ການປູກຖົ່ວຂຽວ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 02/02/2022

ຖົ່ວຂຽວເປັນພືດຕະກຸນຖົ່ວທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງ ສາມາດນຳມາບໍລິໂພກໄດ້ຫລາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ຖົ່ວງອກ, ເສັ້ນລ້ອນ, ເຮັດໄສ້ເຂົ້າໜົມ ແລະ ອື່ນໆ ຊາວລາວປູກຖົ່ວຂຽວມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ແຕ່ວ່າປູກເປັນແບບປະຖົມປະຖານຈຶ່ງໄດ້ຜົນຜະລິດຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ແນ່ນອນ.

ແນວພັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແນວພັນພື້ນເມືອງ ແລະ ພັນປັບປຸງ ເຊິ່ງມີ 3 ຊະນິດ​: ເມັດນ້ອຍສີຂຽວ (ພັນອູທອງ, ກຳແພງແສນ 1 ແລະ 2 ໄຊນາດ 60), ພັນເມັດຂະໜາດກາງມີສີເຫລືອງປົນຂຽວ, ພັນຖົ່ວຂຽວເມັດດຳ (ພັນອູທອງ), ຖົ່ວຂຽວສາມາດປູກໄດ້ໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດ ແຕ່ດິນຊາຍແກມຕົມລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີເໝາະສົມກວ່າໝູ່ ແລະ ຄວນປູກກາງລະດູຝົນຫາຕົ້ນລະດູໜາວ ຄືປະມານເດືອນ 9-10 ແລະ ເດືອນ 1-2 ຖົ່ວຂຽວເປັນພືດອາຍຸສັ້ນປະມານ 80-100 ວັນ ຫລັງຈາກປູກກໍສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້.

    ວິທີການປູກມີ 2 ວິທີຄື:

ສຳລັບການກຽມດິນທີ່ຈະປູກ ຖ້າເປັນດິນແຄມນ້ຳ ເຊິ່ງມີສ່ວນປະສົມຂອງດິນຊາຍ, ດິນຕົມ ແລະ ອົງຄະທາດແລ້ວ ກໍສາມາດຂຸດຂຸມປູກໄດ້ເລີຍ ແຕ່ຖ້າເປັນດິນສວນ, ດິນນາຄວນກຽມດິນໃຫ້ລະອຽດພໍສົມຄວນ ຄືສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຈຳກັດຫຍ້າໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ດິນກໍຄວນຈະລະອຽດຈົນເປັນຜົງພຽງແຕ່ໃຫ້ດິນເປັນກ້ອນນ້ອຍໆກໍສາມາດປູກໄດ້ ສິ່ງສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງກໍຄືລັກສະນະດິນຕ້ອງໃຫ້ຮາບພຽງພໍສົມຄວນ ເພື່ອໃຫ້ຖົ່ວຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ສະໝໍ່າສະເໝີດີ.

ປູກແບບຫວ່ານ ວິທີນີ້ເຫັນວ່າມັນຫລ້າສະໄໝ ລຳບາກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ ສ່ວນວິທີປູກແບບເປັນແຖວ ເປັນວິທີທີ່ຍັງນິຍົມກວ່າໝູ່ ເພາະການບົວລະບັດຮັກສາກໍສະດວກສະບາຍ, ການປູກແບບເປັນແຖວໃຫ້ປູກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ 80 ຊັງຕີແມັດ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂຸມປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ ໃຫ້ຢອດເມັດຖົ່ວຂຽວຕາມຂຸມ 2-3 ເມັດຕໍ່ຂຸມ ສິ່ງສຳຄັນໃນການຢອດເມັດບໍ່ຄວນຢອດເລິກເກີນ 2 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາ ສຳລັບຖົ່ວຂຽວແລ້ວບໍ່ຈຳເປັນແທ້ບໍ່ໃສ່ຝຸ່ນກໍໄດ້ ເພາະຖົ່ວຂຽວສາມາດດູດເອົາທາດອາຫານທີ່ຈຳເປັນໄດ້ເອງຈາກອາກາດ (ທາດອາຊົດ) ແຕ່ໃນກໍລະນີຫາກມີຄວາມຈຳເປັນກໍໃສ່ເລັກໜ້ອຍ ຄືຝຸ່ນຄອກໃສ່ 1 ກິໂລຕໍ່ 1 ແມັດ, ຝຸ່ນເຄມີຊະນິດ 16-20-00 ໃສ່ 15-20 ກຣາມຕໍ່ 1 ແມັດ ຫລື ປະມານ 1 ບ່ວງແກງຕໍ່ 1 ແມັດ ສິ່ງສຳຄັນໃນເວລາໃສ່ຝຸ່ນເຄມີ ແຕ່ລະຊະນິດຕ້ອງເອົາດິນຖົມເພື່ອຫລີກເວັ້ນການລະເຫີຍໜີ ແລະ ເສຍລ້າ.

    ສ່ວນການເສຍຫຍ້າ ແລະ ຖອນແຍກ: ເມື່ອຕົ້ນຖົ່ວຂຽວມີອາຍຸໄດ້ 2-3 ອາທິດແລ້ວ ຄວນຖອນແຍກຕົ້ນທີ່ບໍ່ແຂງແຮງອອກຈົ່ງໄວ້ 1-2 ຕົ້ນຕໍ່ຂຸມເປັນຢ່າງຫລາຍ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍຫລົກຫຍ້າ ຖ້າປູກໃນລະດູແລ້ວຄວນໃຫ້ນ້ຳຖົ່ວຂຽວປະມານ 5-7 ມື້ຕໍ່ 1 ເທື່ອ ຫລື ຂຶ້ນກັບສະພາບດິນທີ່ປູກ ຖ້າປູກໃນລະດູຝົນບໍ່ໃຫ້ມີນ້ຳຂັງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນຖົ່ວຂຽວຕາຍ, ຖົ່ວຂຽວມັກມີແມງໄມ້ລົບກວນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈຳພວກເພຍອ່ອນ ເຊິ່ງມີທັງລັກສະນະສີຂາວ ແລະ ສີດຳ ທັງສອງຊະນິດນີ້ແມ່ນມັກເອົາພະຍາດມາ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວນສີດຢາຂ້າແມງໄມ້ເຊັ່ນ: ຈຳພວກເຊວິນ 85%, ມາລາຊົງ ຫລື ໂຟລິດອນ ໃນອັດຕາ 1 ບ່ວງແກງຕໍ່ນ້ຳ 1 ລິດ.

Footer Image
error: