ການປູກພືດບໍ່ໃຊ້ດິນ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 04/02/2022

    ການກ້າເມັດພັນຜັກ: ການກ້າເມັດພັນຜັກແມ່ນກ້າໃສ່ຟອງນ້ຳ ເວລາທີ່ໃສ່ເມັດລົງໃນຟອງນ້ຳຢ່າໃສ່ເລິກໃຫ້ໃສ່ປະມານ 1-2 ມິນລີແມັດ ຫລື ໃຫ້ເມັດຈົມລົງໄປຈາກໜ້າຟ້ອງນ້ຳທາງເທິງເລັກໜ້ອຍ ຖ້າເລິກເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເມັດເກີດມາຍາກ ແລະ ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າຈະຂຶ້ນພົ້ນໜ້າຟອງນ້ຳ ແລ້ວໃຊ້ຜ້າກັນແສງປົກ ຫົດນ້ຳມື້ລະ 2 ຄັ້ງ (ເຊົ້າ-ແລງ) ຈາກນັ້ນ 3 ວັນເມັດຈະງອກອອກມາ ໃຫ້ເປີດຜ້າກັນແສງທີ່ປົກໄວ້ນັ້ນອອກ ແລ້ວວາງໃສ່ກາງແຈ້ງ ພະຍາຍາມໃຫ້ຖືກແສງແດດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ພືດຢຶືດຕົວ ແລະ ສັງເຄາະແສງໄດ້ດີ ເປັນໄລຍະທີ່ພືດຈະປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ ແລະ ນ້ຳຕ້ອງຢູ່ໃນລະບົບ ຄວນມີຄ່າຄວາມເປັນກົດ pH5,5-6,5 ຈຶ່ງຕ້ອງມີການກວດເບິ່ງຄ່າຄວາມເປັນກົດ pH ຂອງນ້ຳໃນໜານປູກ.

    ການຍ້າຍປູກ: ຫລັງຈາກກຽມຮາງປູກເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃຫ້ນຳຈອກປູກມາຢາຍຕາມທີ່ເຈາະໄວ້ເທິງແຜ່ນໂຟມປູກ ແລ້ວນຳເບ້ຍຜັກນ້ອຍທີ່ກ້າໄວ້ນັ້ນມາຈີກອອກເປັນແຕ່ລະຕົ້ນ ສຸບໃສ່ຈອກໃນຟອງກ້າເມັດຢູ່ກາງກົ້ນຈອກປູກ ວາງຈອກໃສ່ຮູໂຟມນ້ຳຈົນກວ່າຈະຄົບທຸກຮູ (15 ຮູຕໍ່ 1 ແຜ່ນໂຟມ).

    ການໃສ່ຝຸ່ນ: ເມື່ອປູກໄປໄດ້ 1 ວັນ ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນນ້ຳທີ່ປະສົມໄວ້ໃສ່ປະມານ 3 ລິດຕໍ່ນ້ຳ 600-700 ລິດ ກໍຈະໄດ້ຄ່າ EC ປະມານ 1,8-2 ພໍດີກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜັກສະຫລັດ ຈາກນັ້ນໃຫ້ໃສ່ລົງໄປ ເມື່ອສັງເກດເຫັນວ່າຄ່າ EC ຫລຸດລົງການໃສ່ໃຫ້ໃສ່ຕາມການຫລຸດຂອງຄ່າ EC.

    ການບົວລະບັດຮັກສາ: ການຮັກສາລະດັບນ້ຳໃນຮາງປູກບໍ່ໃຫ້ນ້ຳແຫ້ງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜັກບໍ່ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ດູດນ້ຳເພງ່າຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະດູຮ້ອນ ນ້ຳມັກຈະແຫ້ງໄວ 2 ວັນຕ້ອງໄດ້ຕື່ມນ້ຳ 1 ຄັ້ງ.

ຫລັງຈາກຜັກອາຍຸໄດ້ປະມານ 20 ວັນ ໃຫ້ຫລຸດລະດັບນ້ຳໃນຮາງລົງໃຫ້ເຫລືອພຽງ 2,5-3 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອໃຫ້ຮາກຜັກໄດ້ຮັບອາກາດຫລາຍຂຶ້ນ ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ກໍຈະໄວກວ່າປົກກະຕິ ເມື່ອຜັກອາຍຸໄດ້ 30-35 ວັນ ໃຫ້ເອົານ້ຳໃນຮາງອອກ ແລ້ວຕື່ມນ້ຳໃຫ້ເຕັມຮາງຄືຕອນປູກໃໝ່ ເພື່ອເຈືອຈາງສານອາຫານໃນຮາງປູກກ່ອນເກັບຜົນຜະລິດ 3-5 ວັນ.

    ການເກັບຜົນຜະລິດ: ເມື່ອອາຍຸຜັກໄດ້ປະມານ 35-40 ວັນ ກໍສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ ໂດຍການຖອນຕົ້ນຜັກອອກຈາກຈອກ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕັດຮາກອອກ ເພາະການປະຮາກຕິດກັບຕົ້ນຜັກຈະເຮັດໃຫ້ຜັກສາມາດດູດນ້ຳໄດ້ ແລະ ຈະຢູ່ໄດ້ດົນກວ່າການເກັບຜົນຜະລິດແບບເອົາຮາກອອກ ປົກກະຕິຜົນຜະລິດໄດ້ປະມານ 10-15 ຕົ້ນຕໍ່ກິໂລ.

Footer Image
error: