ການປູກພິກໄທ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 10/01/2022

ພິກໄທ ເປັນພືດເສດຖະກິດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຕະຫລາດກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນປະເທດເຮົາກໍນິຍົມບໍລິໂພກຫລາຍສົມຄວນ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ການປູກພັດຍັງບໍ່ຂະຫຍາຍພໍເທົ່າໃດ. ຖ້າມີການປູກກໍມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແຕ່ສຳລັບຢູ່ຕ່າງປະເທດແລ້ວແມ່ນນິຍົມປູກຫລາຍຈົນກາຍເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ເປັນຕົ້ນກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ບຣາຊິນ ແລະ ໄທ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການປູກພິກໄທ ດິນຟ້າອາກາດກໍເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພິກໄທມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ, ພິກໄທເປັນພືດທີ່ມັກອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ, ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍປະມານ 20-30 ອົງສາ, ລະດັບຄວາມສູງ 250-1.500 ແມັດຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ, ປະລິມານນ້ຳຝົນ 600-2.500 ມິນລີແມັດຕໍ່ປີ ແລະ ໜ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນ 600-700 ມິນລີແມັດຕໍ່ປີໃນລະດູແລ້ງກ່ອນອອກດອກພິກໄທຈະມີຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຫລາຍພໍສົມຄວນ.

ພິກໄທເປັນພືດທີ່ເກີດໄດ້ດີກັບດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍອິນຊີວັດຖຸ ແລະ ດິນ ຕ້ອງເປັນດິນທີ່ລະບາຍນ້ຳສະດວກ ຖ້າຫາກມີນ້ຳຂັງເຖິງວ່າຈະໄລຍະສັ້ນກໍຕາມ ພິກໄທກໍອາດຕາຍໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ຄວນເລືອກພື້ນທີ່ດິນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຄ້ອຍງ່ຽງເລັກໜ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳລະບາຍໄດ້ສະດວກ. ພິກໄທເປັນພືດຊະນິດເປັນເຄືອທີ່ມີອາຍຸຫລາຍປີ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອາໄສເກາະຫ້ອຍກັບຕົ້ນໄມ້ອື່ນຈຶ່ງຈະທາວເຄືອໄປໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນຈະປູກພິກໄທ ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຝັງຫລັກ ຫລື ປູກຕົ້ນໄມ້ກ່ອນໃນໄລຍະ 4×2 ແມັດ ຫລື 3×3 ແມັດ ແລ້ວປູກພິກໄທໃສ່ໃກ້ຕົ້ນໄມ້ນັ້ນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະປູກໃຫ້ພິກໄທເກາະຕ້ອງມີລັກສະນະດັ່ງນີ້: ໃຫຍ່ໄວ, ທົນທານຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ຮາກເລິກ, ຕົ້ນໄມ້ຕ້ອງເປັນໄມ້ທີ່ມີເປືອກບໍ່ກ້ຽງ ໝາຍຄວາມວ່າເປືອກໄມ້ຕ້ອງເປັນປູດຊາເຊັ່ນ: ຈຳພວກຕົ້ນແປກດົງ ຫລື ຖ້າຢູ່ໃກ້ເຮືອນອາດຈະໃຊ້ຕົ້ນພ້າວ ແລະ ຕົ້ນໝາກກໍໄດ້ອັນນີ້ຍິ່ງຕື່ມລາຍໄດ້ແກ່ພວກເຮົາອີກ.

    ການກຽມດິນ: ການກຽມດິນແລ້ວການກຽມເບິຍພິກໄທ ໄດ້ມາຈາກການກ້າແກ່ນ ແລະ ປັກຊຳກິ່ງ, ແຕ່ຄົນສ່ວນຫລາຍນິຍົມແມ່ນການປັກຊຳກິ່ງ ເນື່ອງຈາກຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວ ແລະ ບໍ່ເຊື່ອມແນວພັນງ່າຍ. ກ່ອນຈະປັກຊຳກິ່ງຄວນເລືອກເຄືອພິກໄທ ສ່ວນທີ່ເລືອໄປຕາມດິນແລ້ວຕັດເປັນທ່ອນໃຫ້ມີ​ 2-3 ຂໍ້ ແລ້ວນຳເອົາມາປັກຊຳໃສ່ຖົງຢາງ ເຊິ່ງມີດິນປະສົມໃນອັດຕາດິນ 2 ສ່ວນ ຊາຍ 1 ສ່ວນ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ 1 ສ່ວນ ຫລັງຈາກປັກຊຳແລ້ວເອົາໄວ້ບ່ອນທີ່ຮົ່ມ, ໃຫ້ຖືກແດດໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ຫົດນ້ຳເປັນປະຈຳ. ເຄືອພິກໄທຈະແຕກຍອດໃໝ່ພາຍໃນ 25-30 ມື້ ແລະ ຕໍ່ມາພາຍໃນ 3-4 ເດືອນ ກໍສາມາດນຳເອົາໄປປູກໄດ້.

    ວິທີການປູກ: ຫລັງຈາກປູກຕົ້ນໄມ້ ຫລື ຝັງຫລັກເສົາ ເພື່ອໃຫ້ພິກໄທທາວເຄືອຂຶ້ນແລ້ວ ຄວນຂຸດຂຸມກວ້າງຂະໜາດ 50x50x50 ຊັງຕີແມັດ 3 ດ້ານແລ້ວໃສ່ຝຸ່ນຄອກຮອງພື້ນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍເຄິ່ງຂຸມແລ້ວຈຶ່ງປູກ, ສ່ວນລະດູການທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກແມ່ນລະດູຝົນ ຄືປະມານເດືອດ 5 ຫາ 7 ຫລັງຈາກປູກແລ້ວ ຖ້າຝົນບໍ່ຕົກແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ ແລ້ວມັດເຄືອພິກໄທໃຫ້ຕິດກັບຕົ້ນໄມ້ໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມ ພິກໄທອາດຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດໃນປີທີ 2 ຫລື ປີທີ 3 ຫລັງຈາກປູກ.

     ການບົວລະບັດຮັກສາ: ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນ ພາຍຫລັງປູກແລ້ວການບົວລະບັດຮັກສານັ້ນກໍຄືການໃສ່ຝຸ່ນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຫລາຍ ເພາະຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີທຸກໆປີ ຝຸ່ນຄອກຈະໃສ່ໃນອັດຕາສ່ວນ 5-10 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນ, ຖ້າມີປຸ໋ຍເຄມີຊະນິດ 16-20-00 ຫລື 15-15-15 ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ 100 ກຣາມຕໍ່ຕົ້ນ ຫລື ປະມານເຄິ່ງກະປ໋ອງນ້ຳນົມຕໍ່ຕົ້ນ ສ່ວນຕອນທ້າຍລະດູຝົນຄວນໃສ່ປູນຂາວໃນອັດຕາສ່ວນ 500 ກຣມຕໍ່ຕົ້ນພິກໄທທີ່ມີອາຍຸ 1-2 ປີ ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນຫລຸດຈາກອັດຕາດັ່ງກ່າວມານັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າໃສ່ປະມານ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງອັດຕາດັ່ງກ່າວ.

ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້: ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຊັ່ນກັນ ເພາະອາດມີຫລາຍພະຍາດແຊກຊ້ອນເຊັ່ນ: ພະຍາດຫ່ຽວ ພະຍາດນີ້ແມ່ນເກີດຈາກເຊື້ອລາ ເມື່ອພົບເຫັນຄວນທຳລາຍຖິ້ມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດລະບາດຕໍ່ກັນ, ໃນກໍລະນີບໍ່ຮ້າຍແຮງປານໃດກໍໃຫ້ໃຊ້ຢານຳບໍໂດ 1% ຫົດບໍລິເວນຮາກ, ແຕ່ຖ້າເປັນພະຍາດລຳຕົ້ນເໜົ່າແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດແບບດຽວກັນກັບພະຍາດຫ່ຽວ ແລະ ຫລີກເວັ້ນການເອົາເສດຫຍ້າປົກຖົມຕົ້ນພິກໄທ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນສາເຫດຂອງການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໄດ້ອີກ.

ການເກັບກ່ຽວ: ພິກໄທຈະເກັບກ່ຽວໄດ້ເມື່ອມີອາຍຸປະມານ 180-200 ມື້ ຫລັງຈາກອອກດອກ. ໃນກໍລະນີປູກໃນເຂດທີ່ອາກາດເຢັນອາດຈະແກ່ຍາວຕື່ມອີກປະມານ 30-35 ມື້, ສ່ວນການເກັບກ່ຽວແມ່ນເລືອກເກັບພົ້ວທີ່ສຸກແດງສະເໝີກັນ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍນຳໄປຕາກແດດປະມານ 6-7 ແດດ ກໍສາມາດນຳໄປຈຳໜ່າຍໄດ້.

Footer Image
error: