ວິທີການລ້ຽງປາດຸກ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 28/10/2020

ອ່າງລ້ຽງປາດຸກຄວນພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ຊຶ່ງມັນແຕກຕ່າງຈາກການລ້ຽງປາຊະນິດອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກປາດຸກມີນິໄສມັກໜີອອກຈາກອ່າງ ຫລື ຫນອງລ້ຽງ ໂດຍສະເພາະໄລຍະຝົນຕົກມີນ້ຳໄຫລລົງໃນໃສ່ອ່າງ, ປາຈະລອຍໜີອອກໄປ ໄດ້ງ່າຍໆ, ດັ່ງນັ້ນການປ້ອງກັນໂດຍການເອົາຕາຫນ່າງທີ່ເຮັດດ້ວຍນີລົງ ຫລື ຢາງປາລາດສະຕິກອ້ອມຂອບອ່າງໃຫ້ມີຄວາມສູງປະມານ 50 ຊັງຕີ. ອັດຕາການປ່ອຍປະມານ 60 ໂຕຕາແມັດ, ຄວນປ່ອຍປາໃສ່ຫນອງທີ່ມີການຖ່າຍເທນ້ຳໄດ້ສະດວກ ແລະ ສາມາດເພີ່ມປະລິມານປາລຽ້ງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່ານີ້ເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ບໍ່ຄວນປ່ອຍປາໃຫ້ຫລາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ປາໃຫຍ່ຊ້າ ແລະ ຕີກັນເອງ. ອາຫານ: ປາດຸກເປັນປາທີ່ມີນິໄສການກິນອາຫານໄດ້ຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຊິ້ນ ແລະ ພືດອື່ນໆດັ່ງນີ້:

  1. ອາຫານຈຳພວກຊີ້ນ ໄດ້ແກ່ ຊີ້ນປາ, ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ທີ່ເໝາະສົມຕາມທີ່ຈະຫາມາໄດ້ ຫລື ເຄື່ອງໃນສັດແລະ ພວກແມງໄມ້ ເຊັ່ນ: ປວກ, ໜອນ, ຂີ້ກະເດືອນ ແລະ ອື່ນໆ.
  2. ອາຫານຈຳພວກພືດຜັກ ໄດ້ແກ່: ເຂົ້າຕົ້ມສຸກ, ປາຍເຂົ້າ, ເປືອກຖົ່ວ, ເປືອກມັນ, ແປ້ງ, ສາລີ ແລະ ຜັກອື່ນໆ . ເພື່ອເປັນການເພີ່ມອາຫານຂີ້ສັດ ເຊັ່ນ: ຂີ້ໄກ່, ຂີ້ໝູ, ຊຶ່ງຂີ້ສັດເລົ່ານີ້ຈະເປັນອາຫານຫລັກຂອງປາດຸກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປາດຸກມັກກິນອາຫານປະເພດເນື້ອສັດ ຫລາຍກວ່າອາຫານປະເພດພືດ, ແຕ່ການໃຫ້ອາຫານປະເພດຊີ້ນສັດພຽງຢ່າງດຽວ ຈະເຮັດໃຫ້ປາຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ເຕັມສ່ວນ ເຊັ່ນ: ອາດເຮັດໃຫ້ຕົວຕຸ້ນສັ້ນ ມີໄຂມັນຫລາຍເກີນໄປ, ດັ່ງນັ້ນເພື່ອໃຫ້ປາໃຫຍ່ໄດ້ພໍດີ,ມີນ້ຳໜັກດີ ຄວນໃຫ້ອາຫານປະເພດຊີ້ນໃນອັດຕາ 30-50% ຂອງອາຫານປະເພດພືດ,ບໍລິເວນທີ່ໃຫ້ອາຫານໃນແຕ່ລະຄັ້ງຄວນໃຫ້ຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ ແລະ ຄວນໃຫ້ອາຫານເປັນເວລາ ເພື່ອຝຶກໃຫ້ປາຮູ້ເວລາ ແລະ ກິນອາຫານໄດ້ຕາມປະລິມານການໃຫ້ອາຫານປະມານ 5% ຂອງນໍ້າໜັກໂຕຕໍ່ມື້. ປັດຈຸບັນການລ້ຽງປາດຸກຈະໃຊ້ອາຫານສຳເລັດຮູບ ແລະ ຈະດີກ່ວາພວກອາຫານສົດ ເພື່ອເປັນການລຸດຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປາໃຫຍ່ໄວ ແລະຂໍ້ເສຍຂອງການໃຫ້ອາຫານສົດຄື: ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳເສຍໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນຄວນມີການປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳຕະຫລອດປະມານເດືອນລະ 1-2 ຄັ້ງ.

ວິທີການກະກຽມອ່າງ:

  1. ສ້າງອ່າງໃໝ່ ປົກຕິແລ້ວດິນຈະມີສະພາບເປັນກົດອ່ອນໆ ຫລື ອາດມີສະພາບກົດສູງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະເນື້ອທີ ສະນັ້ນຄວນໃສ່ປູນຂ່າວໃນອັດຕາ 1 ກິໂລກຣາມ ຕໍ່ພື້ນທີ່ 10-25 ຕາແມັດ ໂດຍສາດປູນຂາວໃຫ້ທົ່ວອ່າງແລ້ວຕາກໄວ້ປະມານ 7-10 ມື້ ຈິ່ງເອົານ້ຳເຂົ້າຕາມລະດັບທີ່ຕ້ອງການ ແຕ່ຄວນມີນ້ຳເລິກປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ, ແລ້ວຈິງປ່ອຍປາລົງລ້ຽງ.
  2. ອ່າງເກົ່າ ຄວນສູບນ້ຳໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຕາກອ່າງໄວ້ປະມານ 10-15 ມື້ ພ້ອມທັງໂຮຍປູນຂາວໃຫ້ທົ່ວອ່າງ ໃນອັດຕາສ່ວນປູນຂາວ 1 ກິໂລກຣາມ ຕໍ່ພື້ນທີ່ 10 ຕາແມັດ ເພື່ອສາມາດກຳຈັດເຊື້ອໂຣກຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່, ເມື່ອລ້ຽງປາດຸກໄດ້ປະມານ 3-4 ລຸ້ນແລ້ວ ຄວນສໍາຫລວດໜອງ ຫລື ເຮັດໜອງໃໝ່ ເນື່ອງຈາກໜອງອາດຕື້ນ ແລະ ຂອບດິນອາດເປັນຮູ ເຮັດໃຫ້ໜອງເກັບນ້ຳບໍ່ຢູ່.
 
Footer Image
error: