ການປູກເຕີຍຫອມ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 14/01/2022

ໃບເຕີຍຫອມເປັນພືດທີ່ຫລາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ໃບເຕີຍນັ້ນມີຄຸນປະໂຫຍດຫລາຍໆ ແລະ ມີລາຄາດີ ແຖມຍັງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ, ສ່ວນວິທີການປູກ ເບິ່ງແຍງຮັກສານັ້ນກໍແສນຈະສະບາຍ ແລະ ງ່າຍ.

    ວິທີການປູກ: ການປູກໃບເຕີຍຫອມນັ້ນແມ່ນເລີ່ມຈາກການໄຖພື້ນທີ່ດິນທີ່ຕ້ອງການປູກນັ້ນແລ້ວຂຸດຂຸມຂະໜາດ 5×5 ຊັງຕີແມັດ, ເລິກ 6-7 ຊັງຕີແມັດ, ໄລຍະຫ່າງຂອງແຕ່ລະຂຸມປະມານ 8-10 ຊັງຕີແມັດ ເມື່ອໄດ້ຂະໜາດຂອງແຕ່ລະຂຸມແລ້ວໃຫ້ໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 15-15-15 ແລະ ຕ້ອງປູກໃກ້ນ້ຳທີ່ເຮັດໃຫ້ດິນປຽກຊຸມ ມີນ້ຳໝູນວຽນຕະຫລອດປີ ແລະ ຕ້ອງມີຮົ່ມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໃບເຕີຍຖືກແສງແດດໂດຍກົງ ສ່ວນການປູກໃນພື້ນທີ່ນາມີການກຽມດິນຄ້າຍຄືກັບການເຮັດນາ ແຕ່ເຮັດພຽງຄັ້ງດຽວກ່ອນປູກ ສ່ວນທາງຍ່າງເພື່ອການເກັບກ່ຽວໃບເຕີຍນັ້ນຂຶ້ນກັບຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ຜູ້ປູກຕ້ອງການຈັດການ ແລະ ວາງແຜນເອງຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງພື້ນທີ່ປູກ ແລະ ຂະໜາດຂອງພື້ນທີ່.

ກ່ອນປູກຕ້ອງເປີດນ້ຳເຂົ້າພື້ນທີ່ກ່ອນປະມານ 1 ຝາມື ຫລື 15 ຊັງຕີແມັດ ຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳເອົາຕົ້ນພັນເຕີຍຫອມທີ່ແຂງແຮງມີຮາກປັກລົງໃນດິນ ໂດຍເຮັດຄືເຮົາດຳນາ ຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຖ່າຍເທນ້ຳບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນທີ່ເຮົາປັກລົງດິນລອຍຂຶ້ນມາ ປູກປະໄວ້ 3 ເດືອນຈຶ່ງເພີ່ມປະລິມານນ້ຳຂຶ້ນຕື່ມ, ຫລັງຈາກປູກໄດ້ 6 ເດືອນກໍສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ ສຳລັບວິທີເກັບກ່ຽວໃຫ້ໃຊ້ມີດຕັດຍອດບໍ່ຕ້ອງເສຍດາຍຍອດ ເພາະການຕັດ 1 ຍອດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຍອດຂຶ້ນມາໃໝ່ປະມານ 3-5 ຍອດ.

    ການເບິ່ງແຍງຮັກສາ: ສຳລັບການເບິ່ງແຍງຮັກສາໃບເຕີຍນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຍັງຫລາຍ ພຽງແຕ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ປັບສະພາບພື້ນທີ່ໃຫ້ໂລ່ງ ບໍ່ໃຫ້ມີພືດຂຶ້ນປົກຂຸມຕົ້ນໃບເຕີຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໃບເຕີຍຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຊ້າ ແລະ ບໍ່ງາມ ຄວນໃສ່ປຸ໋ຍໝັກ ຫລື ປຸ໋ຍຝຸ່ນ ເພື່ອບຳລຸງຕົ້ນ ແລະ ໃບ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໃບເຕີຍມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ. ນອກນີ້ໃບເຕີຍທີ່ສົ່ງຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫລາດສາມາດນຳມາປະກອບອາຫານໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານຫວານ-ຄາວກໍໄດ້ ແລະ ຍັງນຳໄປປະກອບກັກດອກໄມ້ໃນການໄຫວ້ພະ ເຊິ່ງໃນຕະຫລາດມີຄວາມຕ້ອງການໃບເຕີຍຫລາຍພໍສົມຄວນ.

Footer Image
error: