ການປູກຊາ (ຫົວນົກເຄົ້າ)

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 19/02/2022

ຊາ ຫລື ກັນຊາ ມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ: Cannabis indica ເຊິ່ງເປັນຊື່ຂອງພືດລົ້ມລຸກຊະນິດໜຶ່ງ ໂດຍທົ່ວໄປຊາຈະມີລຳຕົ້ນສູງປະມານ 2-5 ຊັງຕີແມັດ ມີອາຍຸປະມານ 6-10 ເດືອນຈຶ່ງຈະຂຶ້ນຫົວເປັນຫົວນົກເຄົ້າ, ເມື່ອໃຫຍ່ເຕັມທີ່ຕົ້ນຊາຈະມີກິ່ງງ່າແຈກອອກແຕ່ 5-9 ງ່າ, ໃບຊາມີລັກສະນະເປັນແຊກ ເລີ່ມແຕ່ 4-7 ແຊກ ເປັນໃບສີຂຽວແກ່ມີລິດບໍ່ຮ້າຍແຮງ ສ່ວນທີ່ມີສານກະຕຸ້ນແມ່ນຢູ່ສ່ວນທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ຫົວນົກເຄົ້າ ຈະມີສານກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ມີອາລົມດີຜິດປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ສະຕິຊ້າລົງກວ່າປົກກະຕິ.

    ວິທີການກ້າແກ່ນຊາ:

  1. ກຽມຊາມ ຫລື ຖາດຢາງ ຫລື ກະຕ່າໄມ້ ຫລື ຂຸດດິນໃຫ້ເປັນໜານ.
  2. ນຳຊາຍຫຍາມລົງໃນຖາດ ຫລື ອື່ນໆ ທີ່ກຽມໄວ້.
  3. ຫົດນ້ຳໃຫ້ປຽກ.
  4. ຢາຍແກ່ນຊາລົງໜ້າດິນຊາຍດ້ວຍໄລຍະຫ່າງໆ.
  5. ຝັກກາບໝາກພ້າວທີ່ຜ່ານການຕົ້ມໃຫ້ມຸ່ນ ຕັດເປັນຕ່ອນໆ ແລະ ມຸ່ນດີ ປົກຫຸ້ມແກ່ນໜາປະມານ 2-3 ຊັງຕີແມັດ.
  6. ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ.
Footer Image
error: