ເຕັກນິກການປູກໝາກບວບໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 15/01/2022

ໝາກບວບ ເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາຮູ້ຈັກ ແລະ ນິຍົມປູກກັບຜັກສວນຄົວຊະນິດອື່ນໆ ເພື່ອໄວ້ບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວເປັນສ່ວນຫຼາຍ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າວິທີການປູກຕາມປົກກະຕິທຸກຄົນກໍຮູ້ຈັກຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ວ່າການປູກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການແມ່ນຈະໄດ້ຄຸນນະພາບກວ່າ ເພາະເຮົາຈະຮູ້ຈັກກໍານົດການຮັກສາທຸກຂັ້ນຕອນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຖືກວິທີ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮຽບຮຽງເຕັກນິກການປູກໝາກບວບຫອມມາໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ລອງນໍາເອົາໄປປະຕິບັດນໍາກັນ.

    ການກຽມດິນ: ຂຸດດິນໃຫ້ເລິກ 20 – 25 ຊັງຕີແມັດ, ຕາກດິນໄວ້ 5 – 7 ມື້, ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນໝັກທີ່ປະສົມກັນດີແລ້ວລົງໃນຂຸມ 30 – 40 ກຣາມຕໍ່ຂຸມ.

     ການປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ: ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຸມແລ້ວຢອດເມັດພັນລົງຂຸມລະ 3 – 4 ເມັດ ແລ້ວຖົມດ້ວຍດິນລ້ວນ ຫຼື ຝຸ່ນຄອກໜາ 1 ຊັງຕີແມັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມແລ້ວຄຸມດ້ວຍເຟືອງແຫ້ງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງ, ປະມານ 10 – 15 ວັນ ໝາກບວບຈະງອກອອກມາແລ້ວຄັດເລືອກຫຼົກເອົາຕົ້ນທີ່ອ່ອນແອອອກ ແລະ ຈົ່ງຕົ້ນທີ່ສົມບູນໄວ້ຂຸມລະ 2 ຕົ້ນ, ເມື່ອອາຍຸໝາກບວບໄດ້ 25 – 30 ວັນ ໃຫ້ພວນດິນອ້ອມເຫງົ້າຕົ້ນຫ່າງອອກ 10 ຊັງຕີແມັດ, ໃສ່ຝຸ່ນສູດ 13 – 13 – 21 ປະມານ 1 ກຳມື ແລະ ຫົດນໍ້າໃສ່. ເມື່ອໝາກບວບເລີ່ມອອກດອກ ຫຼື ຕິດໝາກໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນສູດ 15 – 15 – 15 ປະມານ 1 ກໍາມື ອ້ອມຮອບເຫງົ້າຕົ້ນອາທິດລະ 1 ຄັ້ງ ເພື່ອບໍາລຸງຕົ້ນໝາກບວບ, ຫົດນໍ້າທຸກວັນເຊົ້າ – ແລງ, ເມື່ອມັນເລີ່ມເປັນເຄືອໃຫ້ເຮັດຄ້າງໃສ່ເພື່ອໃຫ້ມັນມີບ່ອນເກາະ.

ການເກັບກ່ຽວ: ຫຼັງຈາກຕິດໝາກ 7 ວັນ ຫຼື ມີອາຍຸປະມານ 50 – 60 ວັນ ຈຶ່ງເລີ່ມເກັບກ່ຽວໝາກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

    ສັດຕູພືດ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ: ພະຍາດ ຫຼື ສັດຕູພືດທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບໝາກບວບ ແມ່ນພະຍາດເຫງົ້າເນົ່າ, ພະຍາດເນົ່າດໍາ, ພະຍາດໃບຫົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນຮັກສາບໍລິເວນສວນໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ, ເມື່ອສໍາເລັດການເກັບກ່ຽວຄວນໄຖດິນຕາກແດດໄວ້ເພື່ອຂ້າເຊື້ອໂຣກ ແລະ ປູກພືດຊະນິດອື່ນໝູນວຽນສະຫຼັບກັນໄປ – ມາ ເພາະພະຍາດບາງອັນກໍເກີດກັບພືດບາງຊະນິດເທົ່ານັ້ນ.

Footer Image
error: