ການລ້ຽງນົກກະທາ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 05/01/2022

ນົກກະທາມີລ້ຽງຢູ່ໃນອາຊີ, ອາເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ ແຕ່ບໍ່ມີຫລັກຖານຊັດເຈນໄດ້ແທ້ວ່າ ປະເທດໃດເລີ່ມລ້ຽງນົກກະທາເປັນແຫ່ງທຳອິດ, ແຕ່ສຳລັບໃນແຖບອາຊີແລ້ວ ແມ່ນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ນຳເອົານົກກະທາມາລ້ຽງກ່ອນໝູ່ ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອຟັງສຽງຮ້ອງຂອງນົກ. ສະນັ້ນ ຕໍ່ມາຈຶ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຈົນໄດ້ນົກກະທາທີ່ໃຫ້ໄຂ່ໄດ້.

      ວິທີການລ້ຽງ: ຂັ້ນຕອນການລ້ຽງນົກກະທາແມ່ນຊື້ເອົາລູກນົກກະທາທີ່ເພິ່ນເພາະລູກຂາຍຈາກຟາມທີ່ມີອາຍຸ 18 ມື້ມາລ້ຽງ ຫລື ຈະນຳເອົາໄຂ່ນົກກະທາທີ່ມີເຊື້ອມາຝັກເອງ ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວວິທີນີ້ບໍ່ຄ່ອຍມີໃຜນຳມາປະຕິບັດປານໃດ. ການລ້ຽງນົກກະທາສາມາດລ້ຽງໄດ້ໂດຍການໃຊ້ພື້ນທີ່ປູດ້ວຍແກບ ຫລື ເປືອກເຂົ້າ ແລະ ອາດຈະໃຊ້ເປົາປ່ານປູຮອງພື້ນ ເພື່ອຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຂານົກລອດກົງ. ຂະໜາດຂອງກົງຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງລູກນົກ ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ຂະໜາດກວ້າງ 1 ແມັດ, ຄວາມຍາວ 0,5 ແມັດ ສຳລັບລູກນົກທີ່ມີອາຍຸ 1-20 ວັນ ໄດ້ປະມານ 250-300 ໂຕ. ສຳລັບລູກນົກທີ່ຫາແຕ່ອອກຈາກໄຂ່ໃໝ່ໆຕ້ອງການຄວາມອົບອຸ່ນເຊັ່ນດຽວກັບລູກເປັດ, ລູກໄກ່ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ໂດຍໃຊ້ຫລອດໄຟຟ້າ 1 ຫລອດສຳລັບລູກນົກ 60-100 ໂຕ ອຸນຫະພູມທີ່ໃຊ້ໃນກົງໃນທິດທຳອິດໃຫ້ອຸ່ນພໍປະມານ.

     ການໃຫ້ອາຫານ: ໃນການໃຫ້ນ້ຳ ແລະ ອາຫານ ຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ພຽງພໍກັບຈຳນວນລູກນົກທີ່ລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ຍາດກັນ, ພາຊະນະໃນການໃຫ້ອາຫານສຳລັບລູກນົກຄວນໃຊ້ຖາດແປໆທີ່ມີຂອບສູງບໍ່ເກີນ 1-2 ຊັງຕີແມັດ ຖ້າຂອບສູງເກີນໄປລູກນົກຈະບໍ່ສາມາດກິນອາຫານໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະ 3 ວັນຂຶ້ນໄປ ຫລັງຈາກນັ້ນອາດໃຊ້ຮາງອາຫານແບບໄກ່ກໍໄດ້.

ການບົວລະບັດຮັກສາ: ເມື່ອລູກນົກມີອາຍຸ 30 ວັນຂຶ້ນໄປ ກ່ອນຈະແຍກໄປລ້ຽງກົງໃຫຍ່ຄວນຈະຕັດປາກກ່ອນ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນົກຈິກກັນ. ວິທີການຕັດປາກນົກກະທານັ້ນເຮັດແບບດຽວກັບຕັດປາກໄກ່ ໃນການຄັດເລືອກປະເພດຂອງນົກກະທາສາມາດສັງເກດໄດ້ໃນເມື່ອນົກມີອາຍຸ 3 ເດືອນ ເຮົາຈະໃຊ້ວິທີສັງເກດຈາກລັກສະນະພາຍນອກຂອງນົກ ນັ້ນກໍຄືສີຂົນ ນົກໂຕຜູ້ຈະມີຂົນໜ້າເອິກ ແລະ ບໍລິເວນລຳຄໍເປັນສີເຫລືອງນ້ຳຕານປົນຂາວ ຫລື ສີນ້ຳຕານປົນແດງ ແລະ ຂົນບໍລິເວນແກ້ມກໍມີສີນ້ຳຕານແກມແດງເຊັ່ນກັນ. ສ່ວນນົກກະທາໂຕແມ່ມີສີຂົນບໍລິເວນຄໍບໍ່ເຂັ້ມປານໃດ ຫລື ອາດມີສີນ້ຳຕານປົນເທົາ ແລະ ມີສີລາຍດຳປົນຂາວ. ເມື່ອຄັດແຍກເພດໄດ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ນົກກະທາໂຕຜູ້ກໍເອົາໄປລ້ຽງເປັນນົກຊີ້ນຂາຍ ສ່ວນນົກໂຕແມ່ເອົາໄປຕັດປາກ ແລະ ລ້ຽງເປັນນົກກະທາໄຂ່ຂາຍຕໍ່ໄປ.

Footer Image
error: