ການປູກໝາກຖົ່ວ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 22/12/2021

ໝາກຖົ່ວເປັນພືດຜັກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຫລາຍ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານເຊັ່ນ: ໂປຣຕີນ, ໄຂມັນ, ແຮ່ທາດ, ແຄວຊຽມ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກຈະເປັນອາຫານໃຫ້ຄອບຄົວແລ້ວ ຖ້າປູກຫລາຍຍັງສາມາດສົ່ງຂາຍເປັນສິນຄ້າເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ການປູກໝາກຖົ່ວຍັງເປັນການປັບປຸງດິນເພີ່ມຝຸ່ນໃນດິນທີ່ມີແຮ່ທາດຕ່າງໆ ເໝາະສົມແກ່ການປູກຝັງ.

ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການປູກຖົ່ວດິນມີຄື: ຊ້ວານ, ພ້າ, ຄາດ, ບົວຫົດນ້ຳ, ຊາມ, ໄມ້ເຮັດຄ້າງ, ຈົກ.

ການເລືອກສະຖານທີ່ປູກໝາກຖົ່ວມີຄວາມຈຳເປັນຫລາຍ ເພາະວ່າມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດແຕ່ລະຊະນິດ. ສະນັ້ນ ຜູ້ທີ່ຈະເຮັດສວນເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ ຍົກເວັ້ນຜູ້ທີ່ປູກໃນສວນຄົວທີ່ບໍ່ໄດ້ປູກຫລາຍ ກ່ອນອື່ນຄວນພິຈາລະນາດັ່ງນີ້: ຄວນຈະຢູ່ໃກ້ທາງເພື່ອການຂົນສົ່ງໄດ້ງ່າຍ, ຄວນເປັນດິນທີ່ມີລັກສະນະລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ, ເປັນດິນຊາຍແກມຕົມ, ດິນບໍ່ເປັນກົດບໍ່ເປັນດ່າງຫລາຍ, ເປັນບ່ອນທີ່ຮາບພຽງ, ໃກ້ແຫລ່ງນ້ຳ (ຫ້ວຍ, ໜອງ), ບ່ອນນ້ຳບໍ່ຖ້ວມ.

ການກຽມດິນ: ກ່ອນຈະປູກໝາກຖົ່ວຄວນໄຖ ຫລື ຂຸດໃຫ້ເລິກປະມານ 25-30 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວໄຖ ແລະ ຄາດໃຫ້ລະອຽດ, ຕາກແດດໄວ້ປະມານ 7-10 ວັນ. ຈາກນັ້ນຄາດດິນໃຫ້ລະອຽດ ເຮັດເປັນໜານກວ້າງ 20 ຊັງຕີແມັດ ເຮັດໜານຕໍ່າກວ່າໜ້າດິນປະມານ 5-10 ຊັງຕີແມັດ. ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫລື ຝຸ່ນບົ່ມຮອງພື້ນໃຫ້ທົ່ວໜານຫລາຍພໍສົມຄວນ, ແປງເປັນໜານກວ້າງ, ຍາວຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ວິທີການປູກໝາກຖົ່ວຝັກຍາວ: ຫລັງຈາກແປງໜານເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຢາຍເມັດຖົ່ວໃສ່ຕາມຫວ່າງຮ່ອງທີ່ກຽມໄວ້ ໜານໃສ່ 2 ເມັດຕໍ່ຂຸມ ຫ່າງກັນປະມານ 20-30 ຊັງຕີແມັດ, ລະຫວ່າງແຖວ 60-80 ຊັງຕີແມັດ. ຈາກນັ້ນເອົາເຟືອງ ຫລື ແກບປົກໜ້າໜານບາງໆ ແລ້ວຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ ສັງເກດເບິ່ງຖ້າມີແມງໄມ້ ຫລື ມົດມາລົບກວນ ຄວນສີດຢາປ້ອງກັນ, ເມື່ອເຄືອຖົ່ວຍາວ 30-40 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວກໍເຮັດຄ້າງໃສ່ໃຫ້ເຄືອຖົ່ວຂຶ້ນໄປ.

   ວິທີປູກໝາກຖົ່ວຍັດ: ຢາຍເມັດໝາກຖົ່ວໃສ່ຕາມຫວ່າງຮ່ອງທີ່ກຽມໄວ້ໃນໜານ 2-3 ເມັດຕໍ່ຂຸມ ຫ່າງກັນປະມານ 30-40 ຊັງຕີແມັດ, ລະຫວ່າງແຖວ 70-80 ຊັງຕີແມັດ. ຈາກນັ້ນເອົາຝຸ່ນຄອກ ຫລື ຝຸ່ນບົ່ມປົກໜ້າໜານບາງໆ ແລ້ວຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ, ຫລັງຈາກເບ້ຍໝາກຖົ່ວຍັດງອກຈົນມີໃບແທ້ 2 ໃບ ຄວນຖອນແຍກໃຫ້ເຫລືອຂຸມລະ 2 ຕົ້ນ. ເມື່ອຕົ້ນຖົ່ວມີອາຍຸໄດ້ 10-20 ວັນແລ້ວຄວນເຮັດຄ້າງເພື່ອໃຫ້ເຄືອໝາກຖົ່ວຍັດເລືອຂຶ້ນ ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງວ່າຖ້າມີແມງໄມ້ ຫລື ມົດມາລົບກວນຄວນສີດຢາປ້ອງກັນແມງໄມ້ຕ່າງໆ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ: ເປັນບັນຫາທີ່ຜູ້ປູກຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຖ້າຫາກບົວລະບັດຮັກສາໄດ້ດີກໍຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໝາກຖົ່ວງອກງາມໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ. ການບົວລະບັດຮັກສາຕ້ອງເລີ່ມຈາກການເຮັດຮົ້ວປ້ອງກັນສັດເຂົ້າທຳລາຍເຊັ່ນ: ແບ້, ງົວ, ຄວາຍ. ຈາກນັ້ນກໍແມ່ນການດູແລປະຈຳວັນ ເປັນຕົ້ນການໃສ່ຝຸ່ນ, ຫົດນ້ຳ, ເສຍຫຍ້າ. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງບົວລະບັດຮັກສາຕາມແຕ່ລະຊໍ່າອາຍຸຂອງຕົ້ນໝາກຖົ່ວດັ່ງນີ້: ເມື່ອປູກໄດ້ 15-20 ວັນ ຫລັງຈາກແຕກໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫລື ຝຸ່ນວິທະຍາສາດສູດ 46.0.0 ໂຮຍໃສ່ຕາມຮ່ອງບາງໆ ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມເພື່ອໃຫ້ຝຸ່ນລະລາຍ. ເມື່ອປູກໄດ້ 15-20 ວັນ ເຮົາຄວນປັກຄ້າງໃຫ້ເຄືອຖົ່ວເລືອຂຶ້ນ ຖ້າສັງເກດເຫັນແມງໄມ້ ຫລື ເກີດເປັນເພ້ຍ ເຮົາຄວນສີດຢາຂ້າທັນທີ. ເມື່ອຕົ້ນຖົ່ວມີອາຍຸໄດ້ 30 ວັນ ກໍຈະອອກດອກໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫລື ຝຸ່ນວິທະຍາສາດສູດ 46.0.0 ປະສົມປຸ໋ຍສູດ 15.15.15 ຝັງໃສ່ຕາມຫວ່າງຕົ້ນຫ່າງກັນລະຫວ່າງ 1-2 ຊັງຕີແມັດ.

ການໃຫ້ນ້ຳ: ໃຫ້ນ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ພຽງພໍ ບໍ່ຄວນໃຫ້ຂາດນ້ຳໃນໄລຍະກຳລັງອອກດອກ ແລະ ໝາກ.

ການພວນດິນ ແລະ ກຳຈັດຫຍ້າ: ຄວນພວນດິນ ແລະ ຫລົກຫຍ້າເລື້ອຍໆ ໃນໄລຍະທຳອິດ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດຢ່າງລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ກະທົບກະເທືອນເຖິງລະບົບຮາກຈະເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງລຳຕົ້ນຊ້າ.

ການເກັບກ່ຽວ: ອາຍຸການເກັບກ່ຽວໝາກຖົ່ວແຕ່ລະພັນບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະມານ 80 ຫາ 90 ວັນຫລັງຈາກປູກ, ການເກັບກ່ຽວໝາກສົດຄວນເກັບທຸກໆ 3 ວັນ ເລືອກເກັບເອົາແຕ່ໝາກທີ່ໄດ້ຂະໜາດອ່ອນພໍດີ. ການເກັບກ່ຽວໃຊ້ເວລາປະມານ 30-60 ວັນ (ນັບແຕ່ວັນເລີ່ມຕົ້ນເກັບຈົນເຖິງວັນທີ່ເກັບສຸດທ້າຍ). ໄລຍະການເກັບກູ້ບໍ່ຄວນສີດຢາຂ້າແມງໄມ້, ສີດຢາແລ້ວ 13-15 ວັນຈຶ່ງເກັບມາບໍລິໂພກໄດ້ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນສານພິດຍັງຕົກຄ້າງໃນຟັກຖົ່ວອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຢາທີ່ນຳມາສີດເປັນຢາທີ່ຜະລິດຈາກສະໝຸນໄພບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

Footer Image
error: