ການປູກເຫັດປວກ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 28/01/2022

ເຫັດປວກ (Termte Mushroom) ເປັນເຫັດອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງໃນການບໍລິໂພກຂອງປະຊາຊົນທົ່ວທຸກພາກ ເນື່ອງຈາກເຫັດຊະນິດນີ້ມີລົດຊາດແຊບ ອີກທັງເປັນເຫດທີ່ມີຄວາມຫອມຂອງກິ່ນເຫັດ ແລະ ຜ່ານມາ ເຫັດຊະນິດດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ມີລາຍງານວ່າສາມາດເພາະປູກໄດ້. ປັດຈຸບັນ ເຫັດປວກກໍຍັງບໍ່ສາມາດນຳມາເພາະປູກໃນວັດສະດຸເພາະທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນຖົງປລາສຕິກ ເພາະເຫັດປວກນີ້ກ່ອນຈະພັດທະນາເປັນດອກເຫັດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອເສັ້ນໄຍເຫັດໄດ້ຜ່ນຂະບວນການຍ່ອຍຂອງໂຕປວກອ່ອນ ແລະ ເມື່ອເຮົາຂຸດເບິ່ງຮາກຂອງເຫັດປວກກໍຈະເຫັນວ່າຮາກຂອງດອກເຫັດທຸກດອກເກີດມາຈາກຮັງປາກ ຫລື ເອີ້ນອີກຊື່ວ່າ ຈອມປວກ.

ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເຫັດໄດ້ນັ້ນຈະຕ້ອງມີລະບົບນິເວດທີ່ດີ ແລະ ສົມບູນຕາມທຳມະຊາດຫລາຍ, ມີຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງແນວພັນໄມ້ ແລະ ສັດນາໆຊະນິດ ລວມທັງເຫັດ ແລະ ລາທີ່ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຕາມແມ່ນ້ຳລຳທານ, ຂອນໄມ້, ປ່າໄຜ່ ຫລື ບໍລິເວນທີ່ມີໃບໄມ້ຫລົ່ນທັບຖົມກັນເປັນເວລາດົນ ຈົນມີສະພາວະເໝາະສົມຈົນເກີດເປັນເຫັດຂຶ້ນຫລາຍ.

ເຫັດປວກເປັນເຫັດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນກັບສັດຈຳພວກປວກ, ເຫັດພວກນີ້ຈະອາໄສອາຫານ ແລະ ອຸນຫະພູມຄວາມພໍດີຂອງປະລິມານກາສໃນໂພ່ງຮັງປວກ ເອີ້ນວ່າ ສວດເຫັດລາ ໃນສະພາວະທີ່ພໍເໝາະ ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອລາງອກ ແລະ ຈະເລີນຂຶ້ນ ສ້າງສາຍໄຍສ້າງເປັນແທ່ງຂອງດອກເຫັດ ແລະ ຄ່ອຍໆປ່ຽນເປັນເຫັດໂຜ່ພົ້ນດິນຂຶ້ນມາ.

ວິທີການເຮັດເຫັດປວກນອກລະດູຄື: ຂັ້ນຕອນທຳອິດ ແມ່ນຕ້ອງຫາແຫລ່ງເຫັດປວກທີ່ເຄີຍຂຶ້ນມາກ່ອນ ຫລື ເປັນແຫລ່ງທີ່ມີປວກຢູ່ຫລາຍ ຖ້າຫາກພົບເຫັນບ່ອນທີ່ປວກຢູ່ຫລາຍແລ້ວໃຫ້ເຮັດຫລັກປັກໝາຍໄວ້ສຳລັບເອົາຖົງປລາສຕິກສີດຳ ໂດຍໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງພື້ນດິນ ແລະ ຖົງປລາສຕິກປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອສ້າງອາກາດໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຕໍ່ລະບົບໃຫ້ນ້ຳແບບສະປີງເກີ, ສ່ວນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃຫ້ນຳເອົາເຊື້ອເຫັດນາງຟ້າທີ່ອອກດອກແລ້ວຈຳນວນ 20 ຖົງມາໂຮຍໃສ່ບໍລິເວນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຫັດປວກຂຶ້ນ ຈາກນັ້ນຫົດນ້ຳດ້ວຍລະບົບສະປິງເກີດົນປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວກໍປົກກ້ວຍປລາສຕິກສີດຳ ແຕ່ໃຫ້ເອົາໄມ້ທັບຕີນປລາສຕິກໄວ້ໃຫ້ແຈບ ເພື່ອສ້າງຄວາມຊຸ່ມໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມຮ້ອນສະຫລັບກັບຊຸ່ມ ຄືກັບສະພາບແວດລ້ອມຈິງຂອງເຫັດປວກ.

ຫລັງຈາກ 2 ມື້ຜ່ານໄປແລ້ວໃຫ້ຫົດນ້ຳຕອນແລງ 30 ນາທີ ແລະ ໃຊ້ປລາສຕິກປົກໜ້າດິນແບບເກົ່າ 5 ມື້ ໂດຍຫລັງຈາກການຫົດນ້ຳ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ສັງເກດເລີ່ມມີປວກດິນຫາອາຫານເທິງໜ້າດິນ, ຫົດນ້ຳຕອນເຊົ້າ 30 ນາທີ ແລະ ປົກໄວ້ຄືເກົ່າ 2 ມື້ ແລະ ໃຫ້ຫົດນ້ຳຕອນແລງໃຊ້ປລາສຕິກປົກໜ້າດິນແບບເກົ່າ 5 ມື້ ຈາກນັ້ນກໍເອົາປລາສຕິກອອກບໍ່ຕ້ອງຫົດນ້ຳ 2 ມື້ ຕໍ່ມາໃຫ້ຫົດນ້ຳ 1 ມື້ໃນຕອນແລງ ລວມເປັນເວລາທັງໝົດ 15 ມື້, 5 ຮອບ ເຮັດແບບນີ້ໄປຈົນກວ່າເຫັດຈະອອກດອກ ຫລື ຈະໃຊ້ວິທີນຳເອົາຮັງປວກ 1 ກຳມື ປະສົມກັບເຂົ້າ 1 ກິໂລ ແຊ່ນ້ຳ 20 ລິດ ຈາກນັ້ນໝັກໄວ້ໃນຖັງວາງໄວ້ໃນບ່ອນຮົ່ມປະໄວ້ 7-10 ມື້ແລ້ວໃຫ້ເອົານ້ຳທີ່ໝັກໄວ້ໄປລາດລົງໃສ່ຈອມປວກ ແລະ ໃຫ້ຫາເຟືອງ ຫລື ໃບໄມ້ແຫ້ງມາຄຸມ ຈາກນັ້ນກໍຫົດນ້ຳພໍຊຸ່ມປະມານ 10-15 ວັນ ກໍຈະມີເຫັດໂຜ່ຂຶ້ນມາໃຫ້ກິນແລ້ວ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າຮອດຍາມເປັນປີ.

Footer Image
error: