ການຕອນງ່າໝາກຫຸ່ງ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 25/01/2022

ໝາກຫຸ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນໝາກໄມ້ທີ່ປາບຊຽນມາແລ້ວຫລາຍຄົນ ເຖິງວ່າຕົ້ນທີ່ເຮົາປູກຈາກແກ່ນຈະເປັນແມ່ພັນທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນ, ບໍ່ມີພະຍາດ ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ຕົ້ນໝາກຫຸ່ງທີ່ເກີດຈາກການກ້າແກ່ນຈະກາຍພັນໝົດ ໂດຍຕົ້ນທີ່ບໍ່ແຂງແຮງຈະລົ້ມງ່າຍ ໂດຍທົ່ວໄປສາຍພັນຂອງໝາກຫຸ່ງກໍມີຫລາຍສາຍພັນ ແຕ່ເປັນທີ່ນິຍົມປູກກັນໃນທຸກມື້ນີ້ຄົງຈະບໍ່ນອກເໜືອໄປຈາກສາຍພັນຮອນແລນ ແລະ ສາຍພັນແຂກດຳ ສ່ວນສາຍພັນອື່ນໆກໍປູກແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍເປັນທີ່ນິຍົມໃນທ້ອງຕະຫລາດ.

ໃນການປູກໝາກຫຸ່ງຈາກການກ້າແກ່ນ ແລະ ການຕອນງ່າໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຊ່ຽວຊານເລື່ອງນີ້ຈະມາຂໍແບ່ງເປັນຄວາມຮູ້ໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ລອງໄປປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນຄອບຄົວ ຈາກການທົດລອງປູກມາທັງສອງຮູບແບບເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຖ້າປູກໝາກຫຸ່ງທີ່ກ້າດ້ວຍແກ່ນ 10 ໄລ່ ຈະເທົ່າກັບການປູກໝາກຫຸ່ງຈາກງ່າການ 1 ໄລ່ ເພາະຜົນຜະລິດອອກມາເທົ່າກັນ ເຊິ່ງຕໍ່ໄປໃຫ້ທ່ານຄວນພິຈາລະນາທີ່ເຫັນສົມຄວນ ແລະ ຄວນປຶກສາຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຊ່ຽວຊານກ່ອນຕັດສິນໃຈປູກ.

    ອຸປະກອນໃນການຕອນກິ່ງໝາກຫຸ່ງ: ມີດນ້ອຍ, ເຊືອກຟາງ ຫລື ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ມັດໄດ້ທຸກຢ່າງ, ຖົງຢາງ 4×7, ກາບໝາກພ້າວ, ຫລີ້ມໄມ້ ຫລື ໄມ້ຈີ້ມແຂ້ວ ຫລື ຈະເປັນດິນຈີ່ກໍໄດ້.

    ວິທີການຕອນກິ່ງໝາກຫຸ່ງ: ເປັນຂັ້ນຕອນສຳຄັນທີ່ສຸດ ຄືຂັ້ນຕອນເລືອກງ່າທີ່ຈະຕອນ ຕ້ອງເປັນຕົ້ນທີ່ມີຄວາມສົມບູນທຸກຢ່າງແຂງແຮງ ໃຫ້ໝາກດີ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ, ໃຫ້ຕັດຍອດຕົ້ນທີ່ຈະຕອນເພື່ອໃຫ້ແຕກຍອດໃໝ່ຂຶ້ນມາ ຫລື ໃຫ້ມ່ານຕອນເອົາຍອດນັ້ນເລີຍ ແລ້ວຕັດເມື່ອເວລາເກີດຮາກ ຫລັງຈາກນັ້ນຈະມີຍອດໃໝ່ແຕກຂຶ້ນມາ 5-6 ງ່າ ພາຍໃນ 2 ເດືອນເຄິ່ງ ຈະຍາວປະມານ 20-25 ຊັງຕີແມັດ. ພາຍຫລັງໄດ້ກິ່ງຍາວປົ່ງມາໃໝ່ແລ້ວ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ໃຊ້ມີດປາດໃສ່ຕົ້ນໝາກຫຸ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນກິ່ງທີ່ປົ່ງໃໝ່ ຫລື ຕົ້ນໃຫຍ່ ໂດຍງ່ຽງປາຍມີດຂຶ້ນໃຫ້ຢູ່ລະຫວ່າງມຸມ 20-45 ອົງສາ ແລ້ວປາດເຂົ້າໄປເລິກປະມານ 1/3-1,5/3 ຂອງລຳຕົ້ນ. ໃຊ້ໄມ້ຈີ້ມແຂ້ວ ຫລື ໄມ້ຫລີ້ມທີ່ກຽມໄວ້ນັ້ນມາຍັດໃສ່ປາກບາດທີ່ປາດໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເນື້ອຕົ້ນໝາກຫຸ່ງຕິດກັນ. ນຳເອົາຖົງຢາງທີ່ກຽມໄວ້ (ສຳລັບຂະໜາດຂອງຖົງຢາງແມ່ນຈະຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງລຳຕົ້ນໝາກຫຸ່ງ) ມາຍັດໄຍໝາກພ້າວໃສ່ໃຫ້ເຕັມແລ້ວມັດໃຫ້ແໜ້ນ ຈາກນັ້ນໃຊ້ມີດປາດດ້ານກາງຂອງຖົງຢາງ ໃຊ້ມືແບ່ງສ່ວນຂອງໄຍໝາກພ້າວໃຫ້ເທົ່າໆກັນ. ນຳຖົງຂຸຍໝາກພ້າວທີ່ປາດມາປິດຫຸ້ມເອົາປາກບາດດ້ານທີ່ປາດໄວ້ໂດຍໃຫ້ປາກບາດຢູ່ດ້ານກາງຂອງຖົງຂຸຍໝາກພ້າວ ໃຊ້ເຊືອກຟາງມັດຫົວສົ້ນໃຫ້ແໜ້ນ.

ພາຍຫລັງທຳການຕອນງ່າໄດ້ປະມານ 20-30 ວັນ ຈະມີຮາກເກີດອອກມາ ປ່ອຍໃຫ້ຮາກຍາວ ແລະ ປ່ຽນສີຈາກສີຂາວ ຫລື ເຫລືອງອ່ອນໆຈົນເປັນສີຂຽວ ຫລື ສີນ້ຳຕານອ່ອນຈຶ່ງຕັດ ແລະ ນຳໄປເພາະໄວ້ຖົງເພາະຊ້ຳ ຫລື ບາງທ່ານຕ້ອງການຈະເອົາລົງດິນກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງເລື່ອງຂອງຮາກ ທາງທີ່ດີຄວນເພາະຊ້ຳໃຫ້ຮາກແຂງແຮງດີຈຶ່ງນຳລົງປູກ.

ສຳລັບການປູກກໍປູກແບບທົ່ວໄປ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳວິທີງ່າຍແມ່ນໃຊ້ມີດປາດຖົງຢາງແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນແກະອອກ ປາດພໍໃຫ້ຮາກຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ ມັດຄ້ຳກັບເສົາໄມ້ແລ້ວກໍຖົມດ້ວຍດິນປູກທົ່ວໄປ.

Footer Image
error: