ການປູກໜໍ່ໄມ່ຝຣັ່ງ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 05/01/2022

ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງໄດ້ຈັດເຂົ້າໃນຈຳພວກພືດຜັກທີ່ມີລົດຊາດແຊບ ເຊິ່ງນຳມາປະກອບອາຫານໄດ້ຫລາຍຊະນິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນນຳມາຂົ້ວ ແລະ ເຮັດໜໍ່ໄມ້ກະປ໋ອງ ສາມາດຮັກສາໄວ້ກິນດົນ ມີຕົ້ນກຳເນີດຢູ່ປະເທດຈີນ ຫລັງຈາກນັ້ນໄດ້ແພ່ຂະຫຍາຍໄປປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສປປ ລາວ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ. ປັດຈຸບັນ ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງນິຍົມກັນປູກຫລາຍໃນທົ່ວໂລກ.

    ສະພາບດິນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການປູກໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ: ເປັນດິນທີ່ຜຸຜຸຍດີ, ດິນຜົງປົນຊາຍ, ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍທາດອາຫານ ຫລື ເປັນດິນທັບຖົມຈາກນ້ຳຖ້ວມ ເຊິ່ງສາມາດອຸ້ມນ້ຳໄດ້ດີ ແລະ ຖ່າຍເທອາຫານໄດ້ສະດວກ ປະຕິລິກິຍາຂອງດິນແມ່ນ (Ph) 5,5-7 ຖ້າວ່າປູກໃນດິນຜົງປົນຊາຍຈະຕັດໜໍ່ໄດ້ໄວກວ່າດິນປະເພດອື່ນໆ.

    ລະດູການປູກ: ລະດູການປູກທີ່ເໝາະສົມຢູ່ປະເທດລາວເຮົາຕ້ອງເລີ່ມປູກແຕ່ທ້າຍລະດູຝົນໃນກາງເດືອນຕຸລາເປັນຕົ້ນໄປ ຖ້າປູກໃນໄລຍະອາກາດຮ້ອນຫລາຍກໍຈະເຮັດໃຫ້ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງຕັ້ງໂຕໄດ້ຍາກ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າບໍ່ແຂງແຮງ.

  ວິທີການປູກ:

    ການກຽມດິນ: ສຳລັບໜານປູກ ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງເປັນພືດຢືນຕົ້ນມີອາຍຸ 5-20 ປີ. ດັ່ງນັ້ນ ການກຽມໜານເພື່ອປູກຄວນຂຸດ ຫລື ໄຖໃຫ້ເລິກ 30-40 ຊັງຕີແມັດ ອະນາໄມສິ່ງທີ່ກີດຂວາງອອກໃຫ້ໝົດ ຖ້າເປັນດິນບໍ່ດີເຊັ່ນດິນລ້ວນ ຫລື ມີອິນຊີວັດຖຸໜ້ອຍຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກປະມານ 6-10 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ ປະສົມເຂົ້າກັບດິນໃຫ້ລະອຽດແລ້ວຂຸດເປັນຂຸມກວ້າງ 50 ຊັງຕີແມັດ, ຍາວຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ແຕ່ລະຮ່ອງມີໄລຍະຫ່າງກັນ 50-100 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຂຸດເປັນຂຸມເທິງຫລັງຮ່ອງກວ້າງ 20 ຊັງຕີແມັດ, ເລິກ 15 ຊັງຕີແມັດ ແຕ່ລະຂຸມຫ່າງກັນ 50-100 ຊັງຕີແມັດ ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫລື ຝຸ່ນບົ່ມ, ໃສ່ຮອງກົ້ນຂຸມ 1-2g ປຸ໋ຍເຄມີສູດ 15-15-15 ຫລື 14-14-21 ຂຸມລະ 1 ບ່ວງແກງ ແລ້ວຖົມດິນທີ່ປະສົມໃສ່ໃຫ້ໜາ 3-4 ຊັງຕີແມັດ ເມື່ອກຽມໜານປູກສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ຂຸດຍ້າຍໜໍ່ໄມ້ຢູ່ໜານກ້າໄປປູກໂລດ ເມື່ອເວລາຍ້າຍປູກຄວນຍ້ຍຕອນແລງເວລາແສງແດດອ່ອນ, ເລືອກເອົາຕົ້ນທີ່ງາມ ແລະ ແຂງແຮງດີ ຂຸດເອົາເທື່ອລະຕົ້ນ ຄວນໃຫ້ມີດິນຕິດເຫງົ້າຂອງເບ້ຍໄປນຳ ລະວັງບໍ່ໃຫ້ຮາກຂາດ ເວລາປູກຕ້ອງຕັດຍອດອອກເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລ້ວຈຶ່ງນຳໄປປູກໃນຂຸມທີ່ກຽມໄວ້ ຈັບຮາກໃຫ້ແພ່ກະຈາຍອອກໄປ ຫລັງຈາກນັ້ນຖົມດິນ ແລະ ຫົດນ້ຳໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ພາຍຫລັງຕົ້ນເຕີບໂຕແລ້ວຈຶ່ງພວນດິນຖົມເຫງົ້າຕົ້ນອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

ການໃຫ້ນ້ຳ: ໃນເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ເທື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ເປັນປະຈຳທຸກວັນ ໃນໄລຍະທຳອິດເປັນໄລຍະທີ່ໜໍ່ໄມ້ຕັ້ງຕົວ ເມື່ອຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນແລ້ວກໍໃຫ້ນ້ຳ 4-5 ວັນຕໍ່ເທື່ອ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນເປັນພື້ນຖານ ຖ້າຝົນຕົກ ຫລື ດິນແຫ້ງຄວນໃຫ້ນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຖີ່ຂຶ້ນ. ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງເປັນພືດທີ່ຕ້ອງການນ້ຳຫລາຍ ແຕ່ບໍ່ມັກນ້ຳຖ້ວມ ຫລື ນ້ຳຂັງ ຖ້າຝົນຕົກຫລາຍຕ້ອງເປັ່ງນ້ຳອອກຈາກໜານໃຫ້ໝົດ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ: ໃນໄລຍະຕົ້ນກ້າກຳລັງຈະເລີນເຕີບໂຕ ຄວນຄັດເອົາຕົ້ນທີ່ອ່ອນແອ, ບໍ່ສົມບູນ ແລະ ຕົ້ນທີ່ເປັນພະຍາດອອກ ແລ້ວເສຍຫຍ້າໄປພ້ອມກັນ ຈາກນັ້ນກໍໃສ່ຝຸ່ນເລັ່ງປະເພດຢູເຣຍ 46% ຈຳນວນ 2 ບ່ວງແກງຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ຫົດໜານກ້າທຸກໆວັນ ເມື່ອຕົ້ນກ້າອາຍຸໄດ້ປະມານ 4-5 ເດືອນ ຂຸດໄປປູກທີ່ໜານໃຫຍ່.

   ການເສຍຫຍ້າພວນດິນ: ການເສຍຫຍ້າເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ວັດສະພືດໄປຍາດອາຫານ ທັງເປັນການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ນຳອີກ. ການເສຍຫຍ້າໃຊແຮງງານຄົນກໍໄດ້ ແຕ່ຄວນປະຕິບັດກ່ອນທີ່ໜໍ່ໄມ້ຈະອອກໜໍ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກະທົບກະເທືອນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໜໍ່ໄມ້. ໃນກໍລະນີທີ່ຫຍ້າຮົກເກີນໄປອາດຈະໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າກໍໄດ້ແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ. ການພວນດິນກໍເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ເຮັດໃຫ້ດິນຜຸຜົງ ແລະ ຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີ ຕ້ອງພວນເລິກປະມານ 7-10 ຊັງຕີແມັດ ຫ່າງຈາກຕົ້ນພືດ 15-20 ຊັງຕີແມັດ ກ່ອນຈະພວນດິນຄວນຢຸດການໃຫ້ນ້ຳກ່ອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນແຫ້ງ ແລະ ເປັນການຂ້າຫຍ້າໄປພ້ອມໆກັນ.

    ວິທີການໃສ່ຝຸ່ນ: ຫລັງຈາກປູກແລ້ວໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນສູດ 15-15-15 ຫລື ສູດ 13-13-21 ໃຫ້ຂຸດຂຸມໃກ້ບໍລິເວນເຫງົ້າໜໍ່ໄມ້ແລ້ວໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫລື ຝຸ່ນບົ່ມຈຳນວນ 20 ກຣາມຕໍ່ຂຸມ ປະສົມກັບຝຸ່ນເຄມີຂຸມລະ 1 ບ່ວງແກງ ແລ້ວຫົດນ້ຳ. ການໃສ່ຝຸ່ນແຕ່ລະຄັ້ງໃຫ້ຫ່າງກັນປະມານ 4-5 ເດືອນ.

ການເກັບກ່ຽວ: ຫລັງຈາກການປູກ (ບົ່ງ) ໄດ້ 6-12 ເດືອນກໍເລີ່ມເກັບກ່ຽວໜໍ່ໄດ້ ຂຶ້ນກັບອາຍຸຂອງຕົ້ນກ້າທີ່ໃຊ້ປູກ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາ ໄລຍະການເກັບກ່ຽວທຳອິດສາມາດເກັບຕິດຕໍ່ກັນໄປໄດ້ເຖິງ 1-3 ອາທິດ ຫລັງຈາກໄລຍະການເກັບກ່ຽວໃນແຕ່ລະໄລຍະແມ່ນແກ່ຍາວອອກໄປຕາມອາຍຸຂອງພືດ ເມື່ອໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງຈະເລີນເຕີບໂຕເຖິງກຳນົດການເກັບກ່ຽວແລ້ວ ເຮົາສັງເກດໄດ້ໃນເວລາຕອນເຊົ້າຈະປາກົດເຫັນຍອດຂາວໆກະຈ່າຍຢູ່ຕາມໜ້າດິນ ອ້ອມຮອບເຫງົ້າໜໍ່ໄມ້ໃນເວລານັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງໃຫຍ່ພໍທີ່ເກັບກ່ຽວໄດ້ແລ້ວ. ຖ້າຕ້ອງການຕັດໜໍ່ຂາວ (ໜໍ່ອ່ອນ ຫລື ໜໍ່ຕໍ່າ) ເລືອກເອົາໜໍ່ທີ່ພົ້ນດິນປະມານ 5 ຊັງຕີແມັດ ໃນເວລາຕັດໜໍ່ອ່ອນ ຖ້າສັງເກດເຫັນວ່າຕົ້ນແມ່ນັ້ນເຖົ້າແກ່ເກີນໄປ ມີການຕົກແຕ່ງ ໂດຍໃຊ້ວິທີການຖອນ ຫລື ຕັດຖິ້ມແລ້ວລ້ຽງໜໍ່ໃໝ່ຂຶ້ນແທນ 3-4 ໜໍ່ສະເໝີ ໃນປີໜຶ່ງເຮົາຈະຕັດໜໍ່ໄມ້ອ່ອນໄດ້ເປັນໄລຍະຍາວ 8-9 ເດືອນ.

Footer Image
error: