ການປູກໝາກລີ້ນໄມ້

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 10/01/2022

ໝາກລີ້ນໄມ້ ສາມາດໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດໄດ້ຫລາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນໃຊ້ເປັນອາຫານໄດ້ທັງຍອດອ່ອນ ແລະ ໝາກອ່ອນ ເຊິ່ງຈະມີລົດຊາດຂົມ, ນິຍົມເຜົາ ຫລື ລວກສຸກ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຂົມຫລຸດລົງ, ເຜົາແລ້ວຂູດເອົາສ່ວນເປືອກອອກໃຫ້ໝົດ ກິນກັບແຈ່ວຕ່າງໆໄດ້, ສ່ວນແກ່ນໝາກລີ້ນໄມ້ເປັນສ່ວນປະກອບໃນນ້ຳຈັບລ້ຽງທີ່ຄົນຈີນນິຍົມດື່ມກັນ, ແຕ່ຂໍ້ລະວັງ ຖ້າກິນຫລາຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຕໍ້ເນື້ອທີ່ດວງຕາໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ໝາກລີ້ນໄມ້ຍັງມີວິຕາມິນເອສູງ ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາ ເໝາະກັບຄົນທີ່ຂາດວິຕາມິນເອ ແລະ ມີເສັ້ນໄຍອາຫານຫລາຍ, ຊ່ວຍລະບົບຂັບຖ່າຍເປັນປົກກະຕິ ທັງເສັ້ນໄຍຍັງຊ່ວຍຫລຸດການດູດຊຶມໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳຕານເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດ, ແກ່ນໃຊ້ເປັນຢາລະບາຍແກ້ໄອ ຂັບຂີ້ກະເທີ່ ໂດຍການຕົ້ມແກ່ນໜຶ່ງກຳມືກັບນ້ຳ 300 ຊີຊີ ຈົນຮ້ອນໃຫ້ເນື້ອຢາອອກມາ ຈາກນັ້ນນຳໄປດື່ມວັນລະ 3 ຄັ້ງຕໍ່ເນື່ອງປະມານ 5-7 ວັນ, ສ່ວນໝາກອ່ອນຊ່ວຍຂັບລົມໃນທ້ອງ, ຂັບຂີ້ກະເທີ່ ແລະ ບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ເປືອກ ແລະ ຕົ້ນສາມາດເປັນຢາແກ້ເຈັບທ້ອງ, ຮ້ອນໃນ ເຮັດໃຫ້ອາການເປັນບາດແຜຫລຸດການອັກເສບ, ຫລຸດອາການແພ້, ບຳລຸງເລືອດ ແລະ ຍັງເປັນສ່ວນປະສົມຂອງຢາສະໝຸນໄພແກ້ເບົາຫວານ ແລະ ແກ້ລິດສີດວງທະວານ.

    ການຂະຫຍາຍພັນໝາກລີ້ນໄມ້: ໝາກລີ້ນໄມ້ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ດ້ວຍການຊຳຮາກ ຫລື ຊຳຕົ້ນ, ຖ້າຫາກຊຳຕົ້ນ ຫລື ຊຳຮາກ ເຮົາຈະເລືອກຕັດແຕ່ສະເພາະກິ່ງພັນຂອງຕົ້ນທີ່ສົມບູນ, ກິ່ງທີ່ບໍ່ອ່ອນ ຫລື ບໍ່ແກ່ຈົນເກີນໄປ, ເລືອກຕົ້ນທີ່ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງເທົ່າກັບປາກກາຂຶ້ນໄປມາເຮັດການເພາະຂະຫຍາຍພັນຈະດີທີ່ສຸດ, ຕົ້ນລີ້ນໄມ້ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ດີ ໂດຍຕັດກິ່ງຊຳໃຫ້ມີຂະໜາດປະມານ 2,5-5 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວນຳມາສຽງລົງຖັງເພາະຊຳ ຈາກນັ້ນໃຊ້ໜ້າດິນ 1 ສ່ວນ + ແກບດຳ 1 ສ່ວນ ປະສົມແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈຶ່ງນຳລົງໄປບັນຈຸໃນຖົງດຳເຄິ່ງຖົງທີ່ກຽມໄວ້ເປັນຖົງສຳລັບເພາະຂະຫຍາຍພັນ.

    ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍໃຊ້ແກ່ນພັນ: ການໃຊ້ແກ່ນເພາະພັນ ແມ່ນເຮົາສາມາດນຳເອົາແມ່ນມາເພາະໃນຖົງເພາະປະມານ 2 ແກ່ນຕໍ່ຖົງ ໃຫ້ເລິກປະມານ 1 ຂໍ້ມື ໃນຖົງເພາະນັ້ນຈະໃຊ້ດິນ 1 ສ່ວນ + ແກບດຳ 1 ສ່ວນ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ 1 ສ່ວນຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນຖອກລົງໃນຖົງເພາະ ແລະ ໃຫ້ໝັ່ນຫົດນ້ຳທຸກວັນໆລະ 1 ຄັ້ງ ຈົນອາຍຸໄດ້ປະມານ 2 ເດືອນ ສາມາດຍ້າຍລົງຂຸມປູກໄດ້.

    ໂຮງເຮືອນເພາະຊຳ: ສ່ວນໂຮງເຮືອນສຳລັບເພາະຊຳນັ້ນ ຕ້ອງເປັນບ່ອນທີ່ຮົ່ມ ຫລື ມີແສງແດດສ່ອງໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ບໍ່ຄວນເປັນບ່ອນທີ່ໂລ່ງແຈ້ງ ຫລື ແດດກ້າຈົນເກີນໄປ, ຫົດນ້ຳຖົງເພາະທຸກວັນໆລະ 1 ຄັ້ງ ຈົນອາຍຸໄດ້ປະມານ 2 ເດືອນ ສາມາດຍ້າຍລົງປູກໄດ້, ການຂະຫຍາຍພັນຕົ້ນລີ້ນໄມ້ທຸກວິທີໃຊ້ເວລາປະມານ 1,5-2 ເດືອນ ຈຶ່ງສາມາດຍ້າຍຂຸມປູກໄດ້.

     ການປູກໝາກລີ້ນໄມ້: ສ່ວນການປູກນັ້ນຄວນໃຊ້ໄລຍະປູກ 4×4 ແມັດ, ຂຸດຂຸມເລິກ 50×50 ຊັງຕີແມັດ ຮອງກົ້ນຂຸມດ້ວຍຝຸ່ນຄອກ 1 ປີບຕໍ່ຂຸມຕໍ່ຕົ້ນ ໂດຍຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັບດິນປະສົມດ້ວຍເສດເຟືອງ ຫລື ເສດໃບໄມ້ນຳກໍໄດ້ ຖ້າມີໃບສຳສາຈະດີເຮັດໃຫ້ຕົ້ນລີ້ນໄມ້ໃຫຍ່ໄວຂຶ້ນ.

ຫລັງຈາກນັ້ນນຳຕົ້ນພັນທີ່ຜ່ານການເພາະແລ້ວອາຍຸປະມານ 2 ເດືອນລົງຂຸມປູກ ຈາກນັ້ນຖົມດ້ວຍດິນ ແລະ ຫົດນ້ຳ ແຕ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ປຽກເກີນໄປ ເພາະຕົ້ນລີ້ນໄມ້ບໍ່ມັກນ້ຳ. ດັ່ງນັ້ນ ຫລັງປູກໄດ້ 15 ວັນຄວນໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 15-15-15 ປະມານ 2-3 ກຳມືຕໍ່ຕົ້ນ ໂຮຍອ້ອຍຮອບບໍລິເວນພຸ່ມ, ເມື່ອຮອດ 30 ວັນໃຫ້ໃສ່ປຸ໋ຍຊະນິດດຽວກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໃນປະລິມານເທົ່າເກົ່າ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຫົດນ້ຳຕາມປົກກະຕິ.

ຖ້າປູກແບບຕົ້ນທີ່ເພາະຈາກກິ່ງຊຳ ປະມານ 4-5 ເດືອນ ຈະເລີ່ມອອກດອກ ແຕ່ຖ້າປູກແບບຕົ້ນທີ່ເພາະດ້ວຍແກ່ນຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ປີ ຈຶ່ງຈະເລີ່ມອອກດອກ ຫລັງຈາກທີ່ລີ້ນໄມ້ອອກດອກປະມານ 20-30 ວັນກໍຈະເລີ່ມຕິດຝັກ ໃນໄລຍະ 1 ປີ ເຮົາສາມາດເກັບຝັກໄດ້ປະມານ 2-3 ລຸ້ນ ແລ້ວແຕ່ຄວາມສົມບູນຂອງຕົ້ນ (ການປູກໝາກລີ້ນໄມ້ໃນໄລຍະປີທຳອິດການອອກດອກຈະບໍ່ຕິດໝາກຫລາຍປານໃດ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແຕ່ວ່າຈະຕິດໝາກຫລາຍໃນໄລຍະປີທີ 2 ຂຶ້ນໄປ).

Footer Image
error: