ການລ້ຽງໄກ່ເຫລືອງ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 07/02/2022

ໄກ່ເຫລືອງເປັນພັນທີ່ລ້ຽງງ່າຍ, ໃຫຍ່ໄວ, ເໝາະສົມກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງບ້ານເຮົາ ຈຸດພິເສດຂອງໄກ່ເຫລືອງໃຫ້ໄຂ່ຫລາຍກວ່າໄກ່ລາດ, ສາມາດໃຫ້ໄຂປະມານ 150 ໜ່ວຍຕໍ່ປີ.

    ການເລືອກສະຖານທີ່ລ້ຽງໄກ່ເຫລືອງ: ຕ້ອງເປັນບ່ອນຫ່າງໄກຈາກຊຸມຊຸມ, ເປັນບ່ອນດິນໂນນນ້ຳບໍ່ຖ້ວມ, ສາມາດລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ, ມີຕົ້ນໄມ້ບັງແດດໃນຕອນທ່ຽງ, ມີເດີ່ນຫຍ້າໃຫ້ໄກ່ໄດ້ຫາກິນ, ເປັນບ່ອນທີ່ມີອາກາດປອດໂປ່ງ ບໍ່ເຄີຍເກີດພະຍາດມາກ່ອນ.

    ການສ້າງຄອກໄກ່: ຫລັງຄາອາດມຸງດ້ວຍຫຍ້າຄາ, ສັງກະສີ ແລະ ຫລັງຄາສູງຢ່າງໜ້ອຍ 1,80 ແມັດ, ພື້ນຄອກຄວນເອົາຂີ້ແກບຂີ້ເລື່ອຍມາໃສ່ໃຫ້ໜາປະມານ 5 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອດູດຊຶມນ້ຳຈາກຂີ້ໄກ່ ເຮັດໃຫ້ພື້ນຄອກແຫ້ງສະອາດດີປ້ອງກັນພະຍາດ.

ການຄັດເລືອກພໍ່ແມ່ພັນໄກ່ເຫລືອງ: ການຄັດເລືອກໄກ່ເຮັດເປັນພໍ່ແມ່ພັນຕ້ອງເລືອກຈາກພໍ່ແມ່ພັນທີ່ມີລັກສະນະຄຸນສົມບັດຄື: ເລີ່ມໄຂ່ໄວ (ອາຍຸ 23-28 ອາທິດ) ໜ້າຕາແຈ່ມໃສ, ໂຕໃຫຍ່, ຫອນ ແລະ ຕ້າງສີແດງ, ລ້ຽງລູກດີ, ຟັກໄຂ່ເກັ່ງ, ກະດູກຜົ້ງກົ້ນກວ້າງ. ສຳລັບພໍ່ພັນປະສົມພັນເກັ່ງ, ຄວນປ່ຽນພໍ່ພັນທຸກໆ 2 ປີ ຫລີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ພໍ່ປະສົມພັນກັບລູກມັນເອງ.

    ການອະນຸບານໄກ່ນ້ອຍ: ໄກ່ນ້ອຍແຕກໃໝ່ຕ້ອງການອຸນຫະພູມ 36-37 ອົງສາ ເຮົາຕ້ອງເຮັດຄອກອະນຸບານໄກ່ນ້ອຍ ໂດຍໃຊ້ຝາກະແຕະມາຂົດເປັນວົງມົນກວ້າງ 1,20 ແມັດ, ສູງ 60 ຊັງຕີແມັດ ຫລື ໃຊ້ຈຳພວກໄມ້ໄຜ່ມາເຮັດເປັນຄອກ, ໃສ່ດອກໄຟ 100 ວັດ 2-3 ດອກຕໍ່ໄກ່ນ້ອຍ 100 ໂຕ ຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳໄກ່ນ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຂາດ.

    ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ: ອາຫານໄກ່ໄດ້ມາຈາກ 3 ແຫລ່ງຄື: ໄດ້ຈາກພືດ, ຈາກສັດ ແລະ ຈາກແຮ່ທາດ. ອາຫານໄກ່ປະກອບດ້ວຍ 4 ທາດໃຫຍ່ໆຄື: ທາດພະລັງງານ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກສາລີ, ຮຳ, ເຂົ້າປຽນ, ຫົວມັນຕົ້ນ ແລະ ຫົວມັນຕ່າງໆ. ທາດຊີ້ນ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຊີ້ນ, ປາ, ແມງໄມ້ຕ່າງໆ ແລະ ພືດຕະກຸນຖົ່ວຕ່າງໆ, ທາດຊີ້ນເຮັດໃຫ້ໄກ່ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່. ແຮ່ທາດ ໄດ້ຈາກຈຳພວກກະດູກໃຫ້ແຂງແກ່ນ, ສ້າງປໍ້ໄຂ່ອີກດ້ວຍ. ນອກນັ້ນ ຍັງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງທາດຊີ້ນ, ເມັດເລືອດ ແລະ ແພຈຸລັງຕ່າງໆ. ທາດວິຕາມິນ ໄດ້ມາຈາກຈຳພວກພືດສີຂຽວ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຈາກນ້ຳມັນ, ຕັບສັດ, ຊີ້ນປົ່ນ, ນ້ຳນົມ.

    ພະຍາດ: ພະຍາດນິວຄາເຊິນ ແມ່ນພະຍາດຮ້າຍແຮງ ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສມັກເກີດກັບໄກ່ສະເພາະ, ໄກ່ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຈະຕາຍເຖິງ 80-100%, ອາການທີ່ສະແດງອອກຄື ໄກ່ຈະຕາຍຢ່າງກະທັນຫັນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ໄກ່ຈະຈາມ, ຫາຍໃຈຍາກ, ອາຈົມເປັນສີຂຽວແກມເຫລືອງ, ຮ່າງກາຍບາງສ່ວນເປັນອຳມະພາດ, ໄກ່ໂຕທີ່ລອດຕາຍຈະຄໍບິດ ຍ່າງເປັນວົງວຽນ, ພະຍາດນີ້ປົວບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງປ້ອງກັນດ້ວຍວັກຊີນນິວຄາເຊິນຄື: ວັກຊີນນິວຄາເຊິນອາຍຸອ່ອນໃຊ້ຢອດດັງ, ຕາໄກ່ນ້ອຍ 2-3 ຢອດ (ສຳລັບໄກ່ນ້ອຍມີອາຍຸ 0-7 ມື້) ແລະ ນິວຄາເຊິນອາຍຸແກ່ສັກກ້າມຊີ້ນໄກ່ອາຍຸ 6 ອາທິດຂຶ້ນໄປ ຄຸ້ມກັນໄດ້ 1 ປີ ແລະ ສັກຢາປ້ອງກັນອະຫິວາສັດປີກໃຫ້ໄກ່ 6 ອາທິດຂຶ້ນໄປ ຄຸ້ມກັນໄດ້ 6 ເດືອນ.

Footer Image
error: