ຜະລິດຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນດ້ວຍດິນດໍາ ແລະ ຂີ້ງົວແຫ້ງ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 15/01/2022

ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນທີ່ຜະລິດຂຶ້ນມາເອງຍ່ອມເປັນທີ່ອຸ່ນໃຈ ແລະ ໝັ້ນໃຈໄດ້ໃນທຸກຂັ້ນຕອນການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນເອງ ທີ່ຈະສາມາດກໍານົດສ່ວນປະສົມຕ່າງໆຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງໄດ້ ພ້ອມທັງເປັນການຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນໃນການຊື້ຝຸ່ນມາບໍາລຸງນໍາອີກ.

ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ແອັດມິນຈະພາທ່ານຜູ້ອ່ານມາຮູ້ຈັກກັບຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂີ້ກະເດືອນສາຍພັນ ອາຍຊີເນຍ ຟູທິດາ (eisenia foetida) ຂີ້ກະເດືອນທີ່ມີຂະໜາດກົມນ້ອຍ, ລຳໂຕສີແດງສົດມາໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບຫຼັກ, ຝຸ່ນດັ່ງກ່າວເປັນຝຸ່ນທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຜັກກາດນາ, ເຮັດໃຫ້ຜັກກາດນາມີຄຸນນະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ ເບິ່ງຈາກອົງປະກອບລວມຂອງລໍາຕົ້ນ, ຈໍານວນໃບ, ຄວາມກວ້າງຂອງໃບ ແລະ ນໍ້າໜັກຂອງມັນ.

ການຜະລິດຝຸ່ນມີນໍາກັນ 4 ສູດຄື:

ສູດ 1: ນໍາໃຊ້ເຟືອງ ແລະ ຂີ້ງົວແຫ້ງ (1:1 ໂດຍປະລິມານ).

ສູດທີ 2: ນໍາໃຊ້ຝອຍໝາກພ້າວ ແລະ ຂີ້ງົວແຫ້ງ (1:1 ໂດຍປະລິມານ).

ສູດທີ 3: ນໍາໃຊ້ໃບໄມ້ແຫ້ງທົ່ວໄປ ແລະ ຂີ້ງົວແຫ້ງ (1:1 ໂດຍປະລິມານ).

ສູດທີ 4: ນໍາໃຊ້ດິນດຳ + ຂີ້ງົວແຫ້ງ (2:8 ໂດຍປະລິມານ).

ທັງ 4 ສູດນີ້ ໄດ້ຮັບການທົດລອງຈາກນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນນໍາໃຊ້ສູດ 4 ຄື: ການນໍາໃຊ້ດິນດໍາ ແລະ ຂີ້ງົວແຫ້ງ ເຊິ່ງຜູ້ຂຽນກໍໄດ້ນໍາວິທີການຜະລິດຝຸ່ນດັ່ງກ່າວມາໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ລອງນໍາໄປໃຊ້ນຳກັນ.

    ຂັ້ນຕອນການຜະລິດຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນດ້ວຍດິນດໍາ ແລະ ຂີ້ງົວແຫ້ງ:

ກຽມດິນດຳ 2 ສ່ວນ, ຂີ້ງົວແຫ້ງ 8 ສ່ວນ ນຳສ່ວນປະສົມໃສ່ໃນຊາມຢາງທີ່ມີຂະໜາດເສັ້ນສູນກາງ 0,7 ແມັດ, ນຳຂີ້ກະເດືອນສາຍພັນ ອາຍຊີເນຍ ຟູທິດາ (eisenia foetida) ມາລ້ຽງຈຳນວນ 285 ໂຕ/1 ໜ່ວຍທົດລອງ, ນໍາໃຊ້ຕົ້ນກ້ວຍ ແລະ ເສດພືດຜັກສົດເປັນອາຫານສຳລັບຂີ້ກະເດືອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລ້ຽງໄວ້ໃນໂຮງເຮືອນເປັນເວລາ 90 ວັນ.

    ວິທີການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນ:

ຕໍ່ມານຳຝຸ່ນຂີ້ກະເດືອນທີ່ໄດ້ຈາກການລ້ຽງ ມາໃສ່ຜົນລະປູກຂອງເຮົາເພື່ອເບິ່ງຜົນການປ່ຽນແປງທີ່ຕາມມາ ເຊິ່ງກໍແມ່ນໄດ້ຜັກທີ່ງາມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີເພີ່ມຂຶ້ນ, ການລ້ຽງໃນລັກສະນະນີ້ມີຜົນຕໍ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍປະຊາກອນຂີ້ກະເດືອນຫຼາຍ ອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນສູງເຖິງ 1.583 ໂຕ ຫຼື 4 ເທົ່າຈາກຈໍານວນທີ່ເລີ່ມລ້ຽງ.

Footer Image
error: