ການປູກໝາກແຕງລາຍ (ແຕງພື້ນບ້ານ)

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 08/02/2022

ແຕງຄາງພັນພື້ນບ້ານເປັນພືດລະດູດຽວກັບໝາກໂມ, ໝາກອຶ, ໝາກບວບ ແລະ ໝາກມະລະ ເຊິ່ງນິຍົມກັນປູກຢ່າງຫລວງຫລາຍທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດ ມີອາຍຸການປູກຮອດການເກັບກ່ຽວ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 30-45 ວັນ ຫລັງຈາກການປູກເມື່ອປຽບທຽບລາຍໄດ້ຈາກການປູກແຕງກັບພືດຊະນິດອື່ນ ແຕງຄ້າງເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ແລະ ໃນແງ່ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ສາມາດນຳໄປປຸງອາຫານໄດ້ຫລາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ນຳໄປຕຳ, ແກງຈືດ, ຂົ້ວ ແລະ ອື່ນໆ.

     ການປູກ: ການກຽມດິນກ່ອນ ການປູແຕງຄ້າງພັນພື້ນບ້ານຕ້ອງໄຖພວນດິນຕາກໄວ້ປະມານ 7-10 ວັນ ເພື່ອທຳລາຍສັດຕູພືດທີ່ຢູ່ໃນດິນ. ຈາກນັ້ນກໍໄຖພວນອີກເທື່ອໜຶ່ງເພື່ອເກັບເສດພືດອອກ ແລ້ວແປງຂະໜາດຂອງໜ້າດິນໃຫ້ກວ້າງປະມານ 1-1,2 ແມັດ ຕາມລັກສະນະຄວາມຍາວຂອງພື້ນທີ່ ແລ້ວຈຶ່ງໃສ່ປຸ໋ຍລົງໄປ ແລະ ປັບໂຄງສ້າງຂອງດິນໃຫ້ເໝາະສົມກັບການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່. ແຕງຄ້າງເວລາການກຽມຂຸມປູກນັ້ນ ຄວນກຳນົດໄລຍະຫ່າງປະມານ 60-80 ຊັງຕີແມັດ ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວປະມານ 1 ແມັດ ຖ້າຈະໃສ່ປຸ໋ຍຮອງພື້ນຄວນຈະໃຊ້ສູດ 15-15-15 ໃນປະລິມານ 30-50 ກິໂລຕໍ່ໄລ່ ໃນບາງແຫ່ງອາດຈະປູກແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກຫຸ້ມຫໍ່ດິນໄວ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນ.

     ການບົວລະບັດຮັກສາ: ວິທີຮັກສາໃນການປູກແຕງຄ້າງ ພາຍຫລັງທີ່ຢອດແກ່ນລົງດິນແລ້ວໃຫ້ນ້ຳທັນທີ ສີດ ຫລື ພົ່ນເປັນຝອຍລະອຽດທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ປະລິມານນ້ຳທີ່ໃຫ້ນັ້ນບໍ່ຄວນໃຫ້ຫລາຍເກີນໄປ ສ່ວນໃນໄລຍະລະດູຮ້ອນຕ້ອງໃຫ້ມື້ລະເທື່ອ ແລະ ໃຫ້ກວດເບິ່ງຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນກ່ອນໃຫ້ນ້ຳທຸກຄັ້ງ ຫລັງຈາກປູກແລ້ວຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳທັນທີ ລະບົບການໃຫ້ນ້ຳນັ້ນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບພື້ນທີ່ຂອງແຕ່ລະເຂດ ແຕ່ລະບົບທີ່ເໝາະສົມກັບແຕງຄ້າງຄືການໃຫ້ນ້ຳຕາມຮ່ອງ ເພາະວ່າຈະບໍ່ທຳລາຍລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບໄມ້ ໃນການລຸກລາມຂອງສັດຕູພືດໄລຍະເວລາໃຫ້ນ້ຳໃນເທື່ອທຳອິດຄວນໃຫ້ 2-3 ວັນຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ເມື່ອຕົ້ນແຕງເລີ່ມຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຄວນປັບໄລຍະເວລາການໃຫ້ນ້ຳດົນຂຶ້ນ ເພື່ອຄຳນຶງເຖິງ ສຳລັບການໃຫ້ນ້ຳຕ້ອງກະດິນໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ກວດເບິ່ງຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮາກເນົ່າໄດ້.

ວິທີໃນການໃສ່ປຸ໋ຍໃຫ້ແຕງຄ້າງນັ້ນແບ່ງເປັນໄລຍະຕ່າງໆຄື: ການກຽມດິນໃສ່ປຸ໋ຍອິນຊີເຊັ່ນ: ປຸ໋ຍຄອກ ຫລື ໝັກອັດຕາ 1-2 ກິໂລຕໍ່ໄລ່ ແລ້ວໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 15-15-15 ຫລື 12-42-12 ປະມານ 20-30 ກິໂລຕໍ່ໄລ່ ຫລັງປູກປະມານ 7 ວັນ ຕ້ອງໃສ່ປຸ໋ຍທີ່ມີໄນໂຕຣເຈນຢູເຣຍ ຫລື ແອມໂມເນຍໃນອັດຕາປະມານ 20 ກິໂລຕໍ່ໄລ່ ແລະ ເປັນໄລຍະແຕງຄ້າງອອກດອກ ເຊິ່ງເວລາປະມານ 25 ວັນຫລັງຈາກໃສ່ປຸ໋ຍ 15-15-15 ແລະ 12-24-12 ຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

     ການເກັບກ່ຽວ: ສຳລັບການເກັບກ່ຽວຂອງແຕງຄ້າງນັ້ນນັບຈາກມື້ປູກປະມານ 30-40 ວັນ ແລ້ວຖ້າຢາກບໍລິໂພກແຕງສົດຄວນເກັບແຕ່ຍັງອ່ອນ ສັງເກດໄດ້ຈະເປັນໃຈສີຂາວ ແລະ ມີໝາຍຕິດຕາມໜ່ວຍ ການເກັບນັ້ນບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ແກ່ຄາຕົ້ນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫລຸດລົງ ໂດຍຜົນຜະລິດກໍຈະເກັບກ່ຽວປະມານ 1 ເດືອນ.

Footer Image
error: