ການລ້ຽງ ແລະ ເຕັກນິກການປະສົມພັນປາປາກ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 18/12/2021

ປາປາກເປັນປາທີ່ສາມາດນຳມາລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ງ່າຍ, ສາມາດລ້ຽງໄດ້ເກືອບທຸກທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດເຮົາ. ຖ້າມີບ່ອນລ້ຽງທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຮູ້ວິທີລ້ຽງທີ່ດີຈະຕອບສະໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ, ລ້ຽງຫລາຍສາມາດຂາຍເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ແກ່ຄອບຄົວ.

ປາປາກເປັນປາທີ່ຄົນເຮົານິຍົມກິນຫລາຍ, ຊີ້ນປາປາກມີລົດຊາດແຊບ, ກິນງ່າຍລະລາຍດີບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະຜູ້ສູງອາຍຸ.

    + ສະຖານທີ່ເໝາະສົມ: ອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 24-36 ອົງສາ, ເປັນບ່ອນທີ່ໃກ້ແຫລ່ງນ້ຳທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ຫ້ວຍ, ຮ່ອງ, ຊົນລະປະທານ…

ເປັນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີນ້ຳອອກບໍ່, ບ່ອນລ້ຽງເປັນດິນໜຽວ ຫລື ດິນປົນຊາຍ ບໍ່ຄວນເປັນເຂດດິນເຄັມ ແລະ ເປັນກົດສູງ, ລະດັບຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງເທົ່າກັບ 6,5-8,5. ສະນັ້ນ ກ່ອນຂຸດໜອງຕ້ອງມີການວັດແທກນ້ຳດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກນ້ຳ, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງມີຫລາຍຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

    + ການສ້າງສະຖານທີ່ບ່ອນລ້ຽງປາປາກ:

ລ້ຽງໃສ່ໜອງ: ໜອງລ້ຽງປາປາກເໝາະສົມຄວນມີຂະໜາດກວ້າງ 8 ແມັດ, ຍາວ 10 ແມັດ ຫລື ໄລ່ເປັນເນື້ອທີ່ແມ່ນແຕ່ 80 ຕາແມັດຂຶ້ນໄປ, ຄວາມເລິກຂອງໜອງ 1-1,5 ແມັດ, ຄວາມເນີນຂອງຄັນໜອງ 1,5-2 ແມັດ. ປາປາກເປັນປາກິນພືດໄດ້ດີ. ສະນັ້ນ ຖ້າເຮັດໜອງເລິກເກີນໄປແສງແດດບໍ່ສ່ອງເຖິງພື້ນໜອງ, ພືດນ້ຳຕ່າງໆທີ່ເປັນອາຫານທຳມະຊາດຂອງປາກໍຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຖ້າເປັນໜອງໃຫຍ່ຂະໜາດ 2 ໄລ່ ຫາ 1 ເຮັກຕາ ພື້ນໜອງຫາຄັນໜອງຕ້ອງເປັນລັກສະນະກົ້ນໝໍ້ຂາງ ຫລື ເປັນພັກ.

    ການລ້ຽງໃສກະຊັງ ຫລື ຄອກ: ລ້ຽງໃນກະຊັງ ຫລື ຄອກເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ໜອງໃຫຍ່, ນ້ຳໃຫຍ່ ສາມາດກາງກະຊັງ ຫລື ຄອກທີ່ເຮັດດ້ວຍຕາໜ່າງຢາງຕີຂອບໃຫ້ແໜ້ນໜາຈຸ່ມຄອກເລິກລົງ 1-1,5 ແມັດ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມຄອກລ້ຽງ. ຖ້າຈະລ້ຽງໃສ່ກະຊັງກໍກາງກະຊັງໃສ່ບ່ອນລ້ຽງທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແຕ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ພື້ນກະຊັງຈຳພື້ນນ້ຳ ແລະ ຕ້ອງມີວິທີການປ້ອງກັນສັດທີ່ຈະເຈາະກະຊັງລ້ຽງປາເຊັ່ນ: ຈຳພວກນາກນ້ຳ, ງູ… ຂະໜາດຂອງກະຊັງທີ່ເໝາະສົມແມ່ນ 2×4 ແມັດ ຫລື 4×4 ແມັດ, ຄວາມເລິກຂອງກະຊັງ 1,5 ແມັດ.

+ ເຕັກນິກການປະສົມພັນ: ສະຖານທີ່ປະສົມພັນປາປາກເໝາະສົມແມ່ນອ່າງຊີມັງ ເພາະປາປາກເປັນປະເພດປ່າໄຂ່ລອຍ, ນິຍົມໃຊ້ອ່າງກົມມີເສັ້ນຜ່າກາງ 1-1,5 ແມັດ, ສູງ 1 ແມັດ ຖ້າເປັນອ່າງ 4 ຫລ່ຽມຕ້ອງມີຂະໜາດ 2-10 ຕາແມັດ ມີລົບນ້ຳໝູນວຽນ. ລະດູການປະສົມພັນເດືອນ 3-7 ແຕ່ປາແມ່ພັນມີໄຂ່ແກ່ແມ່ນໄລຍະເດືອນ 4-5. ໃນທຳມະຊາດປາປາກສາມາດປະສົມພັນກັນເອງໄດ້ ແຕ່ອັດຕາການລອດຕາຍມີໜ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລູກປາພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ປະສົມພັນໂດຍສັກຢາກະຕຸ້ນໃຫ້ພໍ່ແມ່ພັນ.

ການປະສົມພັນ: ກະກຽມອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນ: ກະຊັງຟັກໄຂ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍແພນີລົງ, ກະຊັງທີ່ເຮັດດ້ວຍແພແຍ່ງ, ແພເຊັດ, ຂົນປີກໄກ່, ນ້ຳສະອາດ, ຊີງຊັ່ງນ້ຳໜັກ, ແອຢ້ຳ ຫລື ປ້ຳລົມ (ຖ້າປະສົມໃສ່ອ່າງ, ຊາມໃຫຍ່, ປາພໍ່ແມ່ພັນ (ປາແມ່ 1 ໂຕ / ປາຜູ້ 2 ໂຕ), ຢາຂ້າເຊື້ອ (ດ່າງທັບທິມ, ຢາເຫລືອງ ຫລື ເກືອ), ຟອຍກ້ານພ້າວ (ຖ້າປະສົມໃສ່ອ່າງ), ສະແລງສັກຢາ 1 ຊີຊີ (100 ໄມໂຄກຣາມ), ເຂັມສັກຢາເບີ 22 ແລະ 24, ຄົກ ແລະ ສາກບົດຢາ.

ກະກຽມສະຖານທີ່ປະສົມພັນ: ລ້າງອ່າງ, ຂ້າເຊື້ອປະໄວ້ໃຫ້ໄດ້ 2 ອ່າງ, ເອົານ້ຳໃສ່ອ່າງທັງສອງທີ່ລ້າງສະອາດແລ້ວໃຫ້ໄດ້ 50 ຊັງຕີແມັດ, ກາງກະຊັງແພນີລົງໃສ່ຊັ້ນນອກ ແລະ ກະຊັງແພແຍ່ງໃສ່ຊັ້ນໃນ (ອ່າງປະສົມພັນ) ແລະ ກາງກະຊັງທີ່ເຮັດດ້ວຍແພນີລົງໃສ່ອ່າງຟັກໄຂ່, ເປີດປ້ຳລົມ ຫລື ເຮັດຝົນທຽມໃສ່ທັງສອງອ່າງ.

ການກຽມພໍ່ແມ່ພັນ: ຄັດເລືອກພໍ່ແມ່ພັນທີ່ມີຄວາມພ້ອມເຊັ່ນ: ຕົວແມ່ເລືອກເອົາໂຕທີ່ມີໄຂ່ແກ່, ຫງາຍທ້ອງຂຶ້ນຈະເຫັນທ້ອງເບັງໃຫຍ່ເປັນຮູບຕົວ U, ບໍ່ມີບາດແຜ, ບໍ່ພິການ, ມີອາຍຸ 6-8 ເດືອນ. ປາຜູ້ເລືອກເອົາໂຕທີ່ຊາຕາມຕົນຕົວ ແລະ ແກ້ມ, ບີບທ້ອງຈະມີນ້ຳເຊື້ອໄຫລອອກມາ ນ້ຳເຊື້ອເປັນສີຂາວຂຸ້ນ.

ຫລັງຈາກຄັດເລືອກພໍ່-ແມ່ພັນໄດ້ແລ້ວກໍແຍກໄວ້ບ່ອນຕ່າງກັນຢ່າງໜ້ອຍ 12 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ງົດການໃຫ້ອາຫານ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຈັບປາພໍ່-ແມ່ພັນມາຊັ່ງນ້ຳໜັກເທື່ອລະເພດແລ້ວປະສົມຢາສັກໃຫ້ປາແຕ່ລະຕົວ (ສູດຄິດໄລ່ຢາ ແລະ ຕ່ອມຄືກັບປາທົ່ວໄປ) ບ່ອນສັກນິຍົມສັກທີ່ຄີຫລັງສຸດ. ຫລັງຈາກສັກຢາແລ້ວປ່ອຍໃສ່ອ່າງທີ່ກຽມໄວ້ໃນອັດຕາສ່ວນປາແມ່ 1 ໂຕຕໍ່ປາຜູ້ 2 ໂຕ. ປະມານ 6-8 ຊົ່ວໂມງ ປາເລີ່ມປະສົມພັນກັນ ຖ້າຈະປະສົມພັນແບບເຄິ່ງທຽມກໍປະໃຫ້ປາປະສົມພັນກັນເອງ ປາຈະໃຊ້ເວລາປະສົມພັນກັນ 3 ຊົ່ວໂມງ. ເມື່ອສັງເກດເຫັນປາບໍ່ໄລ່ກັນຈຶ່ງເອົາພໍ່ແມ່ພັນອອກຈາກກັນແລ້ວນຳໄຂ່ໄປຟັກອ່າງທີ່ໄດ້ກຽມໄວ້.

ຖ້າເຮົາຈະປະສົມພັນທຽມກໍດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆດັ່ງນີ້: ຫລັງຈາກສັກຢາແລ້ວປ່ອຍປາພໍ່-ແມ່ພັນໃສ່ອ່າງບ່ອນຕ່າງກັນ ປະໄວ 6-8 ຊົ່ວໂມງ ສັງເກດເຫັນປາສະແດງອາການກະວົນກະວາຍ ລອຍໄປມາ ກະໂດດເຕັ້ນ ຫລື ຂຶ້ນດູດອາກາດຢູ່ໜ້ານ້ຳ ຈັບປາແມ່ມາບີບທ້ອງເຫັນໄຂ່ໄຫລອອກມາງ່າຍໆ ຈຶ່ງຈັບປາແມ່ມາເຊັດຕົວໃຫ້ແຫ້ງ ຮີດໄຂ່ໃສ່ຖ້ວຍທີ່ລ້າງສະອາດ ແລະ ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງດີ, ເວລາຮີດໄຂ່ຄວນລະວັງຢ່າໃຫ້ນ້ຳຕົກໃສ່ຖ້ວຍໄຂ່ກ່ອນບໍ່ທັນໄດ້ຮີດນ້ຳເຊື້ອໃສ່ເປັນອັນຂາດ. ຫລັງຈາກຮີດໄຂ່ແລ້ວຈຶ່ງຈັບປາຜູ້ມາເຊັດຕົວໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຮີດນ້ຳເຊື້ອໃສ່ຖ້ວຍໄຂ່ (ໄຂ່ປາແມ່ 1 ໂຕຕໍ່ນ້ຳເຊື້ອປາຜູ້ 2 ໂຕ) ໃຊ້ຂົນໄກ່ຄົນໄຂ່ກັບນ້ຳເຊື້ອໃຫ້ເຂົ້າກັນດີແລ້ວຈຶ່ງເອົານ້ຳສະອາດເຕີມໃສ່ເລັກໜ້ອຍພໍຖ້ວມໄຂ່. ການຄົນຄ່ອຍໆໃນຂັ້ນຕອນນີ້ເອງນ້ຳເຊື້ອຕົວຜູ້ຈະເຂົ້າປະສົມກັບໄຂ່ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເຕີມນ້ຳຈົມເຕັມຖ້ວຍ, ຖ່າຍນ້ຳເປັນໄລຍະໆເພື່ອລ້າງໄຂ່ໃຫ້ສະອາດ. ໄຂ່ຈະຄ່ອຍໆຕຶ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຂະໜາດຂຶ້ນຈົນເຕັມສ່ວນພາຍໃນເວລາປະມານ 20 ນາທີ ໄລຍະນີ້ຕ້ອງຄ່ອຍຖ່າຍນ້ຳຢູ່ສະເໝີເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄຂ່ບາງສ່ວນເສຍ. ເມື່ອໄຂ່ຕຶ່ງເຕັມສ່ວນແລ້ວກໍສາມາດນຳໄຂ່ໄປຟັກໃສ່ອ່າງທີ່ກຽມໄວ້ ເປີດແອປ້ຳ, ປ້ຳລົມ ຫລື ເຮັດນ້ຳໂຕນໃສ່ຕະຫລອດເວລາ.

Footer Image
error: