ການປູກພືດແບບປະສົມປະສານ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 25/01/2022

ການປູກພືດແບບປະສົມປະສານເປັນເຕັກນິກອັນໃໝ່ ສາມາດເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຊ່ວຍໃນການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງດິນໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ເປັນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງກຸ້ມຄ່າ, ໄດ້ຜົນຜະລິດຫລາຍຢ່າງໃນລະດູດຽວ ເພາະສາລີ ແລະ ຖົ່ວດິນເປັນພືດອາຍຸສັ້ນ ສາມາດປູກໄດ້ໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ. ເມັດສາລີ ແລະ ຖົ່ວດິນໃຊ້ເປັນອາຫານຄົນ ແລະ ສັດເຊັ່ນ: ເຮັດເຂົ້ມໜົມ, ອາຫານສັດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງປູກເພື່ອຂາຍເປັນສິນຄ້າ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວນຳອີກ ທີ່ສຳຄັນເສດຂອງຕົ້ນຖົ່ວດິນສາມາດປັບປຸງດິນ ແລະ ເຮັດຝຸ່ນບົ່ມໄດ້, ເສດຂອງຕົ້ນສາລີແມ່ນໃຊ້ເປັນອາຫານສັດ.

     ການປູກ: ປີໜຶ່ງສາມາດປູກໄດ້ 2 ຮອບ: ຮອບທີ 1 ປູກໃນທ້າຍເດືອນມີນາຫາເດືອນເມສາ ແລະ ຮອບທີ 2 ປູກເດືອນສິງຫາຫາເດືອນກັນຍາ ໂດຍປູກຖົ່ວດິນ ແລະ ສາລີພ້ອມກັນ ໃຊ້ສຽມ ຫລື ຈົກຂຸດເປັນຂຸມແລ້ວຢອດເມັດລົງ 2-3 ເມັດຕໍ່ຂຸມ.

ການປູກສາລີ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ 2 ແມັດ ລະຫວ່າງຕົ້ນ 50 ຊັງຕີແມັດ. ການປູກຖົ່ວດິນ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ 40 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ລະຫວ່າງຕົ້ນ 50 ຊັງຕີແມັດ. ເມື່ອສາລີ ແລະ ຖົ່ວດິນໄດ້ 5-7 ວັນ ໃຫ້ປູກຄືນຕົ້ນທີ່ບໍ່ອອກ ຫລື ຫລົກຕົ້ນໃນຂຸມທີ່ມັນອອກຫລາຍໄປປູກໃສ່ຂຸມທີ່ມັນບໍ່ອອກ ໃຫ້ມີ 2 ຕົ້ນຕໍ່ຂຸມ.

    ການບົວລະບັດຮັກສາ: ເມື່ອເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າຫຍ້າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ມີຫລາຍກໍຄວນເສຍອອກ ໂດຍການນຳໃຊ້ແວກ ຫລື ຈົກ, ເສຍຫຍ້າ 2-3 ເທື່ອຕໍ່ລະດູການ ການປູກຖົ່ວດິນສັບຫວ່າງສາລີເຫັນວ່າເປັນການຫລຸດຜ່ອນແຮງງານໃນການເສຍຫຍ້າຈາກ 3 ເທື່ອມາເປັນ 2 ເທື່ອຕໍ່ລະດູການ.

    ການເກັບກ່ຽວ: ເມື່ອຖົ່ວດິນມີອາຍຸໄດ້ 95-110 ວັນ ແລະ ສາລີມີອາຍຸໄດ້ 120-125 ວັນ ກໍສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້.

Footer Image
error: