ການປູກເຫັດບົດ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 20/12/2021

ເຫັດບົດເປັນເຫັດທີ່ມັກອາກດຮ້ອນ, ເປັນຊະນິດເຫັດດອກບານໃຫຍ່, ມີລົດຊາດແຊບດີ, ມີທາດໂປຣຕີນສູງ, ສາມາດນຳມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານໃນຄອບຄົວ, ມີຄວາມປອດໄພໃນການບໍລິໂພກ. ນອກນັ້ນ ຍັງສາມາດຕາກແຫ້ງເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຖ້າປູກຫລາຍສາມາດຂາຍນຳລາຍໄດ້ເພີ່ມໃຫ້ຄອບຄົວນຳອີກ.

ຂັ້ນຕອນການປູກ:

    ການກະກຽມສະຖານທີ່: ບ່ອນຕັ້ງເຮືອນເຫັດຄວນເປັນບ່ອນອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ, ເປັນໂນນ, ອະນາໄມງ່າຍ. ເຮືອນປູກຕ້ອງມີຂະໜາດ 4×6 ແມັດ, ສູງ 2 ແມັດ, ມຸງດ້ວຍຫຍ້າຄາ ຫລື ຫຍ້າແຝກ, ແອ້ມດ້ວຍແພຢາງ, ພື້ນປູດ້ວຍຂີ.

ການກຽມອຸປະກອນ: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການປູກເຫັດຕ້ອງການວັດສະດຸອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນດັ່ງນີ້ ຖັງໜຶ້ງຖົງເຫັດເພື່ອຂ້າເຊື້ອ, ຖົງຢາງປູກເຫັດ, ຢາງບ້ວງ, ປອກຄໍ, ສຳລີ, ຕະກຽງເຫລົ້າ 90, ເຫລົ້າ 90, ຊີງຊັ່ງນ້ຳໜັກ, ເຈ້ຍ (ອັດປາກຖົງເຫັດ), ບົວຫົດນ້ຳ, ວັດສະດຸສຳເລັດປະສົມເພື່ອເຮັດຖົງກ້ອນເຫັດມີດີເກືອ, ຢິບຊ້ຳ, ປູນຂາວ, ຮຳອ່ອນ, ເຂົ້າປຽນ, ເຊື້ອເຫັດ.

    ການປະສົມຂີ້ເລື່ອຍ: ປະສົມຂີ້ເລື່ອຍ ແລະ ວັດສະດຸຕ່າງໆຕາມອັດຕາສ່ວນປະສົມຕ່າງໆດັ່ງນີ້: ຂີ້ເລື່ອຍ 100 ກິໂລ, ດີເກືອ 0,2 ກິໂລ, ຢິບຊ້ຳ 0,5 ກິໂລ, ປູນຂາວ 2 ກິໂລ, ຮຳອ່ອນ 10 ກິໂລ, ເຂົ້າປຽນ 3 ກິໂລ.

ວິທີການປະສົມ: ເອົາຂີ້ເລື່ອຍ ແລະ ວັດສະດຸຕ່າງໆປະສົມເຂົ້າກັນ, ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນລະອຽດດ້ວຍວິທີພື້ນປີ້ນໄປມາເພື່ອໃຫ້ຂີ້ເລື່ອຍ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ປະສົມເຂົ້າກັນດີແລ້ວຫົດນ້ຳໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມພໍປະມານ 65-75% ຫລັງຈາກປະສົມແລ້ວກໍຍັດໃສ່ຖົງ ຖ້າບໍ່ແລ້ວກໍເອົາແພຢາງປົກປິດໄວ້ໃຫ້ດີເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂີ້ເລື່ອຍແຫ້ງແລ້ວສືບຕໍ່ຍັດໃນມື້ຕໍ່ໄປ.

ການຍັດຂີ້ເລື່ອຍທີ່ປະສົມໃສ່ຖົງຢາງປູກເຫັດ: ເອົາຂີ້ເລື່ອຍທີ່ປະສົມແລ້ວບັນຈຸໃສ່ຖົງຢາງຕຳໃຫ້ແໜ້ນພໍປະມານ, ຫຸບປາກຖົງຢາງເຂົ້າເອົາປອກຄໍໃສ່ແລ້ວເອົາຢາງບ້ວງມັດ ແລ້ວເອົາສຳລີອັດປາກຖົງ.

ການໜຶ້ງຂ້າເຊື້ອຖົງເຫດ: ເອົາຖົງກ້ອນເຫັດໄປໜຶ້ງໃສ່ຖັງ (ກະຟຸ້ຍ) ໃນຖັງໜຶ້ງໃສ່ຕະແກງສູງ 15 ຊັງຕີແມັດ, ໃສ່ນ້ຳ 12 ຊັງຕີແມັດ, ເອົາຖົງເຫັດເຂົ້າໄປລຽນໃນຖັງເຮັດເປັນຊັ້ນຂຶ້ນມາຈົນເຕັມ ເອົາແພຢາງປິດ ເອົາເຊືອກມັດໃຫ້ແໜ້ນ. ການໜຶ້ງໃຊ້ເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍເລີ່ມຕັ້ງເວລາແຕ່ອາຍໝໍ້ໜຶ້ງເລີ່ມຂຶ້ນອາຍ.

ເຂ່ຍເຊື້ອເຫັດ: ຖົງເຫັດທີ່ໜຶ້ງແລ້ວມ້ຽນໄວ້ຫ້ອງທີ່ສະອາດປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນແລ້ວຈຶ່ງເຂ່ຍເຊື້ອເຫັດໃສ່ ແຕ່ວ່າກ່ອນຈະເອົາເຊື້ອເຫັດໃສ່ຕ້ອງເອົາແກ້ວເຊື້ອເຫັດມາທຸບໃສ່ເກີບໃຫ້ແກ່ນເຂົ້າທີ່ປູກເຊື້ອໃສ່ນັ້ນແຕກອອກຈາກກັນກ່ອນຈຶ່ງເອົາໄປເຂ່ຍໃສ່ຖົງກ້ອນເຫັດ ຕ້ອງເອົາປາກແກ້ວທີ່ບັນຈຸເຊື້ອເຫັດລົນໄຟທີ່ໄຕ້ດ້ວຍເຫລົ້າ 90 ພ້ອມທັງສີດເຫລົ້າ 90 ໃສ່ມືທັງສອງເບື້ອງໃຫ້ທົ່ວແລ້ວຈຶ່ງເອົາແກ້ວທີ່ບັນຈຸເຊື້ອເຫັດໄປເຂ່ຍລົງໃສ່ຖົງ, ໃສ່ຖົງໜຶ່ງປະມານ 20-30 ເມັດ, ເອົາສຳລີອັດ, ເອົາເຈ້ຍປິດປາກຖົງແລ້ວເອົາຢາງບ້ວງມັດປາກ.

ການບົມຖົງກ້ອນເຫັດ: ເອົາຖົງກ້ອນເຫດທີ່ເຂ່ຍເຊື້ອເຫັດໃສ່ແລ້ວໄປບົ່ມໄວ້ໃນເຮືອນບົ່ມ, ເຮືອນບົ່ມຄວນເປັນເຮືອນທີ່ສະດວກ, ອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ. ການບົ່ມຖົງກ້ອນເຫັດໃຊ້ເວລາ 25-30 ວັນ ເຊື້ອເຫັດກໍຈະຂະຫຍາຍຕົວເປັນສີຂາວເຕັມຖົງ ແລະ ບົ່ມຕໍ່ອີກ 1-2 ເດືອນ. ເສັ້ນໄຍດິນໜ້າແໜ້ນ ແລະ ແຂງແຮງແລ້ວຈຶ່ງນຳໄປເຂົ້າເຮືອນປູກເຫັດ ເປີດປາກຖົງ.

     ການເປີດປາກຖົງກ້ອນເຫັດ: ເມື່ອເຊື້ອເຫັດຂະຫຍາຍຕົວເຕັມຖົງກ້ອນເຫັດແລ້ວ ເອົາຖົງກ້ອນເຫັດເຂົ້າໄປລຽນເປັນແຖວ, ເປັນຊັ້ນຂຶ້ນ ແລ້ວກໍເປີດປາກຖົງໂດຍໃຊ້ມີດປາດປາກຖົງໃຫ້ກວ້າງເຖິງບ່າຂອງຖົງເຫັດ, ດຶງເອົາຖົງຢາງທີ່ປາດອອກ, ອະນາໄມປາກຖົງໃຫ້ສະອາດຈົນໝົດທຸກໆຖົງ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍຫົດນ້ຳ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ: ໝັ່ນອະນາໄມເຮືອນເຫັດໃຫ້ສະອາດ, ຫົດນ້ຳໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມສະໝໍ່າສະເໝີ ຕິດຕາມເບິ່ງແມງໄມ້, ມົດທີ່ຈະມາລົບກວນ.

    ພະຍາດທີ່ມັກເກີດກັບເຫັດບົດ: ເຊື້ອລາຂຽວ, ຖົງເຫັດເນົາ ແລະ ມີໜອນເຈາະ ເຮັດໃຫ້ຖົງເຫັດເສຍ, ເຫັດບໍ່ອອກດອກ. ການປ້ອງກັນພະຍາດເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງອະນາໄມເຮືອນເຫັດ, ອະນາໄມຖົງເຫັດ ແລະ ກຳຈັດແມງໄມ້ທີ່ນຳເຊື້ອມາໃສ່ຖົງເຫັດ.

Footer Image
error: