ວິທີປູກໝາກເຂືອ ໃຫ້ໄດ້ເກັບໝາກຕະຫລອດປີ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 29/12/2021

ໝາກເຂືອເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຄົນນິຍົມນຳມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ ແລະ ເປັນຜັກກິນກັບອາຫານກໍໄດ້, ທີ່ສຳຄັນມັນເປັນພືດທີ່ປູກງ່າຍ ສາມາດປູກໄດ້ກັບດິນເກືອບທຸກຊະນິດ, ປູກໄດ້ຕະຫລອດປີ ແລະ ດູແລຮັກສາງ່າຍ ແຕ່ວ່າຈະປູກແນວໃດເພື່ອໃຫ້ເປັນໝາກດົກເກັບໄດ້ຕະຫລອດປີນັ້ນ ຜູ້ຂຽນເອງບໍ່ພາດທີ່ຈະນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວມາຝາກມາຕ້ອນທ່ານຜູ້ອ່ານເຊັ່ນເຄີຍກັບວິທີການປູກໝາກເຂືອລາຍໃຫ້ເປັນໝາກດົກຕະຫລອດປີ.

    ການກຽມດິນກ້າເບ້ຍ: ຂຸດດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ, ຕາກດິນຖິ້ມໄວ້ປະມານ 7-10 ມື້ ແລ້ວໃສ່ປຸ໋ຍຄອກ ຫລື ປຸ໋ຍໝັກທີ່ສະຫລາຍຕົວດີ ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ດິນຟູດີຂຶ້ນ ແລ້ວພວນດິນຍ່ອຍໃຫ້ລະອຽດ. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍນຳແກ່ນໝາກເຂືອຫວ່ານກະຈາຍໃສ່ໃຫ້ທົ່ວແລ້ວນຳປຸ໋ຍຄອກ ຫລື ປຸ໋ຍໝັກມາຫວ່ານປົກໄວ້ໜາປະມານ 0,6-1,2 ຊັງຕີແມັດ.

    ການກຽມໜານປູກ: ຖ້າປູກໃນໜານຄວນຂຸດກຽມດິນເລິກປະມານ 15-20 ຊັງຕີແມັດ ຍ່ອຍດິນໃຫ້ລະອຽດພ້ອມໃສ່ປຸ໋ຍໝັກ ຫລື ປຸ໋ຍຄອກນຳ, ຖ້າປູກໃນຄຸ ຫລື ຖັງໃຫ້ປະສົມດິນກັບປຸ໋ຍໃສ່ນຳກັນຕໍ່ອັດຕາສ່ວນ 2:1.

    ຂັ້ນຕອນການປູກ: ຍ້າຍເບ້ຍໝາກເຂືອທີ່ກ້າໄວ້ ໂດຍເລືອກເອົາຕົ້ນທີ່ມີໃບແທ້ 3-4 ໃບ ຫລື ມີຄວາມສູງຂອງຕົ້ນປະມານ 7-10 ຊັງຕີແມັດ ປູກລົງໜານ ຫລື ຖັງທີ່ກຽມໄວ້ ຫລັງຈາກຍ້າຍລົງປູກແລ້ວ 7-10 ມື້ໃຫ້ໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີສູດ 15-15-15 ອັດຕາຕົ້ນລະບ່ວງກາເຟ (ຄວນໂຮຍໃຫ້ຫ່າງຈາກຕົ້ນປະມານ 2-3 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວຫົດນ້ຳທັນທີ) ແລະ ທຸກໆ 15 ມື້ໃຫ້ໃສ່ໃນອັດຕາເກົ່າ ພ້ອມທັງຫົດນ້ຳທຸກມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະກຳລັງເປັນໝາກຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

ໄລຍະເວລາເກັບກ່ຽວ: ຫລັງຈາກປູກລົງໜານແລ້ວ ປະມານ 45-60 ມື້ ກໍສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກໄດ້ ຫລັງຈາກເກັບກ່ຽວແລ້ວ 2 ເດືອນຄວນຕັດແຕ່ງກິ່ງ ຫລື ລຳຕົ້ນສ່ວນທີ່ເຄີຍໃຫ້ຜົນຜະລິດແລ້ວອອກ ເພື່ອບັງຄັບກິ່ງໃໝ່ໃຫ້ແຕກອອກມາແທນ ແລ້ວໝາກເຂືອກໍຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດໃໝ່ໄດ້ອີກ ທີ່ສຳຄັນຄວນຕັດແຕ່ງກິ່ງ ແລະ ບຳລຸງຕົ້ນໝາກເຂືອທຸກໆ 2-3 ເດືອນ.

Footer Image
error: