ວິທີການປູກ ແລະ ຮັກສາຫອມປ້ອມໃນລະດູຝົນ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 15/08/2021

ວິທີການປູກ ແລະ ຮັກສາຫອມປ້ອມໃນລະດູຝົນ
ຫອມປ້ອມທີ່ເຮົານິຍົມປູກມີ 2 ຊະນິດຄື: ແນວພັນພື້ນເມືອງ ແລະ ແນວພັນປັບປຸງ.
ການປູກຫອມປ້ອມໃນລະດູຝົນແມ່ນຕ້ອງປູກໃນເຮືອນຮົ່ມ, ເພາະຜັກຊະນິດນີ້ຖ້າຖືກຝົນຈະເປື່ອຍ, ຫຼັງຄາມຸງດ້ວຍຜ້າຢ່າງໃສຂະໜາດຂອງເຮືອນຮົ່ມແມ່ນອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງພື້ນທີ່, ຄວາມສູງຂອງເຮືອນຮົ່ມປະມານ 2-2,5 ມ, ເພາະຕໍ່າໂພດຈະເຮັດໃຫ້ຜັກຮ້ອນ ແລະ ເຕີບໂຕບໍ່ໄດ້ດີ, ນອກຈາກນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ໜານຜັກສູງກວ່າໜານຜັກໃນລະດູແລ້ງເພື່ອຫຼີກລຽງຄວາມຊຸ່ມຂອງນໍ້າຝົນໃນດິນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຮາກຜັກເນົ່າເປື່ອຍ.

ວິທີປູກ ແລະ ຮັກສາຫອມປ້ອມໃນລະດູຝົນລວມມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:
 ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກະກຽມດິນປູກ ຫອມປ້ອມເປັນຜັກທີ່ມີຮາກສັ້ນຄວນຂຸດດິນປະມານ 15-20 ຊມ, ຕາກແດດໄວ້ປະມານ 5-7 ມື້, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງທັບດິນໃຫ້ມຸ່ນ ແລະ ແປງເປັນໜານໃຫ້ຮາບພຽງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກະກຽມແນວພັນຜັກຫອມປ້ອມມີການຂະຫຍາຍແນວພັນດ້ວຍເມັດ ກ່ອນທີ່ຈະປູກຕ້ອງກະກຽມແນວພັນໃຫ້ດີໂດຍການນໍາເອົາແນວພັນມາແຊ່ນໍ້າໄວ້ 1 ຄືນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາມາບົ່ມອີກ 1-2 ຄືນແລ້ວຈຶ່ງນໍາເອົາໄປຫວ່ານ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ວິທີຫວ່ານຫອມປ້ອມ ຄວນຫວ່ານຫອມປ້ອມໃຫ້ແຕ່ລະເມັດຫ່າງກັນປະມານ 2-3 ຊມ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜັກເກີດຖີ່ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຫອມປ້ອມເນົ່າເປື່ອຍ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ແມ່ນການເຮັດໜານ ແລະ ຍົກຂຶ້ນປະມານ 20-30 ຊມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍຢູ່ໜານຜັກດ້ານເທິງ ແລະ ກ່ອນຈະຫວ່ານເມັດຄວນແປງໜານໃຫ້ລະອຽດຮຽບພຽງດີແລ້ວຈຶ່ງນໍາເມັດພັນໄປຫວ່ານ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໂຮຍຂີ້ແກບປົກບາງໆ ຫຼື ປົກດ້ວຍເຟືອງແຫ້ງກໍໄດ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ການໃສ່ຝຸ່ນຄວນໃສ່ຝຸ່ນຊີວະພາບ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມຮອງພື້ນກ່ອນປູກ, ຫຼັງຈາກປູກໄດ້ 15-20 ມື້ ຖ້າສັງເກດເຫັນວ່າຜັກບໍ່ງາມຄວນຫົດນໍ້າດ້ວຍນໍ້າໝັກຊີວະພາບ 2 ບ່ວງແກງຕໍ່ນໍ້າ 1 ລິດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ການຫົດນໍ້າຢ່າງພຽງພໍຢ່າໃຫ້ປຽກເກີນໄປດ້ວຍການເບິ່ງຄວາມຊຸ່ມຈາກໜານປູກ.
ຂັ້ນຕອນທີ 7: ການເກັບກ່ຽວ ຫຼັງຈາກການຫວ່ານປະມານ 25-30 ມື້ ກໍ່ສາມາດເກັບໄດ້

Footer Image
error: