ການປູກໝາກເງາະ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 09/02/2022

ໝາກເງາະ ເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີຂາຍຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ເປັນໝາກໄມ້ລົດຊາດຫວານອົມສົ້ມ ແລະ ສາມາດແກ້ອາການເຈັບທ້ອງໄດ້ ແຕ່ຖ້າກິນຫລາຍອາດເຮັດໃຫ້ເປັນໂທດໄດ້ຄືກັນ. ໝາກເງາະເປັນພືດທີ່ມັກອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ດີໃນບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງເລັກໜ້ອຍ. ໝາກເງາະເປັນພືດຍືນຕົ້ນຂະໜາດກາງຫາໃຫຍ່ ສ່ວນອຸນຫະພູມຢູ່ລະຫວ່າງ 25-30 ອົງສາ ດິນທີ່ປູກຄວນມີຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງປະມານ 5,5-6,5 ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄວນເລືອກພື້ນທີ່ທີ່ມີນ້ຳພຽງພໍຕະຫລອດປີ. ນອກຈາກນັ້ນ ການປູກໝາກເງາະນີ້ ເຮົາສາມາດປູກຄືກັບການປູກໝາກໄມ້ຊະນິດອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະການໄຖພວນດິນ ແລະ ປັບສະພາບດິນໃຫ້ລຽບພຽງ. ຈາກນັ້ນກໍສາມາດຂຸດຮ່ອງລະບາຍນ້ຳໃນໜານ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີນ້ຳຂັງໃນເວລາປູກ, ສ່ວນການເລືອກແນວພັນກໍຖືວ່າສຳຄັນເຊັ່ນກັນ ເພາະການປູກພືດທຸກຊະນິດຈະຕ້ອງແນວພັນດີຈຶ່ງຈະໄດ້ຜົນຕອບແທນສູງ ແລະ ໝາກເງາະກໍເປັນພືດທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ດ້ວຍການເພາະແກ່ນ, ການຕອນ, ການຕໍ່ກິ່ງ ແລະ ການຕິດຕາທີ່ມີຄວາມສົມບູນ, ແຂງແຮງ ແລະ ມີລະບົບຮາກທີ່ສົມບູນ ຮາກບໍ່ຂົດ ຫລື ງໍ.

    ໄລຍະໃນການປູກ: ຄວນກະຕວງໃຫ້ຂະໜາດຂອງຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນປະມານ 8-10 ແມັດ, ລະຫວ່າງແຖວປະມານ 8-10 ແມັດຄືກັນ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍສາມາດກຽມຂຸດຂຸມປູກຂະໜາດກວ້າງ, ເລິກ ແລະ ຍາວປະມານ 50x50x50 ຊັງຕີແມັດ ແຕ່ຖ້າດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຕໍ່າ ຄວນຂຸດຂະໜາດ 1x1x1 ແມັດ ປະສົມດິນປູກດ້ວຍຫີນຟໍສະເຟດ ປະມານ 2 ກະປ໋ອງນ້ຳນົມ ແລະ ຝຸ່ນຄອກແຫ້ງປະມານ 1 ກະບຸງ ຖົມລົງໃນຂຸມ ໂດຍໃຫ້ລະດັບດິນສູງກວ່າລະດັບເກົ່າປະມານ 20-25 ຊັງຕີແມັດ.

ຫລັງຈາກກຽມດິນໄດ້ແລ້ວ ກໍວາງແນວພັນລົງກາງຂຸມ ຈາກນັ້ນກໍປົກດ້ວຍດິນໃຫ້ສູງກວ່າລະດັບເກົ່າບໍ່ໃຫ້ເກີນ 2,5 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ສູງຮອດຮອຍຕໍ່ ແລ້ວຈຶ່ງມັດຕົ້ນຕິດກັບໄມ້ຫລັກເພື່ອປ້ອງກັນຕົ້ນລົ້ມ.

     ການຫົດນ້ຳ: ທຸກຄັ້ງທີ່ປູກພືດທຸກຊະນິດຕ້ອງຫົດນ້ຳທັນທີ ແລະ ການຫົດນ້ຳນັ້ນແມ່ນຫົດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຈົນກວ່າຕົ້ນພືດຈະສາມາດຕັ້ງຕົວໄດ້. ຈາກນັ້ນຄວນຫົດນ້ຳປະມານ 7-10 ວັນຕໍ່ຄັ້ງ ແຕ່ຖ້າຮອດລະດູແລ້ງຄວນຫາວັດສະດຸມາປົກບໍລິເວນອ້ອມຕົ້ນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃນດິນໃນໄລຍະໃຫ້ໝາກ ພໍເມື່ອໃກ້ຈະອອກດອກຄວນຫົດນ້ຳໃນປະລິມານທີ່ໜ້ອຍລົງ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກໃບອ່ອນ, ແຕ່ຖ້າມີໃບອ່ອນແຊມ, ຊໍ່ດອກຫລາຍ ຄວນຢຸດການໃຫ້ນ້ຳໃນໄລຍະໜຶ່ງຈົນກວ່າໃບອ່ອນທີ່ແຊມມາຈະຫລົ່ນໝົດ ຈຶ່ງເລີ່ມໃຫ້ນ້ຳໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ຕາດອກຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຕໍ່ໄປ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳ 1 ໃນ 3 ຂອງການໃຫ້ນ້ຳຕາມປົກກະຕິ ແລ້ວຈຶ່ງເພີ່ມປະລິມານຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ເມື່ອດອກເລີ່ມບານ ແລະ ຕິດໝາກ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະຂອງການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງໝາກ ຄວນໃຫ້ນ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພາະຖ້າໄດ້ຮັບນ້ຳບໍ່ພຽງພໍໝາກຈະນ້ອຍ ແລະ ລີບ ພ້ອທັງມີເປືອກໜາ ແລະ ໄລຍະທີ່ໃກ້ຈະເກັບກ່ຽວ ຖ້າບໍ່ມີຝົນຕ້ອງເບິ່ງແຍງການໃຫ້ນ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ໝາກເງາະຂາດນ້ຳແລ້ວເກີດມີຝົນຕົກລົງມາຈະເຮັດໃຫ້ໝາກແຕກ ແລະ ເສຍຫາຍໄດ້.

    ການໃສ່ຝຸ່ນ: ແມ່ນຄວນໃສ່ໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ທັນເປັນໝາກເຊັ່ນໃສ່ເມື່ອຕົ້ນເງາະໄດ້ 1-2 ປີ ຈະໃສ່ປຸ໋ຍສູດບຳລຸງຕົ້ນປະມານ 1 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນຕໍ່ປີ ໂດຍແບ່ງໃສ່ 2 ຄັ້ງໃນໄລຍະຕົ້ນ ແລະ ປາຍລະດູຝົນ, ຫລັງຈາກເງາະເລີ່ມອອກດອກໃຫ້ໃສ່ 2-3 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ ແລະ ໄລຍະຕິດໝາກໃຫ້ໃສ່ 1-2 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ ໃສ່ກ່ອນເກັບກ່ຽວ 1 ເດືອນ, ຫລັງເກັບກ່ຽວແລ້ວ ເປັນຂັ້ນຕອນໃນການຕັດແຕ່ງກິ່ງ ໂດຍໃສ່ສູດບຳລຸງຕົ້ນ ແລະ ໃສ່ຕົ້ນລະ 2-3 ກິໂລ ໃສ່ປຸ໋ຍເປັນຂຸມອ້ອມຮອບບໍລິເວນເງົາພຸ່ມ ເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳຝົນຊະ.

Footer Image
error: