ການປູກລຳໄຍ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 02/02/2022

ການປູກໝາກລຳໄຍ ສ່ວນຫລາຍຈະມີບັນຫາເລື່ອງຂອງການອອກດອກເປັນໝາກທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ບາງປີກໍຈະອອກດອກ ແລະ ເປັນໝາກຫລາຍ, ແຕ່ບາງປີອອກດອກຫລາຍ ແລະ ເປັນໝາກໜ້ອຍ ຫລື ມີການອອກດອກ ແລະ ແຕ່ເປັນໝາກແບບປີເວັ້ນປີ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນບັນຫາຫລັກຂອງຊາວສວນຜູ້ປູກລຳໄຍເປັນສ່ວນຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍລາຍໄດ້ຕໍ່ປີເປັນຈຳນວນຫລາຍ, ແຕ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:

     ການກຽມແນວພັນ ແລະ ການກຽມຂຸມປູກ: ໂດຍວິທີຕອນກິ່ງ ຄວນກຽມໄວ້ລ່ວງໜ້າ 1 ປີ ເພື່ອຈະໄດ້ຕົ້ນກ້າລຳໄຍທີ່ແຂງແຮງ ຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ກຽມພື້ນທີ່ສຳລັບການປູກ. ຖ້າຫາກເປັນພື້ນທີ່ທີ່ເຄີຍປູກພືດແນວອື່ນມາກ່ອນໃຫ້ໄຖດິນເລິກປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວຕາກດິນໄວ້ 20-25 ວັນ ຈາກນັ້ນໃຫ້ພວນດິນອີກ 1-2 ຄັ້ງ ແລະ ປັບລະດັບດິນໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີຕາມແນວພຽງ ຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ວາງໄລຍະປູກລຳໄຍໃຫ້ເໝາະສົມເຊັ່ນ: ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ ແລະ ຕົ້ນ 8×8 ແມັດ, ຕາມສະພາບພື້ນທີ່ ຫລື ໄລຍະ 7×5 ແມັດ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຄວບຄຸມບໍລິເວນພຸ່ມ. ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເລີ່ມຂຸດຂຸມປູກຂະໜາດກວ້າງ, ຍາວ ແລະ ເລິກປະມານສ່ວນລະ 80 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວໃຫ້ຮອງກົ້ນຂຸມດ້ວຍຝຸ່ນຄອກ ຫລື ປຸ໋ຍໝັກທີ່ຍ່ອຍສະລາຍໄດ້ດີແລ້ວປະລິມານ 3-5 ກິໂລຕໍ່ຂຸມ ໂດຍປະສົມກັບດິນໃສ່ລົງໃນຂຸມ ຈາກນັ້ນພູນດິນສູງຈາກປາກຂຸມປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ ແຕ່ເມື່ອກ່ອນປູກຄວນຂຸດຂຸມເທົ່າກັບຖົງເພື່ອສະດວກໃນການວາງຊຳຕົ້ນກ້າ ຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳເອົາຕົ້ນກ້າທີ່ຈະປູກມາຕັດຮາກທີ່ຂົດງໍອ້ອມຮອບຖົງຊຳຂອງຕົ້ນກ້າອອກແລ້ວປະໄວ້.

    ວິທີປູກ: ສຳລັບການຕັດຮາກຈະເນັ້ນສະເພາະແຕ່ບໍລິເວນກົ້ນຖົງ ຈາກນັ້ນໃຊ້ມີດປາດຈາກກົ້ນຖົງຂຶ້ນມາຫາປາກຖົງທັງສອງດ້ານແລ້ວດຶງຖົງຢາງອອກ, ການດຶງຖົງຢາງອອກນັ້ນຄວນລະວັງບໍ່ໃຫ້ດິນແຕກແລ້ວຈຶ່ງນຳລົງໄປປູກໃນຂຸມ ແລະ ຖົມດິນໃຫ້ແໜ້ນ, ພ້ອມທັງປັກຫລັກ ແລະ ມັດເຊືອກຕິດຕົ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົ້ນກ້າລົ້ມໃນເວລາລົມພັດ ຈາກນັ້ນຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມແລ້ວຫາແນວມາບັງແສງແດດຈົນກວ່າຈະແຕກຍອດອ່ອນ 1 ຄັ້ງ ຈຶ່ງຢຸດການບັງແສງ.

    ການໃຫ້ປຸ໋ຍ: ໃນເມື່ອປູກຕົ້ນລຳໄຍໄດ້ປະມານ 1-3 ປີ ຫລັງຈາກຕົ້ນແຕກໃບອ່ອນ ຊຸດທີ 1 ຄວນໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 15-15-15 ປະສົມກັບສູດ 46-0-0 ໃນປະລິມານ 1 ຕໍ່ 1 ສ່ວນ ປະມານ 100 ກຣາມຕໍ່ຕົ້ນ ໃສ່ປີລະ 3 ຄັ້ງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນປີລະ 2 ເທົ່າ ພໍເມື່ອຕົ້ນລຳໄຍໄດ້ປະມານ 4 ປີ ແລະ ແຕກໃບອ່ອນໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາຈະໃສ່ສູດ 15-15-15 ປະສົມກັບສູດ 46-0-0 ໃນປະລິມານ 1 ຕໍ່ 1 ສ່ວນປະມານ 1-2 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ ແລະ ໃສ່ອີກເມື່ອເດືອນພະຈິກ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ປຸ໋ຍສູດ 0-52-34 ປະລິມານ 150 ກຣາມຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ສີດໃຫ້ທົ່ວບໍລິເວນພຸ່ມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນລຳໄຍແຕກໃບໃໝ່ ຄວນສີດ 3 ຄັ້ງທຸກ 7 ວັນ.

ສຳລັບຕົ້ນໝາກລຳໄຍທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດແລ້ວ (ອາຍຸ 5 ປີຂຶ້ນໄປ) ຫລັງເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໃນປີຜ່ານມາໃຫ້ໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 15-15-15 ປະສົມກັບສູດ 46-0-0 ໃນປະລິມານ 1/1 ສ່ວນ ປະມານ 2 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ ເພື່ອກະຕຸ້ນການແຕກໃບອ່ອນຂອງຕົ້ນລຳໄຍຊຸດທີ 1 ຫລັງຈາກນັ້ນປະມານເດືອນກັນຍາໃຫ້ໃສ່ປຸ໋ຍຕື່ມສູດ 15-15-15 ປະສົມກັບສູດ 46-0-0 ປະລິມານ 1/1 ສ່ວນ ໃນອັດຕາສ່ວນ 1-2 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ, ເມື່ອຕົ້ນລຳໄຍແຕກໃບຊຸດທີ 2 ປະມານກາງເດືອນຕຸລາໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 0-46-0 ປະສົມກັບສູດ 0-0-60 ປະລິມານ 1/1 ສ່ວນ ໃນອັດຕາສ່ວນ 2-3 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນລຳໄຍພັກຕົວ ແລະ ພ້ອມຕໍ່ການອອກດອກຕໍ່ໄປ ເມື່ອຕົ້ນລຳໄຍເປັນໝາກຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 1 ຊັງຕີແມັດ ໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 15-15-15 ປະສົມກັບສູດ 46-0-0 ປະລິມານ 1/1 ສ່ວນ ໃນອັດຕາສ່ວນ 1-2 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ ເພື່ອບຳລຸງໝາກໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄວ ແລະ ກ່ອນເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດລຳໄຍ 1 ເດືອນ ຄວນໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 0-0-60 ໃນອັດຕາສ່ວນ 1-2 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ ເພື່ອເພີ່ມຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫລັງການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດແລ້ວໃສ່ສູດ 15-15-15 ປະສົມກັບສູດ 46-0-0 ປະລິມານ 1/1 ສ່ວນ ໃນອັດຕາສ່ວນ 1-2 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ.

    ການໃຫ້ນ້ຳ: ການໃຫ້ນ້ຳຕົ້ນໝາກລຳໄຍແມ່ນສາມາດໃຫ້ໄດ້ຫລາຍແບບເຊັ່ນ: ໃຊ້ສາຍຢາງຫົດ ລົງທຶນຕໍ່າ ແຕ່ຕ້ອງມີແຫລ່ງນ້ຳ ແລະ ແຮງງານພຽງພໍ, ແບບຫົວບິດ ເປັນການໃຫ້ນ້ຳໃນກໍລະນີມີແຫລ່ງນ້ຳຈຳກັດ ແຕ່ຈະມີຕົ້ນທຶນສູງກວ່າແບບໃຊ້ສາຍຢາງ, ສ່ວນແບບທີ 3 ໃຊ້ຫົວບິດຂະໜາດນ້ອຍ ເໝາະສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີແຫລ່ງນ້ຳຈຳກັດ ໃຊ້ແຮງງານໜ້ອຍ ແຕ່ຕ້ອງມີການດູແລຮັກສາສູງ ແລະ ແບບສຸດທ້າຍແມ່ນໃຊ້ແບບນ້ຳຢອດ ເໝາະສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີແຫລ່ງນ້ຳຈຳກັດຫລາຍ ແຕ່ຕົ້ນທຶນກໍຈະສູງຄືກັນ.

    ການຕົກແຕ່ງກິ່ງງ່າ: ສ່ວນການຕັດແຕ່ງກິ່ງລຳໄຍ ເປັນອີກວິທີການໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນລຳໄຍເປັນໝາກດົກຂຶ້ນຕື່ມ ແຕ່ການຕັດແຕ່ງກິ່ງຢ່າງຖືກວິທີຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້: 1. ຕົ້ນລຳໄຍໄດ້ປະມານ 1-3 ປີ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຜົນຜະລິດ ຄວນຕັດແຕ່ງກິ່ງຕົ້ນລຳໄຍໃຫ້ມີລັກສະນະບໍລິເວນພຸ່ມເປັນວົງມົນ; 2. ເມື່ອຕົ້ນລຳໄຍໄດ້ປະມານ 4-5 ປີທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດແລ້ວ ຄວນຕັດແຕ່ງກິ່ງພາຍຫລັງເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດຄື ຕັດແຕ່ງບໍລິເວນກາງພຸ່ມທີ່ຢູ່ໃນແນວຕັ້ງທີ່ເຫລືອຈາກການຕໍ່ກິ່ງ ເພື່ອເປີດກາງບໍລິເວນພຸ່ມໃຫ້ຕົ້ນລຳໄຍໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຫລາຍຂຶ້ນ; 3. ໃນເມື່ອຕົ້ນລຳໄຍໄດ້ 5-10 ປີ ຄວນຕັດແຕ່ງພາຍຫລັງເກັບກ່ຽວ, ການຕັດແຕ່ງກິ່ງກໍເຮັດຄືກັນກັບຕົ້ນລຳໄຍອາຍຸໄດ້ 4-5 ປີ ຄືຕັດປາຍກິ່ງທັງແນວນອນ ແລະ ແນວຕັ້ງໃຫ້ມີຄວາມສູງເຫລືອພຽງ 3 ແມັດ ເພື່ອສະດວກໃນການດູແລຮັກສາ ແລະ ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດຕໍ່ໄປ.

Footer Image
error: