ການລ້ຽງປານິນໃນຫນອງ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 28/10/2020

ການກຽມຫນອງເພື່ອລ້ຽງປານິນຕ້ອງມີຄວາມເລິກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ ຫາກເປັນຫນອງເກົ່າໃຫ້ສູບນ້ຳອອກ ແລ້ວອະນາໄມ,ກໍາຈັດຫຍ້າຕ່າງໆ ແລະ ໂຮຍປູນຂາວໃສ່ທົ່ວຫນອງໃນອັດຕາສ່ວນ 1 ກິໂລກຣາມ ຕໍ່ແມັດ (ປະມານ 60 ກິໂລກຣາມຕໍ່ໄລ່) ແລ້ວຕາກປະໄວ້ເປັນເວລາ ຢ່າງຫນ້ອຍ 1 ອາທິດ.

ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າເພື່ອກຽມປ່ອຍປາການກະເສດຕະກອນຄວນໃສ່ປຸຍດອກໃນອັດຕາ 50 ກິໂລກຣາມຕໍ່ໄລ່ຕໍ່ອາທິດ ເພື່ອເປັນການສ້າງອາຫານທຳມະຊາດເພີ່ມ, ເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດຕົ້ນທຶນຄ່າອາຫານປາ.
ສຳລັບຫນອງປາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຮືອນຄວນສ້າງຕາຂ່າຍກັ້ນຂອບເພື່ອປ້ອງກັນສັດຕູຂອງປາ.

ການຄັດເລືອກລູກປາ ແລະ ການປ່ອຍປາ.
ຕ້ອງໃສ່ໃຈເລື່ອງຄຸນນະພາບຄວາມແຂງແຮງຂອງລູກປາ ເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນຫລາຍ, ດັ່ງນັ້ນຄວນກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລູກປາທີ່ຈະເອົາມາລ້ຽງນັ້ນມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ບໍຕິດເຊື້ອໂຣກຕ່າງໆ ອັດຕາການປ່ອຍລູກປາທີ່ເໝາະສົມໃນບໍດິນຄື: 2-3 ໂຕຕໍ່ຕາແມັດ… ກ່ອນປ່ອຍປາຄວນແຊ່ຖົງບັນຈຸປາປະໄວ້ປະມານ 10-15 ນາທີເພື່ອໃຫ້ປາປັບສະພາບກັບນ້ຳໃນບໍ ແລ້ວຄ່ອຍໆ ປ່ອຍໃຫ້ປາລອຍອອກໄປແບບ ຊ້າໆ.

ຂັ້ນຕອນການກະກຽມເຮັດຫນອງ

  1. ສູບນ້ຳອອກຈາກຫນອງເພື່ອກຳຈັດສັດຕູຂອງລູກປາ ແລະ ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ
  2. ໂຮຍປູນຂາວເພື່ອປັບສະພາບດິນ.
  3. ເຕີມປຸຍດອກເພື່ອສ້າງນ້ຳຂຽວ ແລະ ອາຫານທຳມະຊາດ
  4. ເຮັດກະຊັງອະນຸບານລູກປາ, ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດເອົານ້ຳເກົ່າອອກຈາກບໍໄດ້.

ລູກປານິນຕ້ອງການອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງເສີມອາຫານທຳມະຊາດ ຈາກການເຕີມປຸຍ ແລະ ມີການຖ່າຍນ້ຳຂະນະລ້ຽງປາ ໃນໄລຍະເວລາປະມານ 5-6ເດືອນນັ້ນ.
ໃນຊ່ວງໄລຍະເດືອນ 4 – 6 ຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງເລື່ອງປະລິມານອົກຊີເຈນໃນນ້ຳ ຢ່າງໜ້ອຍຄວນມີການຖ່າຍນ້ຳອາທິດລະເທື່ອ, ການໃຫ້ອາຫານປາໃນໄລຍະປາໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຕ້ອງມີອັດຕາ 3% ຂອງນ້ຳໜັກໂຕຕໍ່ມື້ ແລະ ຄວນຫລຸດອາຫານໃນກໍລະນີອຸນນະພູມມີການປ່ຽນແປງ.

Footer Image
error: