ວິທີລ້ຽງປູນາໃນອ່າງຊີມັງ ຮຽນແບບທຳມະຊາດ ຂາຍໄດ້ລາຄາດີ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 28/11/2021

ໃນອະດີດປູນາກັບນາເຂົ້າເປັນຂອງຄູ່ກັນ ສະໄໝກ່ອນຊາວນານິຍົມເອົາປູນາໃຊ້ເຮັດອາຫານ ເພາະຫາໄດ້ງ່າຍຕາມທຳມະຊາດ, ແຕ່ການເຮັດນາສະໄໝນີ້ມັກໃຊ້ສານເຄມີ ເຮັດໃຫ້ປັດຈຸບັນປູນາທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມນານັ້ນໃກ້ຈະສູນພັນແລ້ວ ສັງເກດໄດ້ຈາກການອອກໄປຫາເກັບປູນາຕາມທຳມະຊາດນັ້ນຈະຫາໄດ້ຍາກ, ສ່ວນປູດອງທີ່ເຮົາເຫັນໃສ່ໃນຕຳໝາກຫຸ່ງນັ້ນເປັນປູແສມ ຈຶ່ງເກີດການລ້ຽງປູນາໄວ້ເປັນອາຫານ ແລະ ຂາຍກັນຢ່າງແຜ່ຫລາຍ ເຊິ່ງເປັນອີກໜຶ່ງອາຊີບທີ່ສ້າງເງິນໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍ ເຮົາມາເບິ່ງກັນດີກວ່າເຂົາມີວິທີລ້ຽງກັນແນວໃດ.

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການກຽມອ່າງ ການລ້ຽງປູນາໃນອ່າງຊີມັງນັ້ນມີຂໍ້ດີຄື ເບິ່ງແຍງງ່າຍ ປູບໍ່ໄຕ່ໜີ ໃຊ້ພື້ນທີ່ໜ້ອຍ ລົງທຶນໜ້ອຍ (ສາມາດລ້ຽງໄດ້ທັງໃນອ່າງຊີມັງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ ແຕ່ການເຮັດອ່າງຊີມັງຂະໜາດນ້ອຍຈະໃຊ້ຕົ້ນທຶນໃນການເຮັດອ່າງທີ່ຕໍ່າກວ່າ ເໝາະສຳລັບມືໃໝ່ທີ່ຢາກເລີ່ມຕົ້ນລ້ຽງຈາກນ້ອຍໆກ່ອນ) ນຳເອົາອ່າງຊີມັງມາຕັ້ງ ແນະນຳໃຫ້ຕັ້ງໃນຮົ່ມ ເພາະປູບໍ່ມັກອາກາດຮ້ອນ ແລ້ວຕໍ່ທໍ່ລະບາຍນ້ຳອອກທາງລຸ່ມ ເທຊີມັງປິດຢູ່ຖານອ່າງ ປ່ອຍຖິ້ມໄວ້ 3 ວັນລໍຖ້າໃຫ້ຊີມັງແຂງຕົວ ແລະ ແຫ້ງດີ.

ເມື່ອຊີມັງແຫ້ງດີແລ້ວ ຕື່ມນ້ຳໃສ່ອ່າງຈົນເຕັມ ໃສ່ຕົ້ນກ້ວຍ ແລະ ເກືອສິນເທົາ ລົງໄປແຊ່ຖິ້ມໄວ້ 7-15 ວັນ (ຕົ້ນກ້ວຍຊ່ວຍຊະລ້າງຝຸ່ນຝົງຊີມັງທີ່ເຄືອບຢູ່ຕາມຜິວຂອງອ່າງອອກ ແລະ ກຳຈັດປັບຄ່າ PH ໃນອ່າງໃຫ້ສົມດູນ, ສ່ວນເກືອນັ້ນຊ່ວຍກຳຈັດເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆໃນອ່າງ ເປັນວິທີການທຳຄວາມສະອາດອ່າງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ)

ເມື່ອແຊ່ນ້ຳຖິ້ມໄວ້ຄົບຕາມກຳນົດແລ້ວ ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳຖິ້ມ ລ້າງທຳຄວາມສະອາດອີກຮອບ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເອົາດິນໜຽວ ຫລື ດິນຂີ້ຕົມມາໃສ່ລົງໃນອ່າງໃຫ້ໜາປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ ຫາພາຊະນະທີ່ພົ້ນບໍ່ເລິກຫລາຍມາໃສ່ນ້ຳແລ້ວຝັງລົງໄປໃນພື້ນດິນ ຫລື ເຮັດພື້ນດິນໃຫ້ອ່ຽງລົງໄປຫາແອ່ງນ້ຳໃນອ່າງ ເປັນອ່າງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ປູໄດ້ລົງໄປແຊ່ນ້ຳຫລິ້ນ.

ຫາຫລັງຄາກະເບື້ອງ, ບັອກ ມາວາງໄວ້ໃນອ່າງ ໄວ້ສຳລັບເປັນເຮືອນຂອງປູ ຫລື ໄວ້ໃຫ້ປູໜີເຂົ້າໄປຫລົບເມື່ອຕົກໃຈ ໂດຍທຳມະຊາດແລ້ວຖ້າມີຫຍັງທີ່ເປັນຮູບຂະໜາດພໍດີຕົວ ປູຈະເຂົ້າໃຈວ່າເປັນເຮືອນ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໄປຢູ່ອາໄສຕາມສັນຊາດຕະຍານ ເປັນການຮຽນແບບສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ໃກ້ຄຽງທຳມະຊາດທີ່ສຸດ ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມຄຽດ ເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ປູຢູ່ລອດໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

ການປ່ອຍປູລົງອ່າງ ພັນປູທີ່ເໝາະສຳລັບການນຳມາລ້ຽງຄືປູກຳແພງ ເພາະມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າປູນາພັນອື່ນ ມີນ້ຳໜັກຫລາຍ (ຂະໜາດໃຫຍ່ເຕັມທີ່ໄດ້ເຖິງໂຕລະ 3 ຂີດ) ສຳລັບການນຳມາລ້ຽງນັ້ນສາມາດຊື້ ຫລື ຊອກຫາໄດ້ຈາກແຫລ່ງທຳມະຊາດ (ໂຕຜູ້ ແລະ ໂຕແມ່ ປ່ອຍລົງອ່າງປະມານເຄິ່ງຕໍ່ເຄິ່ງ).

ຂໍ້ສັງເກດ:

    ປູໂຕຜູ້ ຈະມີກ້າມໃຫຍ່ ມີແທ່ງຍາວໆຢູ່ທາງທາງໜ້າທ້ອງ

    ປູໂຕແມ່ ຈະມີສ່ວນໜ້າທ້ອງກົມເປັນແຜ່ນດຽວກັນ

ຕາມທຳມະຊາດປູນາຈະຈະເລີນພັນຊ່ວງໜ້າຝົນ ຊ່ວງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ປູເລີ່ມອອກໄຂ່ ໂດຍແມ່ປູ 1 ໂຕ ສາມາດອອກລູກໄດ້ປະມານ 500 ໂຕ ສາມາດແຍກໄປອ່າງໃໝ່ ເພື່ອເພາະພັນເພີ່ມໄດ້ອີກ.

ອາຫານທີ່ນຳມາລ້ຽງປູຊ່ວງອາຍຸ 15 ວັນທຳອິດຄວນໃຫ້ໄຮແດງ ເທົາ ຫລື ໄຂ່ຕຸ໋ນ ຫລັງອາຍຸເກີນ 15 ວັນ ໃຫ້ປາຟັກ ອາຫານເມັດລູກປາດຸກ ຫລື ຫົວອາຫານລູກກົບ ແລະ ເສີມດ້ວຍໄຂ່ແດງຕົ້ມຄຸກເຂົ້າໄດ້ ເພື່ອປະຢັດງົບຄ່າອາຫານ.

ປູນາມີການລອກຄາບ ຫລັງຈາກຟັກເປັນຕົວແລ້ວ ປູນາຈະທຳການລອກຄາບປະມານ 13-15 ຄັ້ງ ກໍຈະໃຫຍ່ເປັນປູນາເຕັມໄວ ສາມາດໄດ້ຂະໜາດຕາມທີ່ທ້ອງຕະຫລາດຕ້ອງການ ໄລຍະເວລາຈະຢູ່ປະມານ 6-8 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.

ວິທີການສັງເກດການລອກຄາບຂອງປູ ເມື່ອໃກ້ຈະລອກຄາບປູຈະຢູ່ເສີຍໆ ຢຽດຂາອອກຊື່ທັງສອງເບື້ອງ ທ້າຍກະດອງຈະເປີດອອກ ຈະເຫັນກະດອງເກົ່າເລີ່ມລອກອອກ ຮອຍຕໍ່ທາງສ່ວນທ້າຍຂອງກະດອງກໍຈະເປີດອອກ ໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ເມື່ອລອກຄາບແລ້ວໃໝ່ຈະກາຍເປັນປູນິ້ມ ໃຫ້ເກັບມາລ້າງນ້ຳທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ນຳໄປແຊ່ແຂງໄວ້ພ້ອມສົ່ງຂາຍຕໍ່ໄປ.

Footer Image
error: