ການປູກ ແລະ ຮັກສາໝາກກະທັນ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 07/02/2022

ໝາກກະທັນນັ້ນຈັດວ່າເປັນໝາກໄມ້ທີ່ພວກເຮົາຮູ້ກັນດີ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມກັນກິນ. ກົກໝາກກະທັນເປັນກົກຂະໜາດນ້ອຍ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງການເນື້ອທີ່ບໍ່ຫລາຍປານໃດໃນການປູກ. ວິທີປູກໝາກກະທັນນັ້ນກໍຈະຄືກັບການປູກໄມ້ຜົນຜະລິດຊະນິດອື່ນໆ ໂດຍປົກກະຕິມັກຈະໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີ ແລະ ປຸ໋ຍອິນຊີ ເພື່ອບຳລຸງໃຫ້ຕົ້ນຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໃຫ້ໝາກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່, ແຕ່ການໃຫ້ປຸ໋ຍເຄມີກໍຕ້ອງລະວັງກ່ຽວກັບປະລິມານໄນໂຕຣເຈນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການໃບຫລາຍກວ່າໝາກ ຄວນເພີ່ມສັດສ່ວນຂອງໂປແຕສຊຽມໃນໄລຍະຕິດໝາກ ຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງໝາກກະທັນດີຂຶ້ນ.

ສ່ວນວິທີເບິ່ງແຍງຮັກສາໝາກກະທັນ ຄວນຈະມີການຕັດແຕ່ງກິ່ງໃຫ້ເປັນພິເສດ ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ມີກິ່ງກ້ານສາຂາຫລາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ໝາກມີຂະໜາດນ້ອຍ. ການຕັດກິ່ງກ້ານອາດໃຊ້ວິທີໄດ້ດັ່ງນີ້: ໝາກກະທັນທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 2 ປີທີ່ປູກໃໝ່ໄລຍະທຳອິດນັ້ນບາງຕົ້ນຈະມີລັກສະນະເປັນກ້ານດຽວ ຫລື ສອງກ້ານທີ່ຍາວ ແລະ ກົ່ງລົງດິນຄືຕົ້ນໄມ້ທີ່ເປັນເຄືອໃຫ້ຕັດຍອດປະມານ 30-50 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອໃຫ້ແຕກກິ່ງກ້ານໃໝ່ທີ່ຕັ້ງຊື່ ແລະ ເປັນພຸ່ມ ຕ້ອງຕັດແຕ່ງກິ່ງກ້ານຢູ່ໃນກ້ອງພຸ່ມຂອງຕົ້ນ ສຳລັບກ້ານກິ່ງທີ່ແຕກຈາກກ້ານໃຫຍ່ນັ້ນເປັນກ້ານທີ່ຕິດດອກອອກໝາກ ແຕ່ຈະໃຫ້ໝາກຫລາຍພຽງແຕ່ໜຶ່ງຄັ້ງໃນລຸ້ນທຳອິດ. ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອເກັບໝາກແລ້ວຄວນຕັດຖິ້ມເລີຍ ໂດຍຕັດໃຫ້ກ້ານຕິດກັບກ້ານໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ເກີດກ້ານຂຶ້ນມາແທນກ້ານເກົ່າ ແລະ ຄວນເຮັດແບບນີ້ອີກ 3-4 ເທື່ອຕໍ່ປີ.

ສຳລັບໝາກກະທັນມີອາຍຸເກີນ 3 ປີຂຶ້ນໄປຈະຕັດກ້ານອີກແບບໜຶ່ງ ໂດຍຕັດຈົນໝົດຕົ້ນເຫລືອແຕ່ຕໍສູງປະມານ 1 ແມັດຈາກລະດັບພື້ນດິນ ຫລື ເຫລືອພຽງກົກໃຫຍ່ໆແລ້ວແຕ່ລັກສະນະຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນໄດ້ແຕກຕາໃໝ່ຂຶ້ນມາ ແລະ ຄວນເຮັດປີລະຄັ້ງໃນລະດູແລ້ງ ເພາະເປັນໄລຍະໝາກກະທັນບໍ່ເປັນໝາກ. ຈາກນັ້ນຈຶ່ງບຳລຸງຕົ້ນໃຫ້ດີ ເມື່ອຕັດແຕ່ງແລ້ວໝາກກະທັນຈະແຕກຕາໃໝ່ ແລະ ອອກຍອດຢ່າງຫລວງຫລາຍບໍ່ເປັນລະບຽບໃຫ້ລໍຖ້າແຕ່ລະຕາແຕກຍອດຍາວ 5 ນິ້ວ ແລ້ວພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າກ້ານໃດສົມບູນ ແລະ ເບິ່ງທິດທາງຂອງແໜງທີ່ຈະເປັນພຸ່ມ ຈາກນັ້ນຕັດແໜງອອກໃຫ້ເຫລືອພຽງແຕ່ກ້ານລະ 1-2 ແໜງ ເພື່ອໃຫ້ແໜງເຫລົ່ານີ້ແຕກອອກ ແລະ ຕິດໝາກ ເຮັດແບບນີ້ໄປຈົນຄົບປີຈຶ່ງຕັດໝົດຕົ້ນອີກຄັ້ງ, ສ່ວນໝາກກະທັບພັນດີຈະໃຫ້ໝາກຜົນພາຍໃນ 1 ປີ ແຕ່ເນື່ອງຈາກໝາກກະທັນເປັນໝາກທີ່ຊ້ຳໄວຈຶ່ງຄວນເກັບຢ່າງລະມັດລະວັງ.

Footer Image
error: