ວິທີປູກໝາກເຂືອຫໍາມ້າຄັ້ງດຽວກິນໄດ້ໝົດປີ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 15/01/2022

ໝາກເຂືອຫໍາມ້າເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເໝາະແກ່ການປູກໃນໜ້າຝົນແບບນີ້ ເນື່ອງຈາກມັນເປັນພືດຢືນຕົ້ນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງ, ສາມາດປູກໄດ້ທຸກລະດູ, ປູກພຽງຄັ້ງດຽວສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ຕະຫຼອດປີ.

ການກຽມດິນເຮັດໜານສາມາດກໍານົດຂະໜາດໄດ້ຕາມໃຈມັກ ລວມໄປເຖິງການຮອງພື້ນດ້ວຍຝຸ່ນ ກໍແລ້ວແຕ່ຄົນເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ, ສໍາລັບຕົນເອງແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຝຸ່ນຮອງພື້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍພູນດິນຂຶ້ນເຮັດເປັນໜານສູງປະມານ 10-15 ຊັງຕີແມັດ ພ້ອມນໍາຜ້າຢາງມາປົກໜານເພື່ອຄຸມຫຍ້າບໍ່ໃຫ້ເກີດຫຼາຍ ແລະ ເຈາະເປັນຮູເພື່ອເອົາເບ້ຍໝາກເຂືອລົງປູກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນປະມານ 60 ຊັງຕີແມັດ.

     ການປູກ: ຫຼັງຈາກກຽມດິນແລ້ວໃຫ້ນໍາເບ້ຍໝາກເຂືອທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວປະມານ 20-25 ຊັງຕີແມັດລົງປູກພ້ອມຫົດນໍ້າເຊົ້າແລງ.

    ການດູແລຮັກສາ ແລະ ໃສ່ປຸ໋ຍ: ຫຼັງຈາກປູກແລ້ວ 2ອາທິດ ແມ່ນສາມາດໃສ່ປຸ໋ຍໄດ້ເລີຍ ໂດຍໃຊ້ສູດ 15:0:0 ຫຼື 16:0:0 ກໍໄດ້ ພ້ອມຫົດນໍ້າເຊົ້າ-ແລງເຊັ່ນເຄີຍ ແລະ ຕ້ອງໝັ່ນຕິດຕາມເບິ່ງສັດຕູພືດເປັນຕົ້ນແມ່ນບົ້ງ ຫາກພົບເຫັນໃຫ້ຮີບຟ້າວທໍາລາຍຖິ້ມໂດຍການນໍາໃຊ້ສານເຄມີແຕ່ກໍຕ້ອງບໍ່ໃຊ້ຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາເຕືອນທຸກຢ່າງ.

    ໄລຍະເວລາເກັບກ່ຽວ: ໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ເດືອນຈະສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຂດທີ່ເປັນດິນງາມ ໃຊ້ເວລາພຽງ 1 ເດືອນກໍມີໝາກໃຫ້ເກັບແລ້ວ ໂດຍເກັບຄັ້ງທໍາອິດຈະບໍ່ໄດ້ຫຼາຍປານໃດແຕ່ຄັ້ງຕໍ່ໆໄປຈະໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາ 5 ວັນເກັບໄດ້ງວດໜຶ່ງ ສະເລ່ຍໃນ 1 ເດືອນສາມາດເກັບໄດ້ 6-7 ງວດ, ໃນການປູກຄັ້ງໜຶ່ງສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ດົນສຸດເຖິງ 1 ປີ.

Footer Image
error: