ການປູກໝາກກ້ຽງ (mandarin orange)

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 19/02/2022

ໝາກກຽ້ງເປັນຕົ້ນໄມ້ແບບພຸ່ມ ຫລື ຕົ້ນໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍຫລາຍຊະນິດ ແລະ ມີຫລາຍສາຍພັນ, ກະຈາຍຢູ່ທົ່ວໂລກ. ໝາກກ້ຽງສ່ວນຫລາຍຈະມີນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍໃນໃບ, ດອກ ແລະ ໝາກ, ມີກິ່ນຂົວ ຫາກນຳໃບສ່ອງໃສ່ແດດຈະເຫັນຈຸດນ້ອຍໆເຕັມໄປໝົດ ເຊິ່ງຈຸດດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນນ້ຳມັນຂອງໝາກກ້ຽງ, ສ່ວນລົດຊາດຂອງໝາກກ້ຽງຈະມີລົດສົ້ມ ຫລື ຫວານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍແຄວຊຽມ, ໂປແທັດຊຽມ, ວິຕາມິນເອ ແລະ ວິຕາມິນຊີຫລາຍເປັນພິເສດ. ສະນັ້ນ ຖ້າໃຜຄິດຈະປູກຕ້ອງຄວນສັງເກດລະອຽດຄື:

ການປູກໝາກກ້ຽງນັ້ນ ບັນຫາສຳຄັນຄືພື້ນທີ່ໃນການປູກຕົ້ນຕໍແມ່ນ ຖ້າພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນດອນໃຫ້ຂຸດຕໍໄມ້ອອກແລ້ວໄຖພວນເລິກປະມານ 30-40 ຊມ ປັບພື້ນທີ່ໃຫ້ລຽບ ແລ້ວຈຶ່ງເຮັດໜານຂວາງທາງແສງແດດ ກວ້າງ 3 ແມັດ ສູງ 40 ຊມ, ສ່ວນຄວາມຍາວບໍ່ຈຳກັດ ໂດຍໃຫ້ມີພື້ນທີ່ວ່າງລະຫວ່າງໜານ 3 ແມັດ ໄວ້ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງຈັກໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກສະດວກ ພ້ອມທັງເຮັດຮ່ອງນ້ຳເພື່ອລະບາຍນ້ຳທີ່ໄຫລອອກຈາກໜານລົງສູ່ແຫລ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ແຕ່ຖ້າເປັນພື້ນທີ່ລຸ່ມໃຫ້ຂຸດເປັນຮ່ອງ ຫລື ຍົກຮ່ອງ ໂດຍໃຫ້ສັນຮ່ອງທີ່ຈະໃຊ້ປູກກວ້າງປະມານ 6 ແມັດ, ຮ່ອງນ້ຳກວ້າງ 1,50 ແມັດ ເລິກ 1 ແມັດ, ກົ້ນຮ່ອງນ້ຳກວ້າງ 70 ຊມ ສ່ວນການຍົກຮ່ອງຄວນເຮັດຂວາງແສງແດດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮ່ອງໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ກໍລະນີພື້ນທີ່ນັ້ນຢູ່ລຸ່ມຫລາຍຄວນເຮັດຄັນກັ້ນນ້ຳອ້ອມຮອບສວນ ແລະ ມີທໍ່ນ້ຳລະບາຍເຂົ້າ-ອອກຈາກສວນໄດ້.

ສ່ວນໄລຍະ ແລະ ຈຸດໃນການປູກ ໂດຍແຖວປູກຄວນຢູ່ບໍລິເວນເຄິ່ງກາງໜານ ແຕ່ລະໜານຂຸດຂຸມຂະໜາດ 50x50x50 ຊມ ປະສົມປຸ໋ຍໝັກ ຫລື ຝຸ່ນຄອກກັບດິນທີ່ຂຸດຂຶ້ນມາໃນປະລິມານຕົ້ນລະ 10 ກິໂລ ພ້ອມກັບປຸ໋ຍຣອກຟອດເຟດ 0,5 ກິໂລ ແລະ ປຸ໋ຍເຄມີສູດສະເໝີເຊັ່ນ 15-15-15 ປະມານ 10 ກຣາມ, ຂີດດິນເຮັດຂຸມໃຫ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຖົງ ຫລື ກະຖັງທີ່ລ້ຽງຕົ້ນພັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນຈີກຖົງອອກ ໂດຍກ່ອນຈີກຖົງໃຫ້ໃຊ້ມືບີບດິນໃນຖົງໃຫ້ແຍກອອກຈາກກັນ ແລ້ວສັ່ນໆໃຫ້ວັດຖຸປູກທີ່ຕິດຢູ່ກັບຮາກອອກໃຫ້ໝົດ ໃຊ້ມີດຕັດຮາກແກ້ວສ່ວນທີ່ຂົດງໍອອກ ພ້ອມທັງຕັດສ່ວນຍອດ ແລະ ໃບອອກເລັກໜ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ເກີດການສົມດູນກັບຮາກທີ່ເຫລືອ. ຈາກນັ້ນກໍວາງຕົ້ນພັນລົງໃນຂຸມແລ້ວຈັດຮາກຝອຍທີ່ມີຢູ່ເປັນຊັ້ນໆແລ້ວແພ່ຮາກໃນແຕ່ລະຊັ້ນອອກອ້ອມຂ້າງ. ຈາກນັ້ນໃຊ້ດິນປົກຮາກໄລ່ຂຶ້ນມາເປັນຊັ້ນ ໂດຍໃຫ້ຮາກຝອຍຊັ້ນເທິງສຸດຢູ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບດິນປະມານ 1 ຊມ, ໃຊ້ດິນປະສົມກັບປຸ໋ຍມັກປະລິມານ 1/1 ປົກກົ້ນຕົ້ນເປັນຮູບໝໍ້ກະທະຂວ້ຳ ກວ້າງປະມານ 1 ແມັດ ແລະ ສູງປະມານ 20 ຊມ ແລ້ວມັດຕົ້ນຕິດກັບຫລັກເພື່ອປ້ອງກັນຕົ້ນລົ້ມແລ້ວຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ.

ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປູກພືດຊະນິດໃດກໍຕາມ ການດູແລຮັກສາກໍເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕົ້ນຕໍແມ່ນການສັງເກດເບິ່ງສະພາບຂອງດິນວ່າດິນນັ້ນມີຄວາມເປັນກົດໝາຍ (pH ຕໍ່າກວ່າ 0,5) ຄວນໃສ່ປູນຂາວ ຫລື ເປືອກຫອຍໄໝ້ ຫລື ໂດໂລໄມ 1-2 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ ຫລື ຕາມການວິເຄາະດິນ ໂດຍຫວ່ານໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີອ້ອມຮອບບໍລິເວນເຫງົ້າພຸ່ມ.

ສຳລັບການໃສ່ຝຸ່ນໃນປີທຳອິດຄວນໃສ່ປຸ໋ຍທີ່ມີໄນໂຕເຈນສູງ ຕົ້ນຕໍແມ່ນໃສ່ສູດ 20-10-10 ຫບື 25-7-7 ຫລື 15-15-15 ປະສົມກັບສູດ 46-0-0 ໃນອັດຕາ 1/1 ປະມານ 0,5-1 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ ໂດຍແບ່ງໃສ່ 4-6 ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ປຸ໋ຍອິນຊີ 10-20 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ ຄວນໃສ່ຄັ້ງດຽວໃນໄລຍະທ້າຍລະດູຝົນ ສ່ວນປີທີ 2-4 ໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 20-10-10 ຫລື 25-7-7 ຫລື 15-15-15 ປະສົມກັບສູດ 46-0-0 ໃນປະລິມານ 1-1.

ເມື່ອໝາກກ້ຽງອາຍຸໄດ້ 4 ປີຂຶ້ນໄປ ຈະເລີ່ມໃຫ້ຜົນຜະລິດ. ສະນັ້ນ ການດູແລຮັກສາ ແລະ ການໃສ່ຝຸ່ນຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະກ່ອນອອກດອກໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 12-24-12 ປະມານ 1 ກິໂລຕົ້ນຕໍ່ ແລະ ສີດປຸ໋ຍທາງໃບເພື່ອເພີ່ມທາດອາຫານຮອງ ແລະ ອາຫານເສີມ, ພໍຮອດໄລຍະເປັນໝາກ ອາດໃສ່ປຸ໋ຍທາອາຫານຮອງ ແລະ ທາດອາຫານເສີມເຊັ່ນ:​ ແຄວຊຽມ, ແມັກນີຊຽມ, ເຫລັກ, ສັງກະສີ, ທອງແດງ, ໂບລອນ ແລະ ແມງການິດ ໂດຍການສີດໃສ່ທາງໃບ, ສ່ວນໄລຍະໃກ້ຈະເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ຄວນໃສ່ສູດ 13-13-21 ປະລິມານ 1-2 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ ແລະ ເມື່ອເຫລັງເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໃຫ້ໃສ່ສູດ 25-7-7 ຫລື 15-15-15 ປະສົມກັບສູດ 46-0-0 ໃນອັດຕາ 1/1 ປະມານ 1-3 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ ພ້ອມທັງສີດປຸ໋ຍທາງໃບທີ່ມີທາດອາຫານຮອງ ແລະ ທາດອາຫານເສີມ ແລະ ປຸ໋ຍອິນຊີ 20-50 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ.

ໝາກກ້ຽງຫລັງຈາກປູກສຳເລັດແລ້ວ ຄວນໃຫ້ນ້ຳທັນທີໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ນ້ຳຄັ້ງຕໍ່ໄປພາຍໃນ 2-3 ວັນ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ນ້ຳທຸກໆ 2-5 ວັນ ຈົນກວ່າຕົ້ນໝາກກ້ຽງຈະຕັ້ງຕົວໄດ້. ສິ່ງສຳຄັນບໍ່ຄວນປະໃຫ້ຕົ້ນໝາກກ້ຽງຂາດນ້ຳຈົນຕົ້ນຫ່ຽວຕາຍ ສ່ວນວິທີຂອງການໃຫ້ນ້ຳອາດຈະໃຊ້ສາຍຢາງລະບົບນ້ຳຢອດ ຫລື ເຮືອສີດນ້ຳຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

Footer Image
error: