໃນກະຊັງ ຫລື ລ້ຽງໃນອ່າງດິນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ລ້ຽງປາ ຫລື ສັດນ້ຳຊະນິດອື່ນມາກ່ອນ ໃຫ້ກຽມອ່າງໂດຍການໃສ່ປຸ໋ຍຄອກລົງໄປໃນອ່າງປະມານ 30-50 ກຣາມຕໍ່ອ່າງ ໂດຍໃສ່ນ້ຳບໍ່ໃຫ້ສູງເກີນ 30 ຊມ ແຊ່ໄວ້ປະມານ 1 ອາທິດ ຈົນປຸ໋ຍຄອກເລີ່ມເປັນສີຂຽວຄືໄຄຈຶ່ງໃສ່ນ້ຳເຂົ້າໄປໃຫ້ເຕັມອ່າງ ແລ້ວໃຫ້ຫາພືດນ້ຳລົງໃນອ່າງ ເພື່ອຮຽນແບບທຳມະຊາດຫລາຍທີ່ສຸດ.

ໄລຍະໃນການຈັບກຸ້ງຝອຍເພື່ອຈຳໜ່າຍໃຊ້ເວລາປະມານ 3-4 ເດືອນກໍສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຜູ້ລ້ຽງໄດ້ແລ້ວ. ການລ້ຽງໃນອ່າງດິນ ຫລື ຕາມສວນຕ່າງໆຈະສາມາດໃຫ້ຈຳນວນການຂະຫຍາຍພັນໄດ້ຫລາຍກວ່າການລ້ຽງໃນອ່າງຊີມັງ ເພາະມີພື້ນທີ່ຫລາຍກວ່າ. ອາຫານກຸ້ງຝອຍທີ່ລ້ຽງໃນອ່າງດິນສາມາດໃຫ້ໄດ້ແບບດຽວກັນກັບການລ້ຽງໃນອ່າງຊີມັງ.

Footer Image
error: