ປະຕິບັດຕາມນີ້ ຢາກປູກຜັກບົວລະພາໄວ້ກິນເອງ ຫຼື ເປັນສິນຄ້າ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 15/01/2022

ຜັກບົວລະພາ ເປັນພືດລົ້ມລຸກຊະນິດໜຶ່ງ, ເປັນພືດຜັກສວນຄົວທີ່ຄົນນິຍົມນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼື ນຳມາເປັນຜັກກັບ ເຊິ່ງນອກຈາກຈະສາມາດນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ແລ້ວ ຜັກບົວລະພາຍັງເປັນສະໝຸນໄພດີຫຼາຍຢ່າງອີກດ້ວຍ.

ຜັກບົວລະພາ ມີໃບຄ້າຍຄືກັບຜັກອີຕູ່ ລັກສະນະລຳຕົ້ນກໍຄືກັນ, ແຕ່ມີກິ່ນຫອມແຕກຕ່າງກັນ  ເຊິ່ງຜັກບົວລະພາແມ່ນສາມາດນໍາໄປປະກອບອາຫານໄດ້ຫຼາຍເມນູບໍ່ວ່າຈະເປັນຂົ້ວ, ແກງ ແລະ ເປັນປະເພດຜັກກັບກໍໄດ້.

ສຳລັບການປູກຜັກບົວລະພາ ແມ່ນປູກງ່າຍບໍ່ໄດ້ມີການຮັກສາບົວລະບັດຍາກຄືກັບຜັກຊະນິດອື່ນ ແຕ່ຈະມັກດິນປະເພດທີ່ເກັບນໍ້າໄດ້ດີ, ສ່ວນດ້ານຜົນຜະລິດ ກໍສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນໄດ້ເກືອບ 7-9 ເດືອນ, ດັ່ງນັ້ນຂັ້ນຕອນການກະກຽມໜານປູກ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ (ໂດຍສະເພາະຜູ້ຈະປູກເປັນສິນຄ້າ) ກ່ອນອື່ນແມ່ນຈະຕ້ອງມີການຮອງພື້ນດ້ວຍປຸ໋ຍໝັກ ຫຼື ປຸ໋ຍຄອກໃຫ້ໄດ້ທີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ຜັກບົວລະພາໃບໃຫຍ່ງາມ ແລະ ແຕກກິ່ງງ່າຫຼາຍ ຍິ່ງປູກໃກ້ແຫຼ່ງນໍ້າ ຫຼື ເຂດດິນຊຸ່ມຍິ່ງງາມ.

ກະກຽມໜານປູກ: ບົວລະພາ ເປັນພືດຊະນິດຮາກບໍ່ເລິກປານໃດ, ການກຽມດິນແມ່ນອາດຈະຂຸດ ຫຼື ໄຖ ເລິກປະມານ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ຈາກນັ້ນກໍ່ຕາກດິນໄວ້ 7-9 ມື້ແລ້ວຈຶ່ງໄຖຄາດອີກ ເພື່ອຍ່ອຍດິນໃຫ້ລະອຽດ ເກັບເສດວັດສະພືດອອກໃຫ້ໝົດ ຫຼັງຈາກນັ້ນຍົກໜານໃຫ້ສູງ ຫຼື ຄູນໜານຂຶ້ນສູງປະມານ 10-15 ຊັງຕີແມັດ, ຮອງພື້ນດ້ວຍປຸ໋ຍໝັກ ຫຼື ປຸ໋ຍຄອກ ກ່ອນປູກ ອັດຕາ 800 ກິໂລກຣາມຕໍ່ໜຶ່ງໄລ່.

ການປູກ: ສຳລັບການປູກແມ່ນມີ 2 ວິທີ ຄື: 1. ນຳກິ່ງງ່າແກ່ຂອງຜັກບົວລະພາ ໄປປັກລົງໜານທີ່ກຽມໄວ້ ແລ້ວນຳຂີ້ແກບ ຫຼື ເຟືອງມາປົກໄວ້ ແລ້ວຫົດນໍ້າປົກກະຕິເຊົ້າ-ແລງ ຈົນອາຍຸໄດ້ 30-40 ມື້ ກໍສາມາດເກັບຜົນໄດ້ຜະລິດໄດ້ ແລະ ວິທີທີ 2. ແມ່ນນຳແກ່ນມາຫວ່ານລົງໜານສະເພາະກຽມເບ້ຍ ຈາກນັ້ນກໍຫົດນໍ້າປົກກະຕິເຊົ້າ-ແລງ ປະມານ 20-25 ມື້ຕົ້ນອ່ອນຂອງຜັກບົວລະພາຈະໃຫຍ່ສູງຂຶ້ນປະມານ 10-15 ຊັງຕີແມັດ ກໍກຽມຍ້າຍລົງປູກທີ່ໜານກຽມໄວ້ນັ້ນ ໂດຍປູກໃຫ້ຫ່າງກັນ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ຫົດນໍ້າສະໝໍ່າສະເໜີ ເຊົ້າ-ແລງ.

ປູກໄດ້ປະມານ 30-40 ມື້ ກໍຈະສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ ວິທີເກັບໃຫ້ໃຊ້ມີດຕັດ ຫຼື ມີດຄົມໆຕັດເອົາ ໂດຍໃຫ້ເອົາຍາວຈາກຍອດລົງມາປະມານ 10-15 ຊັງຕີແມັດ, ຫຼັງຈາກຕັດຊຸດທີ 1 ແລ້ວ ຕົ້ນຜັກບົວລະພາກໍຍິ່ງຈະແຕກກິ່ງງ່າອອກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໂດຍໃຫ້ເຕີມປຸ໋ຍລົງ ແລະ ສືບຕໍ່ຫົດນໍ້າສະໝໍ່າສະເໝີ ຫຼັງຈາກຕັດຊຸດທີ 1 ແລ້ວ ຫາກຈະຕັດຊຸດທີ 2 ໃຫ້ແມ່ນຫ່າງກັນ 15-20 ມື້ ແລະ ເກັບໄປຈົນເຖິງອາຍຸ 7-8 ເດືອນ.

Footer Image
error: