ການລ້ຽງອ່ຽນ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 18/12/2021

ອ່ຽນ ເປັນສັດນ້ຳປະເພດໜຶ່ງທີ່ລ້ຽງງ່າຍ, ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກເລື່ອງອາຫານການເກືອແຕ່ລະວັນ. ອ່ຽນເປັນທີ່ນິຍົມກັນກິນມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ໃນໄລຍະປັດຈຸບັນສັງຄົມຂະຫຍາຍຕົວ, ຮ້ານອາຫານໃຫຍ່ມີຫລາຍແຫ່ງເກີດຂຶ້ນ ຮ້ານອາຫານເຫລົ່ານັ້ນ ແລະ ຄົນທົ່ວໄປມີຄວາມຕ້ອງການອ່ຽນເພື່ອມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານນັບມື້ຫລາຍຂຶ້ນ ແຕ່ອ່ຽນທີ່ມີຂາຍໃນທ້ອງຕະຫລາດມີໜ້ອຍ ແລະ ລາຄາແພງ. ສະນັ້ນ ຖ້າເຮົາຮູ້ວິທີການລ້ຽງ ແລະ ລ້ຽງຫລາຍຂາຍສົ່ງຕະຫລາດ ຫລື ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆເຫລົ່ານັ້ນກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີລາຍຮັບເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

ການສ້າງສະຖານທີ່ລ້ຽງ:

    ລ້ຽງໃນອ່າງຊີມັງ: ວິທີທີ 1 ສ້າງອ່າງຂະໜາດ 2×4 ແມັດ, ສູງ 1-1,2 ແມັດ, ພື້ນ ແລະ ຝາອ່າງທາງໃນຂັດໃຫ້ລະອຽດ, ພື້ນລາດອ່ຽງໄປຫາບ່ອນທໍ່ລະບາຍນ້ຳ, ເທິງອ່າງມຸງດ້ວຍຜ້າກັນແດດຫ່າງຈາກປາກອ່າງ 1 ແມັດ, ອ່າງທີ່ສ້າງໃໝ່ຕ້ອງເອົານ້ຳໃສ່ແຊ່ປະໄວ້ 30 ວັນ ເມື່ອແນ່ໃຈວ່າຊີມັງໝົດລິດແລ້ວຈຶ່ງລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວນຳວັດສະດຸຕ່າງໆທີ່ກຽມໄວ້ໝັກໃສ່ເພື່ອເປັນອາຫານອ່ຽນ.

ການກະກຽມວັດສະດຸອຸປະກອນເພື່ອໝັກເປັນອາຫານອ່ຽນມີ: ຂີ້ໝູສົດ (ໝູທີ່ກິນອາຫານສຳເລັດຮູບ), ຂີ້ດິນ (ຖ້າເປັນຕົມ ຫລື ດິນພື້ນໜອງ ຫລື ດິນທົ່ງນາຈະເປັນການດີ), ເຟືອງແຫ້ງ, ຕົ້ນກ້ວຍ, ແຕະໄມ້ປ່ອງ, ກ້ອນຫີນ ຫລື ກ້ອນດິນບັອກ.

ວິທີການໝັກອາຫານ (ບົ່ມອາຫານໃຫ້ອ່ຽນ): ແບ່ງອ່າງອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ຂັ້ນກາງດ້ວຍແຕະໄມ້ປ່ອງ, ເອົາກ້ອນຫີນ ຫລື ກ້ອນດິນບັອກເຕັງແຕະໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກອງອາຫານໜັກລຸລົງມາຫາເຄິ່ງອ່າງທີ່ຫວ່າງ, ຫລັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງເອົາວັດສະດຸຕ່າງໆລົງໃສ່ເປັນຊັ້ນແຕ່ລະຊັ້ນໜາ 10 ຊັງຕີແມັດດັ່ງນີ້: ຊັ້ນທີ 1 ຂີ້ໝູສົດ (ຂີ້ໝູທີ່ກິນອາຫານສຳເລັດຮູບ) ປະສົມໜັງງົວ ຫລື ໜັງຄວາຍປະມານ 3 ກິໂລ, ຊັ້ນທີ 2 ຂີ້ດິນ ຫລື ຕົມ, ຊັ້ນທີ 3 ເຟືອງແຫ້ງ, ຊັ້ນທີ 4 ຂີ້ດິນ ຫລື ຕົມ, ຊັ້ນທີ 5 ຕົ້ນກ້ວຍທີ່ຕັດເປັນທ່ອນນ້ອຍ 5-10 ຊັງຕີແມັດ, ຊັ້ນທີ 6 ຂີ້ດິນ ຫລື ຕົມ. ຫລັງຈາກເອົາວັດສະດຸຕ່າງໆໃສ່ແລ້ວເອົານ້ຳໃສ່ອ່າງໃຫ້ເກືອບຖ້ວມກອງອາຫານໝັກປະໄວ້ຈົນກອງອາຫານໝັກບໍ່ເຫັນຟອດອາກາດດັນຂຶ້ນມາຈຶ່ງເອົາອ່ຽນຂະໜາດທໍ່ໄມ້ຖູ່ມາລ້ຽງໃສ່ອ່າງ 500 ໂຕຕໍ່ອ່າງ ໄລຍະທີ່ໝັກອາຫານຕ້ອງມັນປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳເລື້ອຍໆ.

ວິທີທີ 2 ລ້າງໃສ່ໃນອ່າງຂະໜາດ 4×4 ແມັດ ແບ່ງອ່າງເປັນສອງສ່ວນດ້ວຍການກໍ່ດິນຈີ່ ຫລື ດິນບັອກຂັ້ນກາງ, ຝາຂັ້ນກາງຕ້ອງຈົ່ງເປັນຮູໃຫ້ອ່ຽນລອດໄປມາໄດ້. ການກຽມບ່ອນລ້ຽງ ລ້າງອ່າງໃຫ້ສະອາດ, ກຽມວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນເພື່ອໝັກອາຫານໃຫ້ອ່ຽນດັ່ງນີ້: ຕົ້ນກ້ວຍ, ເຟືອງແຫ້ງ, ຝຸ່ນຄອກ (ຂີ້ງົວ, ຂີ້ຄວາຍແຫ້ງ), ດິນ ຫລື ຕົມພື້ນໜອງ, ໜັງງົວ ຫລື ໜັງຄວາຍ (ໜັງສົດ).

ວິທີການບົ່ມອາຫານ: ເອົາວັດສະດຸຕ່າງໆໃສ່ໃສອ່າງທີ່ກຽມໄວ້ເປັນຊັ້ນແຕ່ລະຊັ້ນໜາ 10 ຊັງຕີແມັດ ຊັ້ນທີ 1 ດິນ ຫລື ຕົມ + ໜັງງົວ-ຄວາຍປະມານ 3-4 ກິໂລ, ຊັ້ນທີ 2 ຕົ້ນກ້ວຍຕັດເປັນທ່ອນນ້ອຍ, ຊັ້ນທີ 3 ຝຸ່ນຄອກ, ຊັ້ນທີ 4 ເຟືອງແຫ້ງ (ເອົາໜັງງົວ, ຄວາຍໃສ່ປະມານ 2-3 ກິໂລ), ຊັ້ນທີ 5 ດິນ ຫລື ຕົມ. ຫລັງຈາກເອົາວັດສະດຸຕ່າງໆໃສ່ແລ້ວເອົານ້ຳໃສ່ອ່າງໃຫ້ເກືອບຖ້ວມກອງອາຫານ, ໝັກປະໄວ້ຈົນກອງອາຫານໝັກບໍ່ເຫັນຟອດອາກາດດັນຂຶ້ນມາຈຶ່ງເອົາອ່ຽນມາລ້ຽງໃສ່ອ່າງ 1.000 ໂຕຕໍ່ອ່າງ, ໄລຍະທີ່ໝັກອາຫານຕ້ອງໝັ່ນປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳເລື້ອຍໆ.

ວິທີ 3 ສ້າງອ່າງຂະໜາດ 4×6 ແມັດ ສູງ 1,20 ແມັດ, ເອົາເຟືອງແຫ້ງໃສ່ໃນອ່າງໃຫ້ໜາປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວເອົາດິນ ຫລື ຕົມໃສ່ທັບລົງໄປໃຫ້ໜາ 20 ຊັງຕີແມັດ ເອົານ້ຳໃສ່ໃຫ້ຖ້ວມ ພະຍາຍາມປ່ຽນນ້ຳເລື້ອຍໆ ຈົນນ້ຳໃສຈຶ່ງນຳເອົາທ່ອນໄມ້ເກົ່າທີ່ເປັນໂກນ, ບັ້ງໄມ້, ຕີນລົດເກົ່າ, ທໍ່ນ້ຳເກົ່າໃສ່ລົງໄປໃນອ່າງ, ເອົາອ່ຽນນ້ອຍຂະໜາດໄສ້ສໍດຳຈຳນວນ 500 ໂຕມາລ້ຽງ, ຖ້າມີລູກປາດຸກນາກໍປ່ອຍລ້ຽງຮ່ວມກັນ 100 ໂຕ ແລະ ປາຫາງນົກຍຸງ, ປາກັດໃສ່ເພື່ອກິນໜອນຍຸງໃນອ່າງ.

ການລ້ຽງໃນໜອງດິນ: ການລ້ຽງໃສ່ໜອງດິນ ອ່ຽນອາດສູນຫາຍໄປປະມານ 20% ແຕ່ກໍສະດວກສຳລັບຜູ້ທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງການສ້າງອ່າງ ແລະ ວິທີນີ້ກໍເປັນວິທີທີ່ງ່າຍເໝາະສຳລັບຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ແຫລ່ງນ້ຳ. ວິທີການລ້ຽງມີດັ່ງນີ້: ຂຸດໜອງຂະໜາດ 4×6 ແມັດ, 2×4 ແມັດ ຫລື 2×6 ແມັດ ລ້ວແຕ່ຄວາມພ້ອມ, ສະຖານທີ່ບ່ອນສ້າງໜອງຄວນເປັນດິນໜຽວ, ນ້ຳບໍ່ຖ້ວມ, ຂຸດໜອງເລິກ 1 ແມັດ. ເຄິ່ງບ່ອນສ້າງຕ້ອງຢູ່ບ່ອນທີ່ງຽບສະຫງົບ, ເອົາໄມ້ມາເຮັດໂຄງສູງຈາກໜ້າດິນ 2 ແມັດ, ກວມເອົາໜອງ ແລະ ກວ້າງກາຍແຄມໜອງອອກໄປປະມານ 30-50 ຊັງຕີແມັດ ເອົາແລ້ວຜ້າແຍ່ງຂຽວປົກຄຸມ ແລະ ເອົາດິນຖົມສົ້ນແພໃຫ້ແຈບ, ຂຸດຮ່ອງອ້ອມໜອງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຝົນໄຫລເຂົ້າຖ້ວມໜອງ ແລະ ເຮັດທາງເຂົ້າອອກໄດ້ສະດວກ, ໃນໜອງເອົາເຟືອງແຫ້ງ (ເຟືອງເກົ່າ) ໃສ່ລົງໄປແຈໃດແຈໜຶ່ງໃຫ້ໜາ 50 ຊັງຕີແມັດ ໃນເນື້ອທີ່ 1/3 ຂອງໜອງ, ເອົາຝຸ່ນຄອກແຫ້ງໃສ່ທັບລົງໄປໜາ 20 ຊັງຕີແມັດປະໄວ້ 2-3 ວັນ. ຖ້ານ້ຳເນົ່າເໝັນຕ້ອງປ່ຽນນ້ຳອອກເອົານ້ຳໃໝ່ໃສ່ພໍດີພຽງກອງອາຫານແລ້ວເອົາໄມ້ທີ່ເປັນໂກນ, ບັ້ງໄມ້ໄຜ່ໃສ່ໃນໜອງ, ເອົາຜັກຕົບ, ຜັກບົ້ງໃສ່ໃນສ່ວນທີ່ບໍ່ແມ່ນກອງອາຫານ, ເອົາໄມ້ຂັ້ນລະຫວ່າງກອງອາຫານກັບຜັກຕົບໃຫ້ເປັນຫວ່າງເພື່ອສະດວກການໃຫ້ອາຫານ, ກ່ອນເອົາອ່ຽນລົງລ້ຽງອາດເອົາປາຫາງນົກຍຸງ, ກຸ້ງຝອຍ, ປາກັດໃສ່ໃນໜອງແລ້ວນຳລູກອ່ຽນຂະໜາດດຽວກັນ 1.000 ໂຕປ່ອຍໃສ່ໜອງ.

ການລ້ຽງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ: ຕິດຕາມລະດັບນ້ຳໃຫ້ປົກກະຕິ ຖ້າໃນອ່າງມີຟອດດັນຂຶ້ນມາ ຫລື ອ່ຽນອອກມາຈາກກອງອາຫານໝັກຕອນກາງເວັນຕ້ອງປ່ຽນນ້ຳທັນທີ່ທໍ່ທີ່ສຽບໃສ່ບ່ອນລະບາຍນ້ຳຕ້ອງເຈາະຮູພຽງໜ້ານ້ຳໃນອ່າງເພື່ອໃຫ້ນ້ຳລົ້ນອອກເມື່ອຝົນຕົກ, ລ້ຽງອ່ຽນປະໄວ້ 4-5 ເດືອນຈຶ່ງເລີ່ມໃຫ້ອາຫານເສີມເຊັ່ນ: ເອົາໜັງ 2-3 ກິໂລ ຫລື ສັດຕາຍເຜົາໄຟແລ້ວຝັງລົງໃນກອງອາຫານ, 2-3 ວັນໃດໃຫ້ອາຫານເສີມ 1 ຄັ້ງເຊັ່ນ: ຫອຍ, ກະປູທັບປະໄວ້ໃຫ້ມີກິນເໝັນຈຶ່ງເອົາໄປຖອກໃສ່ໃນອ່າງໃຫ້ອ່ຽນກິນ. ໃນໄລຍະໃຫ້ອາຫານເສີມນີ້ຄວນປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳອາທິດລະຄັ້ງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳໃນອ່າງເນົ່າເໝັນ. ເມື່ອລ້ຽງຮອດເດືອນທີ 7 ຫາເດືອນທີ 8 ກໍສາມາດເອົາອ່ຽນອອກຈຳໜ່າຍໄດ້. ອ່າງຂະໜາດ 2×4 ແມັດ ປ່ອຍອ່ຽນລົງລ້ຽງ 500 ໂຕຖ້າມີການດູແລ້ດ ແລະ ໃຫ້ອາຫານເສີມພຽງພໍຈະສາມາດໄດ້ຮັບຜົນ 35-50 ກິໂລຕໍ່ອ່າງ. ອ່າງຂະໜາດ 4×4 ແມັດ ລ້ຽງອ່ຽນ 1.000 ໂຕ ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະມານ 100 ກິໂລຕໍ່ອ່າງ.

    ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ພັນອ່ຽນທີ່ມາລ້ຽງຕ້ອງມີຂະໜາດເທົ່າໆກັນ, ຢ່າປະໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມອ່າງລ້ຽງ ເພາະອ່ຽນອາດຈະໜີອອກຈາກອ່າງລ້ຽງ, ຢ່າປະໃຫ້ນ້ຳໃນອ່າງເນົ່າເໝັນຈະເຮັດໃຫ້ອ່ຽນຕາຍ, ໃຫ້ອາຫານເສີມປົກກະຕິ ແລະ ພໍເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອ່ຽນຜົນໄດ້ຮັບຈະສູງ.

Footer Image
error: