ການປູກຜັກສະຫລັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 01/12/2021

ຜັກສະຫລັດເປັນຜັກທີ່ໃຊ້ບໍລິໂພກໃບ ທີ່ມີຖິ່ນກຳເນີດໃນທະວີບອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ. ປູກໃນປະເທດຈີນມາແຕ່ຄຣິສະຕະວັດທີ 5. ຜັກສະຫລັດມີຊື່ເອີ້ນອື່ນໆໄດ້ຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຜັກກາດຫອມ, ຜັກກາດຍໍ່ (ພາກເໜືອ), ມັງສາຍ (ຄົນຈີນ) ເປັນຕົ້ນ.

ລັກສະນະທົ່ວໄປ:

ຜັກສະຫລັດເປັນຜັກໃນຕະກູນ Compositae ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ: Lactuca sativa Linn ເປັນພືດອາຍຸປີດຽວ ເຮົາສາມາດແບ່ງຜັກສະຫລັດອອກເປັນ 3 ກຸ່ມໃຫຍ່ຄື: ຜັກສະຫລັດທີ່ຫໍ່ົວຄ້າຍຄືກັບກະລໍ່າປີ (Head Iectuce); ຜັກສະຫລັດຊະນິດທຳມະດາບໍ່ຫໍ່ (Leaf Iectuce) ແລະ ຜັກສະຫລັດທີ່ມີລຳຕົ້ນຍາວ (Stem Iectuce).

ຜັກສະຫລັດປູກໄດ້ໃນດິນທຸກຊະນິດ ແຕ່ມັກກິນຊາຍແກມຕົມ ປະຕິກິລິຍາຂອງດິນ pH6-6,8 ມີຄວາມຊຸ່ມໃນດິນພໍສົມຄວນ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງ (ແດດ) ຕະຫລອດມື້. ສຳລັບອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມນັ້ນ ຖ້າເປັນພັນໃບຢູ່ໃນໄລຍະ 21-23 ອົງສາ, ຖ້າເປັນຫົວຫໍ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 15,5-31 ອົງສາ. ແຕ່ຜັກສະຫລັດສາມາດປູກໄດ້ຕະຫລອດປີຂຶ້ນກັບແນວພັນ (ແນວພັນທີ່ນິຍົມກັນປູກໃນບ້ານເຮົາມີ 2 ຈຳພວກຄື: ຜັກສະຫລັດຫໍ່ເປັນຈຳພວກຫົວຫໍ່ ແລະ ຜັກສະຫລັດເປັນໃບຈຳພວກຫົວບໍ່ຫໍ່).

ການກຽມດິນ:

ໜານກ້າເບ້ຍ: ຂຸດ ຫລື ໄຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 10-15 ຊັງຕີແມັດ, ຕາກດິນໄວ້ 5-7 ມື້ ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫລື ຝຸ່ນບົ່ມປະສົມລົງໃນດິນ ພວນໜ້າດິນໃຫ້ລະອຽດ.

ການປູກ ຜັກສະຫລັດປູກໄດ້ທັງວິທີຫວ່ານຢາຍສະເໝີທົ່ວໜານ (ພັນໃບ) ຖ້າຫາກປູກແບບແຖວດຽວ ແລະ ແບບຄູ່ (ໃຊ້ໄດ້ທຸກໆພັນ). ໄລຍະປູກລະຫວ່າງຕົ້ນ ແລະ ລະຫວ່າງແຖວທີ່ເໝາະສົມຄື 25×30 ຊັງຕີແມັດ ແລະ 40×40 ຊັງຕີແມັດ ສຳລັບພັນຫົວຫໍ່.

ການປູກແບບຫວ່ານ ໃຫ້ຫວ່ານເມັດຢາຍລົງໜ້າດິນຂອງໜານປູກ ແລ້ວຫວ່ານປົກດ້ວຍຝຸ່ນຄອກ ຫລື ຝຸ່ນບົ່ມທີ່ລະລາຍຕົວດີ ໜາປະມານ 0,5-1 ຊັງຕີແມັດ ປົກຄຸມດ້ວຍເຟືອງ ຫລື ຫຍ້າແຫ້ງ, ຫົດນ້ຳດ້ວຍບົວຝອຍລະອຽດ. ເມື່ອຕົ້ນເລີ່ມງອກມີໃບແທ້ 2-3 ໃບ ໃຫ້ເລີ່ມຖອນແຍກຕົ້ນທີ່ອ່ອນແອອອກຖິ້ມ ແລ້ວຈັດໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ ແລະ ລະຫວ່າງແຖວໃຫ້ໄດ້ໄລຍະທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂ້າງເທິງນັ້ນ.

ການປູກລົງໜານ ຫລັງຈາກຫວ່ານເມັດແລ້ວ ແລະ ຕົ້ນເບ້ຍພ້ອມທີ່ຈະປູກຄື: ອາຍຸໄດ້ 25-30 ມື້ ຫລື ມີໃບແທ້ 3-4 ໃບ ຄັດເລືອກເອົາຕົ້ນທີ່ສົມບູນ ແລະ ແຂງແຮງຍ້າຍລົງໜານປູກ ໃຫ້ໃຊ້ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ ແລະ ລະຫວ່າງແຖວ 25×30 ຊັງຕີແມັດ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ:

ການໃສ່ຝຸ່ນ ພືດດັ່ງກ່າວນີ້ຕ້ອງການຝຸ່ນພໍສົມຄວນ. ດັ່ງນັ້ນ ການກຳນົດຝຸ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງແນໃສ່ຫລຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງດ້ານການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະດ້ານການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ທາງໃບ ແລະ ກ້ານ ຫລື ລຳຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນ N,P,K ສູດ 15:15:15 ສຳລັບພັນໃບ ແລະ 13:13:21 ສຳລັບພັນຫົວຫໍ່ ຫລື ສູດທີ່ໃກ້ຄຽງກັນນີ້ ໃນຈຳນວນ 300 ກິໂລຕໍ່ເຮັກຕາ ໂດຍແບ່ງໃສ່ 2 ເທື່ອຄື: ເທື່ອທີ 1 ໃສ່ເຄິ່ງໜຶ່ງເປັນຝຸ່ນຮອງພື້ນຕອນປູກແລ້ວພວນດິນປົກ, ເທື່ອທີ 2 ໃຫ້ໃສ່ເມື່ອພືດມີອາຍຸ 10-30 ມື້ ຈຳນວນທີ່ເຫລືອຄັ້ງທຳອິດ ພ້ອມນີ້ອາດເພີ່ມຝຸ່ນຢູເຣຍອີກ 60 ກິໂລຕໍ່ເຮັກຕາ ເພື່ອເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບ.

ການໃຫ້ນ້ຳ ຄວນໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ປຽກເກີນໄປ ໂດຍເບິ່ງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນໜານປູກໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

ການພວນດິນ ຄວນເຮັດໃນໄລຍະທຳອິດເພື່ອໃຫ້ດິນລຸລ່ວງຜຸຜົງລະບາຍອາກາດ ແລະ ນ້ຳໄດ້ດີ ພ້ອມກັບການກຳຈັດຫຍ້າໄປພ້ອມໆກັນ ເມື່ອຕົ້ນພືດມີໃບປົກຄຸມດິນແລ້ວບໍ່ຈຳເປັນເຮັດເລີຍ.

ການເກັບກ່ຽວ ໃຊ້ມີດຕັດບໍລິເວນເຫງົ້າຕົ້ນ ຕັດແຕ່ງໃບຮອບນອກທີ່ບໍ່ດີອອກ ແລ້ວວາງເອື່ອຍໄວ້ໃນບ່ອນຮົ່ມ ຫລື ມີອາກາດຖ່າຍເທ ເພື່ອປ້ອງກັານການເນົ່າເສຍຫາຍ ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜັກສະຫລັດທີ່ປູກໃນບ້ານເຮົານັ້ນຂຶ້ນກັບແນວພັນ ແລະ ຂະໜາດຂອງການນຳໃຊ້ (40-70 ມື້).

Footer Image
error: