ການປູກຫອມເປ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 25/01/2022

ຫອມເປເປັນພືດລົ້ມລຸກມີລວງສູງປະມານ 35 ຊັງຕີແມັດ ມີລຳຕົ້ນຝັງຢູ່ດິນ, ໃບສີຂຽວເຂັ້ມຍາວ ປາຍໃບຈະເປັນວັກຄືກັບໃບເລື່ອຍ ແຕ່ລະວັກຈະມີໜາມເວລາເກັບຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບາດມືເຮົາໄດ້ງ່າຍ. ຫອມເປຈະມີອາຍຸຍືນກວ່າພືດຜັກຊະນິດອື່ນໆ ແລະ ເກີດງ່າຍປູກງ່າຍຮັກສາງ່າຍ.

ຫອມເປເປັນພືດທີ່ຕ້ອງການນ້ຳໜ້ອຍ ແສງຫລາຍ ແລະ ທາດອາຫານໃນປະລິມານພຽງພໍ ແຕ່ກໍຂາດບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ວີທີສັງເກດເບິ່ງວ່າຫອມເປຂາດທາອາຫານໃຫ້ສັງເກດທີ່ສີຂອງໃບ ແລະ ລັກສະນະຂອງໃບ ຖ້າໃບເຂັ້ມກວ່າປົກກະຕິ ຫລື ເປັນສີເຫລືອງອ່ອນສະແດງວ່າຂາດທີ່ P ແລະ ທາດເຫລັກ. ນອກນັ້ນຍັງແມ່ນນ້ຳທີ່ໃຫ້ບໍ່ພຽງພໍ ຫລື ໃຫ້ນ້ຳບໍ່ປົກກະຕິ. ສຳລັບວິທີການປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຫອມເປຕາມການສຶກສາມາແມ່ນປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕາມຫລັກວິຊາການ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ມາດ ການຂະຫຍາຍພັນຫອມເປມີຢູ່ 3 ວິທີຄື: ການກ້າເມັດ (ຫວ່ານເມັດ), ການແຍກກໍ່, ການປັກຊຳ.

ການຫວ່ານເມັດ: ນຳແກ່ນພັນທີ່ກຽມໄວ້ ຫລື ຊື້ມາຈາກຮ້ານຄ້າ ຫລື ບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານຫາມາໄດ້ໃນມຸມໜຶ່ງຂອງໂລກໜ່ວຍນີ້ ກ່ອນອື່ນແມ່ນໃຫ້ທ່ານນຳແກ່ນພັນມາຄັດເອົາເມັດທີ່ບໍ່ສົມບູນອອກ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ທຳການແຊ່ນ້ຳໄວ້ໜຶ່ງຄືນ ນຳມາຫໍ່ໄວ້ໜຶ່ງຄືນ ຖ້າທ່ານໃດໃຈຮ້ອນກໍສາມາດນຳໄປຫວ່ານໃສ່ໜານໄດ້ເລີຍ ແຕ່ໃນທີ່ນີ້ຂໍອະທິບາຍຕາມຫລັກວິຊາການ ຫລັງຈາກທີ່ເຮົານຳໄປຫໍ່ໄວ້ໃນຜ້າເພື່ອໃຫ້ເມັດມີການກະຕຸ້ນແຕກໜໍ່ ມາເຖິງຂັ້ນຕອນຫວ່ານເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້: ກຽມໜານຫວ່ານ ໜານຫວ່ານຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນທີ່ຈະແຊ່ເມັດພັນ ໂດຍການກຳຈັດວັດສະພືດເຂດທີ່ຈະຫວ່ານ, ຂຸດດິນໃຫ້ເປັນໜານ ຖ້າຢາກໃຫ້ດິນດີແມ່ນຄວນປະສົມຈຳພວກຝຸ່ນຊີວະພາບໃນຕອນສັບບົດດິນໃຫ້ລະອຽດ. ວິທີການຫວ່ານ ໃຫ້ຫວ່ານທົ່ວບໍລິເວນໜານທີ່ກຽມໄວ້ນັ້ນຈົນທົ່ວ ເຊິ່ງໃນການຫວ່ານມີ 2 ວິທີຄື: ການຫວ່ານເພື່ອນຳໃຊ້ເລີຍ ແລະ ການຫວ່ານເພື່ອເອົາຕົ້ນກ້າ. ການໃຫ້ນ້ຳ ຫລັງການຫວ່ານໃຊ້ບົວຫົດພໍໃຫ້ດິນປຽກຊຸ່ມ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນປຽກຂັງ ຫົດເຊົ້າ-ແລງຈົນກວ່າຈະອອກປະມານ 3-7 ວັນຈະເຫັນເບ້ຍນ້ອຍເກີດຂຶ້ນ ຫລັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງຫລຸດການໃຫ້ນ້ຳມາເປັນຊ່ວງຕອນເຊົ້າກ່ອນແດດອອກ.

    ການແຍກກໍ: ເປັນການປູກໂດຍທີ່ມີແນວພັນຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າໃນໜານຫອມເປຂອງເຮົານັ້ນເມື່ອປູກໄດ້ອາຍຸແຕ່ 30 ວັນຂຶ້ນໄປແມ່ນຈະມີຕົ້ນອ່ອນທີ່ເກີດຈາກຮາກເກີດຂຶ້ນມາຕາມໜານເຕັມໄປໝົດ. ດັ່ງນັ້ນ ວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ເຮົາຈະແຍກເອົາສ່ວນທີ່ມັນເກີດໃໝ່ນັ້ນມາປູກເປັນແນວພັນຕໍ່ໄປ.

    ການປັກຊຳ: ໃນທີ່ນີ້ການປັກຊຳໝາຍເຖິງການນຳເອົາຕົ້ນແກ່ທີ່ໄດ້ມາຈາກຕະຫລາດ ຫລື ສວນຄົວຂອງເຮົາກໍຕາມ ເວລານຳໄປປຸງແຕ່ງອາຫານບາງຄັ້ງສ່ວນທີ່ເຫລືອຈະເປັນຈຸດລຳຕົ້ນທີ່ຕິດຮາກ ເພາະສ່ວນຫລາຍແລ້ວຄົນເຮົາຈະໃຊ້ໃບເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານຫລາຍກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ ສ່ວນທີ່ເຫລືອເປັນລຳຕົ້ນຕິດຮາກແມ່ນສາມາດນຳໄປປູກແບບດຽວກັບການແຍກກໍໄດ້ເລີຍ.

    ການປູກ: ປົກກະຕິແລ້ວເຮົາຈະປູກຫອມເປໄດ້ຫລາຍວິທີ ແຕ່ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຈະມາແນະນຳແມ່ນປູກໃນໄລຍະຫ່າງ 20×20 ຊມ (ກໍລະນີເປັນຫອມເປເທບ ຫລື ໃຫຍ່) ຂະໜາດແຖວ 10-15×10-15 ຊມ ແມ່ນຫອມເປທົ່ວໄປ ການປູກກໍຄືກັບປູກພືດທົ່ວໆໄປຄືກຳຈັດວັດສະພືດ ຂຸດດິນ ແປງໜານຫວ່ານຝຸ່ນ ຫົດນ້ຳແລ້ວກໍເອົາເບ້ຍລົງປູກ.

    ການໃຫ້ນ້ຳ: ຫລັງປູກ 1 ອາທິດທຳອິດ ໃຫ້ຫົດນ້ຳເຊົ້າ-ແລງ ເຊົ້າຕ້ອງກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ ແລງຕ້ອງແດດອ່ອນກ່ອນ ຫລັງຈາກ 1 ອາທິດຕໍ່ມາໃຫ້ຫົດສະເພາະຕອນເຊົ້າກ່ອນແດດຂຶ້ນເປັນປະຈຳທຸກວັນຈົນເກັບກ່ຽວ.

    ການໃຫ້ຝຸ່ນ: ໂດຍທົ່ວໄປຫອມເປຈະມັກຝຸ່ນຄອກຫລາຍກວ່າຝຸ່ນວິທະຍາສາດ ແຕ່ກໍໃຊ້ໄດ້ ພາຍຫລັງປູກໄດ້ 3 ວັນຄວນໃຫ້ຝຸ່ນຄອກຈຳນວນໜ້ອຍ ແລະ ອີກ 3 ວັນຕໍ່ມາໃຫ້ຕື່ມອີກ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ທຸກໆອາທິດຈະເປັນຝຸ່ນຄອກ ຫລື ເຄມີກໍໄດ້ ແຕ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີແມ່ນຄວນໃຫ້ຝຸ່ນຄອກປະສົມກັບເຄມີຈຶ່ງຈະເຫັນຜົນດີທີ່ສຸດ.

    ສັດຕູພືດ: ສ່ວນຫລາຍຫອມເປຈະເປັນພືດທີ່ມີກິ່ນແຮງ ເຮັດໃຫ້ແມງໄມ້ຫລາຍຊະນິດບໍ່ມາໃກ້ ແຕ່ກໍມີຈຳພວກນົກ, ບົ້ງແມງກະເບື້ອ ແລະ ເພ້ຍຈັກຈັ້ນທີ່ມັກລົບກວນ ແຕ່ຈຳພວກນີ້ມີວິທີແກ້ງ່າຍໆດັ່ງນີ້: ໂດຍການນຳໃຊ້ນ້ຳສະໝຸນໄພທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ນ້ຳຖ່ານ ແລະ ສານສະກັດຈາກເຄືອເຂົາຮໍປະສົມໝາກເຜັດກໍສາມາດປາບໄດ້ແລ້ວ ສຳລັບນ້ຳຖ່ານມີຂໍ້ດີກໍຄືເປັນທັງຢາປາບພະຍາດແມງໄມ້ຕ່າງໆໃນພືດຜັກແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍບຳລຸງ.

Footer Image
error: