ການເຮັດນາໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຫລາຍ ແລະ ງາມ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 15/08/2021
  1. ການ​ກຽມ​ດິນ​ກ່ອນ​ການ​ເຮັດ​ນາ​ຈະ​ມີ​ການ​ກຽມ​ດິນ​ຢູ່ 3 ຂັ້ນຕອນ

  1. ການ​ປູກ: ການ​ປູກ​ເຂົ້າສາມາດ​ແບ່ງ​ໄດ້​ເປັນ 2 ວິທີ​ຄື​ການ​ປູກ​ດ້ວຍ​ເມັດ​ໂດຍ​ກົງ​ໄດ້​ແກ່ການ​ດຳນາ​ຫຍອດ, ນາຫວ່ານ, ການ​ປູກ​ເມັດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ທີ່​ໜຶ່ງ​ກ່ອນ ​ແລ້ວ​ນຳ​ຕົ້ນອ່ອນ​ແລ້ວ​ນຳ​ຕົ້ນອ່ອນ​ໄປ​ປູກ​ຢູ່​ບ່ອນ​ອື່ນໆ ​ໄດ້​ແກ່​ການ​ເຮັດ​ນາ​ດຳການ​ເຮັດ​ນາ​ຫຍອດ ​ໃຊ້​ກັບ​ການ​ປູກ​ເຂົ້າ​ໄຮ່​ຕາມ​ເຊີງ​ເຂົາ ຫລື ​ໃນ​ທີ່​ສູງ​ວິທີ​ການ​ປູກຫລັງ​ການ​ກຽມ​ດິນ​ໃຫ້​ຂຸດ​ຂຸມ ຫລື ​ເຮັດ​ຮ່ອງ ​ແລ້ວ​ຈິ່ງ​ຫຍອດ​ເມັດ​ລົງ​ໃນ​ຂຸມ ຫລື ຮ່ອງ ຈາກ​ນັ້ນປົກ​ຂຸມ ຫລື ຮ່ອງ ​ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ເຂົ້າອອກ​ແລ້ວ​ຕ້ອງ​​ເບິ່ງ​ແຍ່ງ​ກຳຈັດ​ສັດຕູ​ພືດ.

ການ​ເຮັດ​ນາຫວ່ານ ​ເຮັດ​ໃນ​ພື້ນທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ນ້ຳ​ໄດ້​ລຳບາກ ວິທີ​ຫວ່ານ​ເຮັດ​ໄດ້ 2 ວິທີ​ຄື:

Footer Image
error: