ເຕັກນິກການປູກ ແລະ ວິທີເພາະພັນຜັກຫວານປ່າ ໃຫ້ຈະເລີນງອກງາມ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 13/12/2021

ວັດຖຸອຸປະກອນ:

 1. ເມັດພັນຜັກຫວານປ່າ
 2. ພາຊະນະກ້າເມັດ
 3. ຂີ້ຊາຍສະອາດ
 4. ເປົາປ່ານ
 5. ໄຍໝາກພ້າວ
 6. ຂວດປລາສຕິກ

ວິທີເພາະພັນຜັກຫວານປ່າ

 1. ກຽມເມັດພັນ ຜັກຫວານປ່າ ໂດຍເລືອກເມັດທີ່ສຸກພາຍໃນ 1 ອາທິດທຳອິດ ຖ້າສຸກຫລາຍກວ່ານັ້ນ ອັດຕາການລອດຂອງຕົ້ນຜັກຫວານຈະໜ້ອຍລົງ.
 2. ເອົາເມັດພັນທີ່ກຽມໄວ້ມາລ້າງດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ລ້າງເປືອກ ແລະ ເມືອກອອກໃຫ້ໝົດ ແລ້ວເອົາໄປຕາກລົມໃຫ້ແຫ້ງ 2 ວັນ.
 3. ກຽມຂີ້ຊາຍທີ່ສະອາດເທລົງໃນພາຊະນະທີ່ຈະມີການກ້າເມັດ ໂດຍໃຫ້ຂີ້ຊາຍມີຄວາມໜາປະມານເຄິ່ງຟຸດ ເພາະຮາກຂອງຜັກຫວານຈະຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄວ ແລະ ຍາວຫລາຍ.
 4. ເອົາເມັດພັນມາກ້າລົງໃນພາຊະນະຂີ້ຊາຍທີ່ກຽມໄວ້ ໂດຍເຖຂີ້ຊາຍທົບເມັດກ້າພຽງເລັກໜ້ອຍ ຈາກນັ້ນຄຸມດ້ວຍເປົາປ່ານ ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມທຸກວັນ.
 5. ວັນທີ 20 ເປີດເປົາປ່ານອອກ ເມັດພັນເລີ່ມແທງຮາກ ແລະ ເລີ່ມໂຜ່ເມັດຂຶ້ນມາເໜືອຊາຍ.
 6. ປະມານວັນທີ 25 ເລີ່ມແທງຍອດ ສາມາດເອົາໄປປູກໄດ້ ໂດຍປູກໄວ້ໃນບ່ອນຮົ່ມ ເຊັ່ນກ້ອງຕົ້ນກ້ວຍ ຫລື ຄຸມດ້ວຍຜ້າສະແລນ 40% ເພາະພາຍໃນ 2 ປີທຳອິດຂອງຜັກຫວານປ່າຈະບໍ່ມັກແສງແດດ ຖ້າຖືກແດດຫລາຍຕົ້ນຜັກຫວານຈະຕາຍໄດ້ງ່າຍ.

ການດູແລຮັກສາ:

ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຜັກຫວານປ່າເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດ ເພາະເປັນພືດທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ການຫົດນ້ຳຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ຫລື ການແຕກຍອດຂອງຜັກຫວານປ່າ, ການພວນດິນຈະເຮັດໃຫ້ຮາກຂາດໄດ້ງ່າຍ ເພາະຮາກຂອງຜັກຫວານປ່າຈະຫາກິນບໍລິເວນຜິວດິນ ສ່ວນການໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີ ຫລື ຮໍໂມນໃດໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຜັກຫວານປ່າ ແຄະ ເກຣັງ ແລະ ອາດຕາຍໄປໃນທີ່ສຸດ.

ປະໂຫຍດຂອງຜັກຫວານປ່າ:

ເປັນຜັກທີ່ຫາຍາກ ແລະ ເພາະພັນໄດ້ຍາກ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີລາຄາແພງ ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງ ສາມາດນຳໄປປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ຫລາຍຢ່າງ.

Footer Image
error: