ວິທີປູກກະຊາຍຂາວ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 23/12/2021

ການປູກກະຊາຍຂາວ ກໍຄ້າຍຄືກັບການປູກຂີງ, ແຕ່ຈະມີເຕັກນິກແຕກຕ່າງກັນເລັກໜ້ອຍ ແລະ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາແນະນຳວິທີກ່ຽວກັບການປູກກະຊາຍຂາວ ເພື່ອບາງທ່ານຈະສາມາດປູກເອງຢູ່ເຮືອນ ຫລື ບາງທ່ານອາດຈະຢາກປູກເພື່ອເປັນສິນຄ້າ.

ກະຊາຍຈະມີທັງສີຂາວ ແລະ ເຫລືອງ (Fingerroot, Chinese ginger, Chinese keys, Galingale) ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ: Boesenbergia rotunda (L.) Mansf ເປັນພືດລົ້ມລຸກ ມີລຳຕົ້ນ ແລະ ມີເຫງົ້າຄືກັບຂີງ, ຂ່າ, ມັນຕົ້ນ… ແຕ່ລັກສະນະຂອງກະຊາຍຈະຄ້າຍຄືໂສມ ແຕ່ບໍ່ໃຫຍ່ ແລະ ຍາວຄືກັບໂສມ.

ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ 2 ວິທີຄື: ປູກດ້ວຍຕົ້ນ ແລະ ເຫງົ້າຫົວ, ພັນທີ່ດີຄວນມີອາຍຸປະມານ 7-9 ເດືອນ ລັກສະນະສົມບູນຈະບໍ່ມີໂລກ ຫລື ແມງໄມ້ລົບກວນ ເຊິ່ງກ່ອນຈະປູກຄວນແຊ່ໃນນ້ຳຢາປ້ອງກັນເຊື້ອລາ ແລະ ສານປ້ອງກັນແມງໄມ້ພື້ນດິນກ່ອນ 30 ນາທີ ເໝາະສຳລັບການປູກໃນດິນຜົງ ເກັບນ້ຳໄດ້ ຫລື ພື້ນທີ່ບໍ່ແມ່ນດິນດາກ ແລະ ຄວນປູກທ້າຍເດືອນເມສາຫາພຶດສະພາໄປ ເພາະກະຊາຍຈະເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ດີໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ແລະ ລະດູໜາວ.

    ວິທີປູກໃນຖັງ: ຕັດຫົວ ຫລື ເຫງົ້າທີ່ສົມບູນໃນຕິດຮາກປະມານ 2-3 ຮາ ທາປູນແດງໃສ່ບ່ອນທີ່ຕັດ ນຳໄປຕາກໃນບ່ອນຮົ່ມຈົນກວ່າປູນຈະແຫ້ງ, ຈາກນັ້ນນຳເອົາເຫງົ້າທີ່ໄດ້ແຊ່ນ້ຳປະໄວ້ປະມານ 2 ຄືນ ກຽມໄວ້ປະມານ 3-5 ຫົວຕໍ່ຖັງ ນຳດິນທີ່ຈະປູກມາຕາກແດດປະມານ 7 ມື້ ແລ້ວນຳໄປປະສົມກັບຝຸ່ນຄອກ ໃນອັດຕາດິນ 2 ສ່ວນຕໍ່ປຸ໋ຍ 1 ສ່ວນ.

ກະຖັງທີ່ນຳມາໃຊ້ຄວນສູງຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ກວ້າງ ຈາກນັ້ນກໍເອົາເຫງົ້າກະຊາຍລົງໃນຖັງແລ້ວປົກດ້ວຍດິນ, ຈາກນັ້ນກໍຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມແບບນັ້ນປະມານ 1 ເດືອນກະຊາຍກໍຈະແຕກໜໍ່ເປັນຍອດອ່ອນພົ້ນຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນແລ້ວ.

ຫາກຈະປູກເປັນໜານ ກໍໃຫ້ໄຖດິນຕາກແດດໄວ້ 7 ມື້ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສັດຕູພືດ. ຈາກນັ້ນກໍໃສ່ປຸ໋ຍຄອກ ແລະ ພວນດິນອີກ ເພື່ອໃຫ້ດິນໂປ່ງລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ, ຍົກໜານໃຫ້ສູງປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອກັນດິນຫຍຸບເມື່ອຝົນຕົກໃສ່, ຈາກນັ້ນກໍເອົາເຫງົ້າກະຊາຍມາແບ່ງສ່ວນ ຕັດແຕ່ງຮາກໃຫ້ເຫລືອພຽງ 2 ຮາກ ແລ້ວເອົາເຫງົ້າທີ່ກຽມໄວ້ໄປປູກໃນຂຸມຢູ່ໜານຂະໜາດ 15 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໃຫ້ປູກຫ່າງກັນ 30×30 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວປົກດິນສະເໝີ.

ຈາກນັ້ນເອົາເຟືອງ ຫລື ຫຍ້າແຫ້ງມາປົກໜານໄວ້ ໃຫ້ເຟືອງມີຄວາມໜາປະມານ 2 ນິ້ວ ພ້ອມຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ ເພື່ອປ້ອງກັນວັດສະພືດ ແລະ ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ ແລະ ໃຫ້ໝັ່ນຫົດນ້ຳ 2-3 ມື້ຕໍ່ຄັ້ງ.

ວິທີເກັບກ່ຽວ: ຫລັງຈາກປູກໄດ້ 7-8 ເດືອນ ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງລຳຕົ້ນຂອງກະຊາຍ ຫາກລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບຫ່ຽວ ແລະ ເຫລືອງຍຸບຕົວລົງ ກໍສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ ໂດຍຫົດນ້ຳໃຫ້ດິນຊຸ່ມກ່ອນ ຫາກເປັນດິນຜົງກໍສາມາດໃຊ້ມືຈັບທີ່ເຫງົ້າຕົ້ນແລ້ວດຶງຂຶ້ນມາເລີຍ ຫລື ຈະໃຊ້ສຽມ ແລະ ຈົກຂຸດກໍໄດ້.

    ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ສຳລັບກະຊາຍແມ່ນລະວັງພະຍາດເນົ່າ ໂດຍສະເພາະພື້ນທີ່ດິນທີ່ມີສະພາບເປັນກົດ ຫລື ດິນມີການໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີໃນປະລິມານຫລາຍມາກ່ອນ ແລະ ບໍ່ຄວນປູກກະຊາຍໃນພື້ນທີ່ດິນເກົ່າຊ້ຳຫລາຍປີ ຕ້ອງມີການປັບປຸງດິນກ່ອນ ໂດຍການປະສົມປູນຂາວໃນດິນອັດຕາສ່ວນ 200-300 ກິໂລຕໍ່ໄລ່.

    ຄຸນປະໂຫຍດ: ກະຊາຍເປັນສະໝຸນໄພໃນແງ່ການບຳລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັນຢາບັນເທົາອາການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຖອກທ້ອງ, ທ້ອງອືດ, ກະເພາະ, ລຳໄສ້ໃຫຍ່ອັກເສບ, ມີລົດຊາດເຜັດຮ້ອນ, ຂົມ ແລະ ກິ່ນຂິວສະເພາະໂຕ.

Footer Image
error: