ການລ້ຽງມົດສົ້ມ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 10/01/2022

ມົດສົ້ມ ເປັນມົດທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ, ພົບໄດ້ຕະຫລອດປີ ແລະ ມີວິຖີຊີວິດທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ມົດສົ້ມເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງຄວາມດຸໝັ່ນໃນການຫາອາຫານ, ຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມຮັກໃນເຜົ່າພັນ ແລະ ສະຫລະຊີບເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູ. ມົດສົ້ມທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປຈະຢູ່ເປັນກຸ່ມ ແລະ ແຕ່ລະກຸ່ມອາດຄວບຄຸມເນື້ອທີ່ຫລາຍກວ່າ 1 ໄລ່ ແລະ ປະກອບດ້ວຍມົດກຳມະກອນ, ແຕ່ລະກຸ່ມມີຈຳນວນຮັງແຕ່ 25-150 ຮັງ ໃນນີ້ຈະມີຮັງຂອງລາຊີນີ ແຕ່ລະກຸ່ມມັກມີລາຊີນີຫລາຍໂຕ ເຊິ່ງສ້າງຢູ່ເທິງປາຍຕົ້ນໄມ້ໃກ້ຍອດ. ມົດສົ້ມຈະໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງ ຕົ້ນຕໍແມ່ນນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານເຊັ່ນ: ລາບ, ກ້ອຍ, ຍຳ, ແກງຜັກຫວານໃສ່ໄຂມົດສົ້ມ ພ້ອມທັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການກຳຈັດສັດຕູພືດເຊັ່ນ: ບົ້ງ, ໂຕເພ້ຍຕ່າງໆ ທັງເປັນໂຕກວດສອບລະບົບນິເວດຂອງປ່າໄມ້. ມົດສົ້ມມັກອາໄສຢູ່ຕາມບ່ອນທີ່ຖືກທຳລາຍ ແລະ ແນວລະດັບທີ່ມີຄວາມສົມບູນຕໍ່າ. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າບໍລິເວນຂອງປ່າມີຮັງມົດສົ້ມເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າລະບົບນິເວດທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມໂຊມລົງ.

    ວິທີການລ້ຽງມົດສົ້ມຈະມີ 2 ແບບຄື:

ສ່ວນທີ່ມີຮັງມົດຢູ່ແລ້ວເຮົາກໍໃຫ້ອາຫານທີ່ເສດເຫລືອ ເພື່ອໃຫ້ມົດເພີ່ມຈຳນວນຮັງໃຊ້ເຄືອ ຫລື ເຊືອກມັດຕາມຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນສະດວກໃນການໄປຫາອາຫານ ແລະ ການສື່ສານຂອງມົດ. ສ່ວນອີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນບ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຮັງມົດ ຫລື ມີຮັງຊະນິດອື່ນຕ້ອງຕັດແຕ່ງງ່າໄມ້ໃຫ້ໂລ່ງແຈ້ງ ແລະ ຂ້າມົດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍໃຊ້ເຫຍື່ອພິດຄືປາກະປ໋ອງໜຶ່ງປ໋ອງຍ່ອງໃຫ້ຊີ້ນປາລະອຽດປະສົມກັບສານບໍແຣດ 1 ບ່ວງຊາ ວາງໄວ້ທີ່ເຫງົ້າໄມ້, ຫລັງຈາກມົດຕາຍໝົດແລ້ວກໍເອົາເສດອາຫານພິດອອກຈາກເຫງົ້າໄມ້ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເອົາມົດສົ້ມມາປ່ອຍ.

ການສຳຫລວດຫາມົດສົ້ມທີ່ເປັນກຸ່ມດຽວກັນ ໂດຍທົດສອບວ່າຖ້າມົດສົ້ມມາຈາກກຸ່ມດຽວກັນຈະບໍ່ກັດກັນ, ຕັດຮັງມົດສົ້ມຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຕັດທຸກໆຮັງ ເພື່ອໃຫ້ລາຊີນີຕິດໄປນຳ. ຈາກນັ້ນກໍເອົາໃສ່ໃນຖົງມັດປາກຖົງໃຫ້ແໜ້ນແລ້ວເອົາມາແຂວນໄວ້ໃນຕົ້ນໄມ້ ຈາກນັ້ນເປີດປາກຖົງອອກປະໄວ້ເພື່ອໃຫ້ມົດສົ້ມອອກມາສ້າງຮັງໃໝ່ແລ້ວເລີ່ມໃຫ້ອາຫານ ແລະ ນ້ຳ.

    ຂັ້ນຕອນການລ້ຽງມົດສົ້ມ: ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ໂດຍສະເພາະບ່ອນໃສ່ອາຫານ ເຊິ່ງຜູ້ລ້ຽງຈະຕ້ອງກຽມແປ້ນຂະໜາດ 30 ຊັງຕີແມັດ, ກວ້າງ 20 ຊັງຕີແມັດ ຕອກເປັນຮ້ານໃສ່ກັບຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ສູງຈາກໜ້າດິນປະມານ 1,5 ແມັດ, ແປ້ນວາງອາຫານຄວນມີຕາໜ່າງເຫລັກປົກເພື່ອກັນນົກ ແລະ ແມວ, ສ່ວນການໃຫ້ນ້ຳ ແລະ ອາຫານໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຄວນໃຫ້ອາຫານເລື້ອຍໆ ອາດຈະເປັນອາທິດລະ 2 ເທື່ອ ຫລັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍຫລຸດລົງຈະເປັນອາທິດລະເທື່ອ ຫລື 2 ອາທິດເທື່ອໜຶ່ງ.

ມົດສົ້ມມັກເຮັດຮັງໃສ່ກັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີໃບດົກ ແລະ ບໍ່ມັກປ່ຽນໃບເຊັ່ນ: ຕົ້ນມ່ວງ, ກະເດົາ, ກະຖິນນະລົງ, ແດງ, ຕົ້ນຈິກ, ຕົ້ນຮັງ, ຕົ້ນຍໍບ້ານ, ຕົ້ນດູ່, ຕົນແກ, ຫູກວາງ, ຕົ້ນຄູນ, ຕົ້ນໄຮ ຫລື ຕົ້ນໂພ.

ການລ້ຽງມົດສົ້ມ ສຳລັບບ່ອນໃສ່ນ້ຳຄວນເປັນຕຸກນ້ຳປລາສຕິກຕັດກົ້ນອອກ ຫລື ບັ້ງໄມ້ໄຜ່, ຕອກຕິດກັບຕົ້ນໄມ້ ຢ່ອນປາກຕຸກນ້ຳລົງ ເພື່ອສະດວກໃນການອະນາໄມ, ສ່ວນທາງໃນຕຸກນ້ຳຄວນປ່ອນໄມ້ລົງເພື່ອໃຫ້ມົດໄດ້ໄຕ່ລົງ ຫລື ຂຶ້ນ, ສະດວກໃນການໄປມາ, ການສື່ສານ, ການຊອກອາຫານ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເສຍເວລາ, ແຮງງານຂອງມົດໃນການລົງໄປຊອກຫາອາຫານ.

ການເກັບກູ້ໄຂ່ມົດສົ້ມ ແມ່ນຈະໃຊ້ໄມ້ຍາວປາຍແຫລມແລ້ວມັດກະຕ່າ ຫລື ຄຸຕິດກັບປາຍໄມ້ແທງທີ່ຮັງຂອງໂຕມົດກຳມະກັນກັບໂຕອ່ອນຈະຕົກລົງມາໃນກະຕ່າ, ຈາກນັ້ນໂຮຍແປ້ງລົງກະຕ່າ ຫລື ຄຸ ເພື່ອໄລ່ມົດກຳມະກອນອອກຈາກກະຕ່າ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ຖອກໂຕອ່ອນລົງໃນພາຖາດທີ່ມີແປ້ງມັນຕົ້ນເພື່ອໄລ່ມົດກຳມະກອນອອກ ແລະ ກໍຈະໄດ້ແຕ່ໄຂ່ ສຳລັບໄຂ່ຂອງມົດສົ້ມຈະມີລາຄາແພງລະຫວ່າງ 60-70 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ໃນໄລຍະແຕ່ເດືອນກຸມພາ-ມີນາ.

Footer Image
error: