ວິທີລ້ຽງແມງດາງ່າຍໆ ສ້າງລາຍໄດ້ຕະຫລອດປີ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 29/11/2021

ວິທີການລ້ຽງແມງດາ

  1. ເລືອກສະຖານທີ່ງຽບສະຫງົບຂຸດເປັນອ່າງສີ່ຫລ່ຽມຂະໜາດພໍປະມານ ແລ້ວແຕ່ຈະລ້ຽງຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍ ຂັງນ້ຳໄດ້ປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ ຫລື ລ້ຽງໃນຖັງປລາສຕິກຂະໜາດ 1000 ລິດກໍໄດ້ ຄຸມອ່າງດ້ວຍຕາໜ່າງປ້ອງກັນແມງດາໜີ.
  2. ປູກໄມ້ນ້ຳໃຫ້ແມງດາອາໄສ.
  3. ປ່ອຍພໍ່ແມ່ພັນແມງດາລົງໄປ 1 ຕາແມັດປະມານ 5 ຄູ່ ໃຫ້ອາຫານພວກລູກກົບ.

ການລ້ຽງແມງດາໃນຖັງປລາສຕິກ ໂດຍຂັ້ນຕອນການລ້ຽງບໍ່ຍາກ ເລີ່ມຈາກການກຽມພໍ່ແມ່ພັນ ແລະ ໃຊ້ຖັງໄຟເບີຂະໜາດບັນຈຸ 1 ໂຕນ ເຮັດຕະແກງສີຂຽວປິດປ້ອງກັນການຫລົບໜີ ຕິດຕັ້ງທໍ່ນ້ຳລະບົບພົ່ນຝອຍຢູ່ທາງເທິງຂອງຖັງ ມີປະຕູລະບາຍນ້ຳ ແລະ ຈັດສະພາບແວດລ້ອມແບບທຳມະຊາດ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ພໍ່ແມ່ພັນວາງໄຂ່.

ການກິນອາຫານຂອງແມງດາ ວິທີຈັບເຫຍື່ອກິນຂອງແມງດາຈະເກາະຕາມດອກຫຍ້າສະຫງົບ ປ່ອຍໃຫ້ເຫຍື່ອບໍ່ວ່າຈະເປັນລູກກົບ, ລູກກຸ້ງ ຫລື ລູກປາ ລອຍນ້ຳຫລິ້ນຈົນເພີນ ເມື່ອເຫຍື່ອເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າມາໃກ້ຈະຈັບເຫຍື່ອໄວ້ແໜ້ນແລ້ວແທງດ້ວຍປາກທີ່ແຫລມຄົມ ພ້ອມກັບປ່ອຍສານບາງຊະນິດເຂົ້າໃນເຫຍື່ອຈົນໝົດແຮງ ແລະ ຕາຍລົງໃນທີ່ສຸດ ແລະ ດູດນ້ຳລ້ຽງ ຫລື ຂອງເຫລວໃນຮ່າງກາຍເຫຍື່ອຈົນໝົດ ເຮັດຊ້ຳຫລາຍເທື່ອຈົນອີ່ມ ແລະ ປ່ອຍເຫຍື່ອຖິ້ມໄປ.

ການເລີ່ມລ້ຽງແມງດາໃນອ່າງດິນ ແມງດາຈະເລີ່ມວາງໄຂ່ ລຸ້ນທີ 1 ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ລຸ້ນທີ 2, 3 ແລະ 4 ຈະວາງໄຂ່ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ສິງຫາ ແລະ ກັນຍາ-ຕຸລາ. ແມງດາຈະກິນອາຫານທີ່ຍັງມີຊີວິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ແລະ ບໍ່ຍອມກິນອາຫານທີ່ຕາຍແລ້ວ ຫລັງກຽມອ່າງ ນຳກໍຫຍ້າ ຫລື ກົກປູກໃນອ່າງເປັນແຖວຄືກັບການດຳນາ ໃຫ້ພໍພຽງກັບແມງດາໃຊ້ເກາະອາໄສ, ປ່ອຍພໍ່-ແມ່ພັນແລ້ວປະມານ 1 ເດືອນ ໃນຊ່ວງປະສົມພັນ ແມງດາເພດຜູ້ຈະຜະລິດສານທີ່ມີກິ່ນຂິວເພື່ອດຶງດູດເພດເມຍໃຫ້ມາເປັນຄູ່ປະສົມພັນ ຫລັງຈາກປະສົມພັນບໍ່ດົນ ແມງດາຈະວາງໄຂ່ຕາມກິ່ງໄມ້ເໜືອລະດັບຜິວນ້ຳ ປະມານ 15-20 ຊັງຕີແມັດ ເທື່ອລະ 100-200 ຟອງ ໂດຍມີເມືອກໜຽວຢຶດໄວ້ກັບຕົ້ນກົກ ຫລື ຕົ້ນຫຍ້າ. ແມງດາຈະວາງໄຂ່ເປັນແຖວ ລັກສະນະກົມມີເສັ້ນຜ່ານສູນກາງຂອງຕົ້ນຍາວ 0,2 ຊັງຕີແມັດ ສີນ້ຳຕານເຂັ້ມ, ສ່ວນປາຍຈະມີຮອຍຂີດ ແລະ ຈຸດສີນ້ຳຕານອ່ອນສ່ວນປາຍສຸດ ໄຂ່ຈະຟັກອອກເປັນຕົວພາຍໃນ 7-8 ວັນ ພ້ອມດີດຕົວລົງໃນອ່າງຫາກິນອາຫານ ຂະໜາດຕົວອ່ອນຍາວ 0,8 ຊັງຕີແມັດ ຈາກນັ້ນຈະລອກຄາບ 5 ຄັ້ງ ໂດຍຈະລອກຄາບທຸກໆ 5-7 ວັນ ແລະ ເປັນຕົວເຕັມໄວເມື່ອອາຍຸ 32-43 ວັນ.

ຂໍ້ເສຍຂອງການລ້ຽງໃນອ່າງດິນ ຄືເຮົາສັງເກດລູກແມງດາໄວອ່ອນຍາກຫລາຍເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ເພາະລູກແມງດາຈະປັບສີຕາມສະພາບແວດລ້ອມ.

ການລ້ຽງແມງດາໃນຖັງປລາສຕິກ

  1. ຫາຖັງປລາສຕິກຂະໜາດບັນຈຸ ບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 1000 ລິດ ມີຮູລະບາຍນ້ຳລົ້ນກໍລະນີທີ່ເຮົາພົ່ນນ້ຳເຮັດຝົນທຽມ ເພາະລະດັບນ້ຳບໍ່ນິ້ງແມງດາຈະບໍ່ວາງໄຂ່ ປິດຕາໜ່າງທາງເທິງ.
  2. ປ່ອຍພໍ່ແມ່ພັນແມງດາລົງໄປ ປະມານ 5 ຄູ່ ໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ພັນດ້ວຍຕາໜ່າງເພື່ອໃຫ້ແມງດາວາງໄຂ່.
  3. ໃຫ້ອາຫານພໍ່ແມ່ພັນ ເມື່ອແມງດາສົມບູນ ເລັ່ງໃຫ້ແມງດາວາງໄຂ່ໂດຍການສີດພົ່ນນ້ຳໃນຕອນກາງຄືນ ແມງດາກໍຈະວາງໄຂ່ບໍລິເວນໄມ້ທີ່ເຮົາກຽມໄວ້.
  4. ເອົາໄຂ່ແມງດາໄປລ້ຽງໃນອ່າງຟັກຕໍ່ໄປ ອ່າງຟັກເຮົາຈະເອົາໄຂ່ແມງດາ ມາແຂວນໄວ້ເໜືອບໍ່ນ້ຳໃນອ່າງຟັກປະມານ 7-8 ວັນ ແມງດາກໍຈະຟັກເປັນຕົວຫລົ່ນໃນອ່າງນ້ຳເປັນແມງດາຕົວອ່ອນ.

ຂໍ້ສັງເກດໃນການເພາະລ້ຽງແມງດາ

  1. ເຮັດໃຫ້ແມງດາໄຂ່ ແລະ ອອກລູກງ່າຍຫລາຍ.
  2. ການເລັ່ງໃຫ້ແມງດາໄຂ່ ໃຫ້ໃສ່ລູກກົບລູກຂຽດເປັນລົງໄປໃຫ້ຫລາຍໃຫ້ແມງດາທີ່ຈັບຈາກທຳມະຊາດກິນຢ່າງເຕັມທີ່ ເປີດສະປິງເກີທຸກວັນ ວັນລະ 2-3 ຊົ່ວໂມງຕອນກາງຄືນ ບໍ່ເກີນ 7 ວັນແມງດາຈະພ້ອມທີ່ຈະວາງໄຂ່.
  3. ລູກອ່ອນຂອງແມງດາຕ້ອງໃຫ້ລູກກົບກິນຈຶ່ງຈະລອກຄາບໄດ້ດີ ເປີເຊັນການລອດຕາຍສູງ ແມງດາທີ່ລ້ຽງນັ້ນຍັງມີບັນຫາຫລາຍປະການ.
Footer Image
error: