ການປູກໝາກມັງກອນ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 27/01/2022

ຕົ້ນໝາກມັງກອນສາມາດປູກໄດ້ໃນທຸກສະພາບດິນເຊັ່ນ: ດິນປົນຊາຍ, ດິນໜຽວ, ດິນເຮື້ອ. ສຳລັບດິນໜຽວ ແລະ ດິນເຮື້ອ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປັບໜ້າດິນດ້ວຍການໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ແລະ ແກບດຳ ພ້ອມນັ້ນຕົ້ນມັງກອນເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມັກອາໄສຢູ່ໃນດິນປອດໂປ່ງ, ບໍ່ແອອັດຈົນເກີນໄປ ແລະ ສາມາດລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ຍ້ອນວ່າໝາກມັງກອນເປັນພືດຕະກູນດຽວກັບຕົ້ນກະບອງເພັດ ຈຶ່ງເປັນພືດທີ່ມັກອາກາດຮ້ອນ ແລະ ແດດກ້າ. ການປູກໝາກມັງກອນນັ້ນຈຶ່ງຄວນກຽມພື້ນທີ່ໃຫ້ຢູ່ໃນບໍລິເວນກາງແຈ້ງບໍ່ມີຮົ່ມເງົາຈາກຕົ້ນໄມ້ອື່ນມາບັງ, ໝາກມັງກອນຈະສາມາດຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ອອກດອກອອກໝາກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ໝາກມັງກອນສາມາດປູກໄດ້ 2 ຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນປູກໃນຖັງ ແລະ ການປູກໃນພື້ນທີ່ກວ້າງ.

    ວິທີການປູກແບບຖັງ (ໃຊ້ຕົ້ນມັງກອນ 1-2 ຕົ້ນຕໍ່ໜຶ່ງຫລັກ): ເຊິ່ງເປັນການປູກເພື່ອໄວ້ປະດັບເທົ່ານັ້ນ ອຸປະກອນປະກອບມີ: ທໍ່ນ້ຳຂະໜາດກວ້າງ 4 ນິ້ວ, ຍາວ 1,3 ແມັດ ຫລື ເສົາໄມ້ເນື້ອແຂງກໍໄດ້ແລ້ວແຕ່ຄວາມສະດວກ, ຖັງກວ້າງ 50 ຊັງຕີແມັດ, ຄ້າງດ້ານເທິງອາດຈະເຮັດຈາກໄມ້ ຫລື ປູນເປັນຮູບ 4 ຫລ່ຽມ ຫລື ຈະຕຸລັດກວ້າງ-ຍາວ 30 ຊັງຕີແມັດ, ໄຍໝາກພ້າວ, ດິນ ແລະ ເຊືອກຟາງ. ຫລັງຈາກກຽມອຸປະກອນແລ້ວກໍສາມາດໃຊ້ເສົາຕັ້ງເປັນຫລັກໃນຖັງ, ຈາກນັ້ນໃສ່ໄຍໝາກພ້າວຮອງກົ້ນຖັງເພື່ອໃຫ້ນ້ຳຖ່າຍເທໄດ້ດີໃນປະລິມານ 1/3 ໃນອັດຕາສ່ວນຂອງກະຖັງ ຈາກນັ້ນນຳດິນປະສົມກັບໄຍໝາກພ້າວ ຫລື ແກບດຳ (ແກບທີ່ບົ່ມຈົນດຳ) ໃສ່ລົງໄປໃນຖັງຈົນຮອດຂອບຖັງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳເອົາຕົ້ນໝາກມັງກອນມາປູກໃຫ້ໃກ້ກັບເສົາແລ້ວໃຊ້ເຊືອກຟາງມັດຕົ້ນໝາກມັງກອນໃຫ້ຕິດກັບເສົາ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງມັດແໜ້ນຈົນເກີນໄປ ຄວນມັດໄວ້ຈົນກວ່າຕົ້ນໝາກມັງກອນຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຈົນສາມາດພັນຫົວເສົາ ແລ້ວຈຶ່ງນຳເອົາດິນມາປົກດ້ານເທິງຂອງຖັງ. ໝາກມັງກອງຈະມີລັກສະນະເປັນຫລ່ຽມແຕ່ດ້ານໜຶ່ງຂອງຕົ້ນແປ. ດັ່ງນັ້ນ ເວລາມັດຕົ້ນມັງກອນໃຫ້ຈັບເອົາດ້ານແປຂອງຕົນເຂົ້າຕິດກັບຫລັກ ເພາະດ້ານແປຈະເປັນດ້ານທີ່ຈະອອກຮາກ.

   ວິທີການປູກໃນພື້ນທີ່ກວ້າງ: ສາມາດປະຕິບັດຄືກັບການປູກໃນຖັງ (ໃຊ້ຕົ້ນມັງກອນ 4 ຕົ້ນຕໍ່ໜຶ່ງຫລັກ) ແຕ່ຈະແຕກຕ່າງເລັກໜ້ອຍ ເປັນຕົ້ນການຕັ້ງເສົາເປັນຫລັກດ້ວຍທໍ່ນ້ຳກວ້າງ 6 ນິ້ວ, ຍາວ 2 ແມັດ ຫລື ເສົາໄມ້ເນື້ອແຂງນັ້ນຈະຂຸດດິນເລິກລົງໄປ 30 ຊັງຕີແມັດ, ໃຊ້ໄມ້ສົນ ຫລື ໄມ້ໄຜ່ລຳປ້ອງໃຫຍ່ເປັນເສົາເຂັມຍາວ 60 ຊັງຕີແມັດ, ຕອກເລິກລົງໄປໃນດິນ 30 ຊັງຕີແມັດ, ພົ້ນຈາກດິນ 30 ຊັງຕີແມັດ ຈາກນັ້ນນຳຫລັກມາຕັ້ງເທິງເສົາເຂັມທີ່ພົ້ນແລ້ວເທປູນລົງໃນເສົາປະມານ 1 ກະປ໋ອງປູນ ເພື່ອໃຫ້ປູນຕິດກັບຫລັກ ແລະ ເສົາເຂັມເຂົ້າໃສ່ກັນ. ຈາກນັ້ນຟັນໃຫ້ເປັນຂອດຮອບຫລັກລັກສະນະຄ້າຍຄືຝາຊີ, ຫລັງຈາກນັ້ນກໍນຳຕົ້ນມັງກອນ 4 ຕົ້ນມາປູກລົງ 4 ດ້ານຂອງຫລັກ ໂດຍໃຊ້ເຊືອກຟາງມັດແບບຫລວມໆ ແລະ ຕ້ອງມັດຈົນກວ່າຈະພົ້ນຫົວຫລັກ. ຈາກນັ້ນນຳດິນບໍລິເວນຂ້າງໆຂອດມາປົກເທິງຕົ້ນທີ່ປູກ ແຕ່ລັກສະນະຍັງຄົງຄ້າຍຄືຝາຊີການເຮັດແບບຝາຊີ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳສາມາດໄຫລຜ່ານໂດຍບໍ່ຂັງຢູ່ບໍລິເວນຕົ້ນ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດເນົ່າ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຊ້ເຊືອກຟາງປິດອ້ອມຮອບຂອດຖືວ່າສຳເລັດ.

    ການຮັກສາ ແລະ ການໃສ່ປຸ໋ຍ: ຄວນໃສ່ທຸກ 15 ວັນ ໃສ່ເທື່ອລະ 2-4 ບ່ວງ ຖ້າເປັນປຸ໋ຍເຄມີ, ຫລັງຈາກໃສ່ປຸ໋ຍແລ້ວຕ້ອງຫົດນ້ຳຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 3 ວັນ ແຕ່ຖ້າມີຝຸ່ນຄອກເຊັ່ນຂີ້ໄກ່ ຫລື ຂີ້ງົວກໍໃຊ້ໄດ້ ແລະ ໃຫ້ໃສ່ເດືອນລະ 1 ຄັ້ງ ສ່ວນການໃຫ້ນ້ຳແມ່ນສາມາດໃຫ້ 1 ຄັ້ງພາຍໃນ 2-3 ວັນ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຫ້ຫົດຫລາຍເກີນໄປເພາະອາດເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດຮາກເນົ່າໄດ້.

    ໄລຍະໃຫ້ຜົນຜະລິດ: ເມື່ອປູກໝາກມັງກອນໄດ້ 8 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ກໍຈະເລີ່ມໃຫ້ຜົນຜະລິດປະມານ 30 ໝາກຕໍ່ໜຶ່ງຄ້າງ, ສ່ວນປີທີ 2 ປະມານ 50 ໝາກຕໍ່ໜຶ່ງຄ້າງ ແລະ ປີທີ 3 ປະມານ 100-200 ໝາກຕໍ່ຄ້າງ, ສຳລັບປີທີ 4-5 ປະມານ 300 ໝາກຕໍ່ໜຶ່ຄ້າງຂຶ້ນໄປ. ສ່ວນຂະໜາດຂອງໝາກ ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 3-4 ໜ່ວຍຕໍ່ກິໂລ ຫາກຕ້ອງການໃຫ້ໝາກຜະລິດອອກມາຕະຫລອດປີກໍສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍໃຊ້ດອກໄຟຂະໜາດ 200 ວັດໜຶ່ງດອກຕໍ່ເສົາສີ່ເສົາເປີດໄຟນັບແຕ່ເວລາ 19:00 ໂມງແລງ ຫາ 5:00 ໂມງເຊົ້າຕິດຕໍ່ກັນທຸກຄືນເປັນເວລາ 15 ຄືນ ຕາດອກກໍຈະເລີ່ມສ້າງຂຶ້ນມາ ຈັບເບິ່ງບ່ອນຕາດ້ານລຸ່ມຂອງໜາມຈະຮູ້ສຶກໄດ້ ຫລັງຈາກນັ້ນອີກປະມານ 5 ວັນ ດອກກໍຈະພັດທະນາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນໄດ້ 15 ວັນກໍຈະບານ ແລະ ປະສົມຕິດອີກ 30 ວັນກໍຈະເລີ່ມສຸກ ແລະ ເກັບໝາກໄດ້.

Footer Image
error: