ການປູກໝາກກ້ວຍຫອມຕາມເຕັກນິກຜົນຜະລິດສູງ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 07/12/2021

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກ້ວຍຫອມແມ່ນໝາກໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຫລາຍຢູ່ໃນບ້ານເຮົາ  ແລະ ນິຍົມບໍລິໂພກກັນຫລາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າກ້ວຍຫອມເປັນຫມາກໄມ້ທີ່ບໍລິໂພກງ່າຍ ແລະ ມີວິຕາມິນສູງຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍລະບາຍງ່າຍບໍ່ວ່າເດັກນ້ອຍ ຫລື ຄົນສູງອາຍຸກໍສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ ເພື່ອເປັນຂອງຫວານຫລັງຮັບປະທານອາຫານ, ສິ່ງສຳຄັນຍັງສາມາດແປຮູບໄດ້ຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ກ້ວຍອົບແຫ້ງ, ນ້ຳຫວານກ້ວຍ ແລະ ອື່ນໆອີກຫລາຍຢ່າງ. ແນວພັນທີ່ນິຍົມແມ່ນກ້ວຍຫອມ (AAAGorup) ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ, ລົດຊາດຫວານຫອມດີ ແລະ ຫມາກໃຫຍ່.

ກຽມດິນປູກ: ໄຖໃຫ້ເລິກພໍປະມານ1 ຄັ້ງຕາກດິນແລ້ວໄຖພວນ 1-2 ຄັ້ງໃຫ້ດິນຜຸຜຸ່ຍດີ ແລະ ຈະຊ່ວຍກຳຈັດວັດສະພືດຫລາຍກວ່າ 20% ຕ້ອງໄຖພວນຄືນໃຫມ່.

ການກຽມຂຸມປູກ: ໄລຍະປູກລະຫວ່າງແຖວ ແລະ ຕົ້ນປະມານ 2×2 ແມັດ, ຂະຫນາດຂຸມປູກກວ້າງ, ຍາວ ແລະ ເລິກປະມານ 30x30x30 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຮອງພື້ນຂຸມດ້ວຍດິນປຸຍອິນຊີປະມານ5 ກິໂລຕໍ່ຂຸມ.

ການກຽມພັນ ແລະ ການປູກ: ໃຊ້ຫນໍ່ພັນທີ່ສົມບູນປາສະຈາກສັດຕູພືດຄວາມຍາວຂອງຫນໍ່ 25-35 ຊັງຕີແມັດ, ມີໃບປະມານ 2-3 ໃບວາງຫນໍ່ພັນທີ່ກົ້ນພື້ນຂຸມຈັດວາງໃຫ້ຕົ້ນທີ່ຕິດຕົ້ນແມ່ຢູ່ໃນທິດທາງດຽວກັນເພື່ອໃຫ້ມີການອອກງອກໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ແລະ ສະດວກໃນການດູແລຮັກສາຖົມດິນບໍລິເວນຂຸມໃຫ້ແຫນ້ນ ແລະ ປົກຫຸ້ມດ້ວຍເຟືອງ ຫລື ຫຍ້າແຫ້ງແລ້ວຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ.

ການໃຫ້ນ້ຳ: ຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີຕະຫລອດລະດູປູກເມື່ອຫນ້າດິນແຫ້ງຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳ (ໂດຍເກັບຕົວຢ່າງດິນຈາກຜິວດິນເລິກ 15 ຊັງຕີແມັດກຳເປັນກ້ອນຖ້າແບມືອອກແລ້ວແຕກຊະຄວນໃຫ້ນ້ຳເພີ່ມແກ່ຕົ້ນກ້ວຍ).

ການໃຫ້ປຸຍ: ໃສ່ປຸຍຄັ້ງທີ 1 ແລະ 2: ເມື່ອຕົ້ນກ້ວຍມີອາຍຸ 1 ແລະ 3 ເດືອນດ້ວຍສູດ 20-10-10  ຫລື 15-15-15 ຫລື ສູດໃກ້ຄຽງ 125-250 ກຣາມຕໍ່ຕົ້ນຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ຄັ້ງທີ3 ແລະ 4: ເມື່ອອາຍຸ 5 ແລະ 7 ເດືອນດ້ວຍສູດ 13-13-21 ຫລື ສູດໃກ້ຄຽງໃນອັດຕາ125-250 ກຣາມຕໍ່ຕົ້ນຕໍ່ຄັ້ງໃສ່ປຸຍອິນຊີ (ຝຸ່ນຄອກ ຫລື ປຸຍຫມັກ) ປີລະ 1-2  ຄັ້ງ.

     ການແຕກຫນໍ່: ຫລັງຈາກປູກກ້ວຍໄດ້ປະມານ 5 ເດືອນໃຫ້ຕັດແຕ່ງຫນໍ່ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນແມ່ມີຄວາມສົມບູນ.

ການຄ້ຳຢັນຕົ້ນ: ຕ້ອງໃຊ້ໄມ້ຄ້ຳຢັນ ຫລື ດາມກ້ວຍທຸກຕົ້ນທີ່ອອກປີແລ້ວເພື່ອປ້ອງກັນລຳຕົ້ນຫັກລົ້ມ ແລະ ຕະຫລອດລະດູການຄ້ຳຢັນໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບຫມັ້ນຄົງແຂງແຮງ.

ການຫຸ້ມເຄືອ ແລະ ຕັດແຕ່ງຮູບຊົງຂອງໃບ: ການຫຸ້ມເຄືອຈະເຮັດຫລັງການຕັດປີບໍ່ເກີນ 15 ວັນເພື່ອໃຫ້ເປືອກກ້ວຍໃສງາມ ແລະ ປ້ອງກັນແມງໄມ້ທຳລາຍດ້ວຍຖົງຢາງສີຟ້າແບບເປີດທາງລຸ່ມໄດ້ໂດຍຫຸ້ມທັງເຄືອ ແລະ ຫຸ້ມທຸກເຄືອ. ສ່ວນການຕັດແຕ່ງຊົງໃບຄວນຕັດເມື່ອໃບເລີ່ມຫັກກ່ອນທີ່ຈະສຽດສີກັບເປືອກກ້ວຍຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ເລີ່ມເກັບກ່ຽວ ແລະ ບໍລິໂພກໄດ້.

Footer Image
error: