ວິທີປູກຫຍ້າເນເປຍເພື່ອລ້ຽງສັດ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 21/12/2021

ການກະກຽມພື້ນທີ່: ຕ້ອງເປັນບ່ອນທີ່ຫຍ້າໄດ້ຮັບແສງແດດຢ່າງພຽງພໍ, ເປັນບ່ອນທີ່ໂລ່ງແຈ້ງບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນບັງ. ຫຍ້າເນເປຍເປັນພືດທີ່ປູກຄັ້ງດຽວສາມາດຈົ່ງຕໍໄວ້ ແລະ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 6-7 ປີ. ຜ່ານມາການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ປະເພດງົວ, ຄວາຍ ສ່ວນຫລວງຫລາຍແມ່ນລ້ຽງແບບທຳມະຊາດ. ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ສັດໃຫຍ່ປະເພດດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫຍ່ໄວ ແລະ ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນສູງກວ່າເກົ່ານັ້ນ ຈົ່ງຄວນຮູ້ເຕັກນິກກ່ຽວກັບການປູກຫຍ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຫຍ້າເນເປຍ.

   ການກະກຽມທ່ອນພັນ ແລະ ແນວພັນ: ອັນນີ້ນັບວ່າເປັນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງທີ່ມີຜົນຕໍ່ຄວາມສຳເລັດ ຫລື ລົ້ມເຫລວໃນການປູກຫຍ້າເນເປາຍ. ຕົ້ນພັນທີ່ໃຊ້ຄວນມາຈາກສວນແນວພັນທີ່ມີຄວາມສົມບູນແຂງແຮງດີ. ການກະກຽມດິນສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງໄດ້ໄຖດິນໃຫ້ເລິກເທົ່າທີ່ຈະໄຖໄດ້ ໂດຍສະເພາະປູກໃນຊ່ວງທ້າຍລະດູຝົນ ແຕ່ຖ້າປູກໃນຕົ້ນລະດູຝົນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄຖດິນໃຫ້ແຕກຫລາຍ ເພາະຖ້າລະອຽດເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າດິນແໜ້ນເມື່ອເວລາຝົນຕົກ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຊຶມລົງໃນພື້ນດິນໜ້ອຍລົງຕ້ອງໄດ້ໄຖພວນດິນ 2 ຄັ້ງ, ຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ໄຖໃນເວລາທີ່ດິນມີຄວາມຊຸ່ມເໝາະສົມ ເພື່ອເປີດໜ້າດິນ ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ເພື່ອກຳຈັດວັດສະພືດທີ່ເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍຄາດດິນໃຫ້ລະອຽດ.

ການປູກຫຍ້າ: ພາຍຫລັງທີ່ກະກຽມດິນແລ້ວເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ຄວນປູກທັນທີ. ສຳລັບການປູກຫຍ້າເນເປຍແມ່ນສາມາດປູກຂະຫຍາຍໄດ້ດ້ວຍທ່ອນພັນເທົ່ານັ້ນ. ຫຍ້າເນເປຍ 1 ໄລ່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ປະມານ 20 ໄລ່ ໃຊ້ໄລຍະຫ່າງໃນການປູກປະມານ 75×75 ຊັງຕີແມັດ, ປູກຂຸມລະ 2 ທ່ອນ ໃນເນື້ອທີ່ 1 ໄລ່ ແມ່ນຈະໄດ້ໃຊ້ທ່ອນພັນປະມານ 300-500 ກິໂລ.

    ການໃສ່ຝຸ່ນ: ໃນພື້ນທີ່ດິນທີ່ມີລັກສະນະດິນເປັນຊາຍ ຫລືວ່າ ມີເນື້ອທີ່ດິນຂ້ອນຂ້າງຫຍາບ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຝຸ່ນປະສົມສູດ 15-15-15 ໃນອັດຕາປະມານ 50-100 ກິໂລຕໍ່ໄລ່ ເພື່ອເປັນຝຸ່ນຮອງພື້ນກ່ອນປູກ ແລະ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກເພື່ອປັບປຸງບຳລຸງດິນ ແລະ ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນໄນໂຕຣເຈນໃນຮູບຂອງປຸ໋ຍຢູເຣຍ ສູດ 46-00-00 ໃນອັດຕາລະຫວ່າງ 10-15 ກິໂລຕໍ່ໄລ່ ຫລັງຈາກນັ້ນຕັດຫຍ້າທຸກຄັ້ງ ຖ້າວ່າຢູ່ໃນດິນໜຽວທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂ້ອນຂ້າງສູງເຮົາກໍສາມາດຫລຸດປະລິມານ ແລະ ຈຳນວນຄັ້ງໃນການໃສ່ຝຸ່ນຫລຸດໄດ້.

    ການກຳຈັດວັດສະພືດ: ວັດສະພືດເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນຜະລິດຂອງຫຍ້າເນເປຍຫລຸດລົງ ສິ່ງສຳຄັນຄວນກຳຈັດວັດສະພືດພາຍຫລັງການປູກຫຍ້າໄດ້ 2-4 ອາທິດ ເພາະຖ້າວັດສະພືດອາຍຸຫລາຍຂຶ້ນ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກຳຈັດກໍຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫລຸດລົງ.

    ການຕັດຫຍ້າເນເປຍ: ການຕັດຫຍ້າເພື່ອຈະນຳໄປລ້ຽງສັດ ເຮົາຄວນຕັດຫຍ້າຄັ້ງທຳອິດເມື່ອມີອາຍຸໄດ້ 60-70 ວັນ, ຫລັງຈາກນັ້ນການຕັດຄັ້ງຕໍ່ໆໄປແມ່ນຕັດທຸກໆ 30-45 ວັນ ຖ້າເປັນໄລຍະລະດູຝົນ ຫຍ້າຈະມີການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ອາຍຸ 4-6 ເດືອນ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍມາຕັດເປັນທ່ອນ ແຕ່ລະທ່ອນຄວນມີຂໍ້ຕາຕິດມາປະມານ 2 ຂໍ້. ຕົ້ນຫຍ້າເນເປຍຕົ້ນໜຶ່ງສາມາດນຳມາໃຊ້ເປັນທ່ອນພັນໄດ້ປະມານ 6 ທ່ອນ.

Footer Image
error: